می 17, 2021

بورس اوراق بهادار تهران، شرکت های سرمایه گذاری

3-3- روش تحقیق
بر اساس هدف تحقیق،تحقیقات علمی را می توان به سه دسته بنیادی،کاربردی و توسعه ای تقسیم کرد.
تحقیقات بنیادی:این نوع تحقیقات به دنبال افزایش حیطه دانش در یک زمینه خاص هستند و با تعیین روابط بین پدیده ها،قوانین و اصول علمی را کشف می کنند.
تحقیقات کاربردی:این نوع از تحقیقات جهت توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص انجام می شوند.در واقع،این تحقیقات به دنبال ارائه یک مدل و یا یک الگو در یک زمینه خاص هستند.
تحقیقات توسعه ای:این تحقیقات به منظور عملی کردن الگوها و مدل های موجود در یک زمینه خاص انجام می شوند.هدف اینگونه تحقیقات،تهیه و تدوین برنامه ها و طرح ها است(سرمد و همکاران،1385).
تحقیق حاضر از حیث هدف،در دسته تحقیقات کاربردی قرار می گیرد؛زیرا تئوری های آزموده شده را به منظور شناسایی و حل مسائل در جامعه آماری خود مورد بررسی قرار می دهد.
استراتژی این پژوهش کمی است؛زیرا جهت آزمون فرضیات از اطلاعات مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده گردیده است و از طرف دیگر بر حسب نحوه گردآوری داده ها،روش تحقیق به روش توصیفی می باشد.بر اساس چگونگی به دست آوردن داده ها،تحقیقات علمی را می توان به دو دسته تحقیقات توصیفی(غیر آزمایشی) و آزمایشی تقسیم کرد.تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش هایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است.اجرای تحقیق توصیفی می تواند صرفا برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیم گیری باشد (سرمد و همکاران،1385).
3-4- روش جمع آوری اطلاعات
مرحله گردآوری اطلاعات،آغاز فرآیندی است که طی آن محقق،یافته های میدانی و کتابخانه ای را گردآوری می کند و به روش استقرایی به طبقه بندی و سپس تجزیه و تحلیل آنها می پردازد و فرضیه های تدوین شده خود را مورد ارزیابی قرار می دهد و در نهایت حکم صادر می کند و پاسخ مساله خود را به اتکای آنها می یابد؛به عبارتی،محقق به اتکای اطلاعات گردآوری شده،واقعیت و حقیقت را آن طور که هست،کشف می نماید.بنابراین اعتبار اطلاعات اهمیت بسیار زیادی دارد.زیرا اطلاعات غیرمعتبر مانع از کشف حقیقت و واقعیت می گردد و مساله مورد نظر محقق به درستی معلوم نمی گردد(حافظ نیا،1384).
در این تحقیق،جهت آزمون فرضیه ها،اطلاعات به صورت زیر گردآوری گردید:
روش کتابخانه ای:از این روش جهت جمع آوری اطلاعات در زمینه ادبیات و پیشینه تحقیق استفاده گردید،به این ترتیب که با مطالعه کتاب ها،مقالات و تحقیقات دیگر پژوهشگران،اطلاعات مورد نیاز گردآوری شد.
روش اسنادی:جهت محاسبه متغیرهای تحقیق،از اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار،با استفاده از نرم افزارهای رهاورد نوین و بانک اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است.
همچنین در این تحقیق از نرم افزارهای اکسل و ایویوز استفاده شده است. به این ترتیب که داده های جمع آوری شده،در نرم افزار اکسل وارد و پس از محاسبه متغیر های مورد نیاز به نحو قابل استفاده برای نرم افزار ایویوز مرتب گردید. آزمون فرضیه ها و پردازش آنها با استفاده از نرم افزار ایویوز انجام شد.
3-5- شیوه گردآوری اطلاعات
از آنجا که داده های سری زمانی تحقیق برای سال های 1388 الی 1392 است، روش گردآوری داده ها بر اساس آمار ثبتی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. و برای تدوین مبانی نظری و چهارچوب تحقیق از داده های کتابخانه ای استفاده شده است.
3-6- روایی و اعتبار داده ها
چون محقق برای جمع آوری داده ها از صورت های مالی، ترازنامه و اطلاعات شرکت ها استفاده نموده است و این صورت های مالی و اطلاعات استخراج شده مورد تصویب و تایید سازمان بورس اوراق بهادار تهران می باشد، لذا داده ها از روایی و اعتبار برخوردارند.
3-7- جامعه و نمونه آماری
تحقیق علمی با هدف شناخت یک پدیده در یک جامعه آماری انجام می شود.جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد،اشیا و یا چیزهایی که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند و محقق می خواهد به تحقیق درباره آنها بپردازد.معمولا در هر پژوهشی،جامعه آماری مورد بررسی جامعه ای است که پژوهشگر مایل است درباره صفت یا صفات متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد(مقیمی،1380).
جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.در این پژوهش از نمونه گیری آماری استفاده نشد و کلیه شرکت های موجود در جامعه آماری که شرایط زیر را داشته باشند مورد بررسی قرار گرفت:
به دلیل متفاوت بودن ماهیت فعالیت شرکت های سرمایه گذاری،بیمه،لیزینگ و بانک ها،فعالیت شرکت های انتخابی،تولیدی(غیرمالی)باشد.
جهت قابلیت مقایسه و برای جلوگیری از ناهمگونی،سال مالی آنها منتهی به 29 اسفند ماه بوده و نباید در فاصله سالهای 1388-1392 تغییر سال مالی داده باشند.