بورس اوراق بهادار تهران، مدیریت سرمایه در گردش

2- روشهای تامین مالی بر وضعیت نقدینگی شرکتها اثر گذار است.
3- با در نظر گرفتن اثر همزمان نوع صنعت و اندازهی شرکتها، شیوه مدیریت مطلوب بر دوره وصول مطالبات شرکتها تاثیرگذار است.
کیایی (1383) به بررسی و تبیین استراتژیهای مدیریت سرمایه در گردش در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دانشگاه علوم تحقیقات) پرداخت. هدف از این پژوهش به شرح زیر بود:
1- بررسی و شناسایی انواع استراتژیهای مدیریت سرمایه در گردش در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
2- بررسی این که آیا نوع استراتژی که مدیریت در رابطه با سرمایه در گردش به کار میگیرد بر بازدهی شرکت تاثیر میگذارد.
3- بررسی این که نوع استراتژی به کار گرفته شده توسط مدیریت با توان نقدینگی شرکت در ارتباط است.
4- بررسی این که نوع استراتژی به کار گرفته شده توسط مدیریت با توان پرداخت بدهیهای شرکت در ارتباط است.
و برای دستیابی به اهداف فوق، 3 فرضیه زیر مورد آزمون قرار گرفت:
1- بین نسبت حاشیه سود عملیاتی و استراتژی مدیریت سرمایه در گردش ارتباط معناداری وجود دارد.
2- بین توان نقدینگی واحد انتفاعی و استراتژی مدیریت سرمایه در گردش ارتباط معناداری وجود دارد.
3- بین توان پرداخت بدهی واحد انتفاعی و استراتژی مدیریت سرمایه در گردش ارتباط معناداری وجود دارد.
جامعه آماری این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بوده که در دو صنعت شیمیایی و غذایی فعالیت دارند و اطلاعات مالی مربوط به دوره 6 ساله مورد بررسی قرار گرفتهاند. طی سالهای (80-75) میباشد. نتایج این تحقیق نشان میدهد که:
در مورد فرضیه اول همبستگی مثبت بین حاشیه سود عملیاتی و استراتژی مدیریت سرمایه در گردش وجود دارد یعنی هر قدر استراتژی مدیریت سرمایه در گردش جسورانهتر شود حاشیه سود عملیاتی افزایش مییابد.
در سه فرضیه مطرح شده بین دو متغیر مستقل و وابسته همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد یعنی هر قدر استراتژی مدیریت سرمایه در گردش جسورانهتر شود نسبت حاشیه سود عملیاتی– توان نقدینگی واحد انتفاعی و توان پرداخت بدهی واحد انتفاعی افزایش مییابد.
علیپور (1387) به تعیین ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداخت. هدف این پژوهش به شرح زیر بود :
1- بررسی و شناسایی انواع استراتژیهای مدیریت سرمایه در گردش در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
2- بررسی ارتباط بین انواع استراتژیهای به کار گرفته توسط مدیر در شرکت و ارتباط آن ها با سودآوری برای دستیابی به اهداف فوق 4 فرضیه زیر مطرح شد:
1- بین دوره وصول حسابهای دریافتنی و سودآوری رابطه معنیداری وجود دارد.
2- بین دوره گردش موجودی کالا و سودآوری رابطه معنیداری وجود دارد.
3- بین دوره پرداخت حسابهای پرداختنی و سودآوری رابطه معنیداری وجود دارد.
4- بین مدیریت سرمایه در گردش موثر که معیار ارزیابی آن چرخه تبدیل وجه نقد میباشد و سودآوری رابطه معنیداری وجود دارد. در این تحقیق تمامی شرکتهای تولیدی حائز شرایط، در فاصله سالهای مالی 1380 تا 1385 مورد بررسی قرار گرفتهاند جامعه آماری تحقیق مشتمل بر 1658 شرکت بوده است.
نتایج این تحقیق نشان میدهد که: