بورس اوراق بهادار تهران، مدیریت سود

از مهم ترین محدودیت های این تحقیق، عدم دسترسی به برخی اطلاعات بورسی کامل به صورت ماهانه برای دوره زمانی (2سال) تحقیق بود، چرا که با در نظر گرفتن این داده ها به طور کامل و مشخص می توان به نتایج دقیق تری دست یافت.
محدودیت دیگر این تحقیق عدم مقایسه سازمان حسابرسی به عنوان موسسات بزرگ با موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی به عنوان موسسات کوچک می باشد، چون دولتی بودن سازمان حسابرسی عامل غیر همسو در جهت بررسی تخصص و اندازه حسابرسی است.
5-6- خلاصه مطالب فصل پنجم
این فصل با ارائه خلاصه ای از یافته های تحقیق آغاز شد و در ادامه پس از ارائه جدول خلاصه ای از نتایج تحقیق به تفکیک فرضیه ها و تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق پرداخته شد. در پایان پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی و محدودیت های تحقیق ارائه شد.
منابع فارسی
]1[.ابراهیمی کردلر، علی، سیدی، سیدعزیز(1387).”نقش حسابرسان مستقل در کاهش اقلام تعهدی اختیاری”بررسیهای حسابداری و حسابرسی، دوره 15، شماره 54، صفحات 3 تا26 .
]2[.آذین فر،کاوه. (1386). “رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه حسابرس”. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حسابداری و مدیریت.
]3[.اعتمادی، حسین و شفاخبیری ، نصیبه. (تابستان 1390)، “تاثیر جریان های نقدی آزاد بر مدیریت سود و نقش کمیته حسابرسی در آن”، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، سال سوم، شماره 10، صفحه 19.
]4[.امانی،علی و دوانی،غلامحسین ، بازار جهانی حسابرسی، سایت 1390،http ://www.Vatanbook.com- صفحات 127- 126
]5[.انصاری،عبدالمهدی و شفیعی،حسین. “بررسی تاثیر متغیرهای حسابرسی داخلی بر برنامه حسابرسی”. بررسی های حسابداری و حسابرسی، 1388، شماره 58، صفحات 34 تا 21.
]6[.بذرافشان،آمنه و کرمی،غلامرضا و محمدی، امیر. (بهار1390)،”بررسی رابطه بین دوره تصدی حسابرس و مدیریت سود”، مجله دانش حسابداری، سال دوم، شماره4، صفحه66 و 69.
]7[.بزرگ اصل، موسی و شایسته مند،حمیدرضا، (بهار، 1390) ، “رابطه بین دوره تصدی حسابرس و مدیریت سود” ، فصلنامه بورس اوراق بهادار ، سال چهارم، شماره 13، صفحه 220-214.
]8[.بید رام، رسول (1381 ) Eviews همگام با اقتصاد سنجی، چاپ اول ، انتشارات منشور بهره وری. تهران.
]9[.بولو ، قاسم و برزید ، فرخ و امینی مطلق ، عاطفه پاییز (1389 ) ” رابطه بین کیفیت پیش بینی سود با ضریب واکنش سود و تمرکز مالکیت ، فصلنامه مطالعات حسابداری شماره 27 . صفحات 118- 101.
]10[.پوربهبهانی، امین.(1387)”بررسی رابطه حسابرس، صاحبکار با تاکید بر مدت تصدی حسابرس و تغییر حسابرس در ایران”. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حسابداری و مدیریت.
]11[.جعفری،علی. (1385)، “عوامل موثر بر استقلال و شایستگی اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران در ارائه خدمات گواهی”. پایان نامه مقطع دکترای حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی.
]12[.حساس یگانه، یحیی و آذین فر، کاوه.(پاییز 1389)، “رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه موسسه حسابرسی”، بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره17، شماره 16،صفحه86
و 87.
]13[حجازی،رضوان وجلالی،فاطمه. (بهار1386)، “بررسی عوامل موثر بر هزینه سرمایه” پژوهش نامه علوم انسانی و اجتماعی (علوم اقتصادی) سال هفتم، شماره 24، صفحه 13.
]14[.حمیدیان،نرگس. (1390). “تاثیر بازده نامشهود دوره های قبل بر رابطه بین اقلام تعهدی و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”. پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری. دانشگاه علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان.
]15[.خاکی،غلام رضا(1387)روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، چاپ دوم، تهران انتشارات بازتاب.