بورس اوراق بهادار تهران، مدیریت سود

رضا زاده و همکاران (1386) عوامل موثر بر تغییر حسابرسان در شرکت های ایرانی را مورد بررسی قرار دادند. نمونه مورد مطالعه شامل 74 شرکت مشتمل بر دو گروه 37 شرکتی با تغییر حسابرس و بدون تغییر حسابرس طی سال 1381 بود. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که حق الزحمه حسابرسی، کیفیت کار حسابرسان، تغییر ترکیب مدیران شرکت و اندازه شرکت های مورد بررسی، بر تغییر حسابرسان تاثیر مثبت و معنا داری دارد.
ابراهیمی و سیدی در سال 1387 رابطه بین حسابرسان مستقل و نوع اظهار نظر حسابرس با مدیریت سود را مورد بررسی قرار دادند. یافته های پژوهش نشان می دهد که فقط نوع موسسه حسابرسی با اقلام تعهدی اختیاری ارتباط دارد.
امین پور بهبهانی در سال 1387 در پایان نامه خود نشان می دهد که تغییر حسابرس با اندازه حسابرس، اندازه صاحبکار و وضعیت مالی صاحبکار دارای رابطه معنا دار بوده ولی فاقد رابطه معنا دار با رشد صاحبکار است. همچنین افزایش مدت تصدی حسابرسی باعث کاهش احتمال تغییر بین موسسات حسابرسی کوچک می شود.
آذین فر در سال 1386 به بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه موسسه حسابرسی در یک پایان نامه پرداخته است. نتیجه تحقیق نشان داد که موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی(غیر بزرگ) نسبت به سازمان حسابرسی از کیفیت بالاتری برخوردارند و الزاما بزرگ بودن موسسه حسابرسی در ایران منجر به کیفیت حسابرسی نمی شود.
علوی طبری و همکاران در سال 1388 در تحقیق خود، به بررسی ارتباط میان کیفیت حسابرسی با پیش بینی سود شرکت ها پرداختند. نتایج تحقیق نشان می دهد که اولا زمانی که شرکت ها بوسیله حسابرسان متخصص در صنعت حسابرسی می شوند، صحت پیش بینی سود بالاتر و انحراف پیش بینی سود رابطه معکوس دارد و در نهایت کیفیت حسابرسی، که بر اساس اندازه حسابرس و تخصص صنعتی حسابرس مشخص می شود، با پیش بینی دقیق تر سود رابطه دارد.
مهرانی و نعیمی در تحقیق خود در سال 1382 این چنین بیان کردند: تاریخچه پژوهش ها در زمینه کیفیت حسابرسی را می توان به دو دسته اصلی تقسیم نمود، پژوهش هایی که از دیدگاه عرضه کنندگان صورت گرفته است و پژوهش هایی که با دیدگاه تقاضاکنندگان به عمل آمده است. پژوهش هایی که از دیدگاه عرضه کنندگان انجام شده، عمدتاً بر عواملی تاکید می نماید که بر توانایی های حسابرسی در ارائه حسابرسی با کیفیت بالا تاثیر می گذارد. بر عکس پژوهش هایی که از دیدگاه متقاضیان خدمات حسابرسی صورت گرفته عمدتاً با عواملی سرو کار دارد که بر استفاده کنندگان گزارش های حسابرسی از جمله سهامداران، مراجع قانونی، اعتبار دهندگان و صاحبکاران تاثیر می گذارد. از دیدگاه حسابرسان توانایی حسابرس و انگیزه های اقتصادی بر کیفیت حسابرسی موثر است. همچنین حسابرسان حرفه ای و خبره درک بالاتری از اشتباه های مرتکب شده در تهیه صورت های مالی دارند که این امر می تواند کیفیت تصمیمات حسابرسی را افزایش دهد. از دیدگاه حسابرسان، اندازه موسسه حسابرسی یکی از ویژگی هایی است که بر کیفیت حسابرسی اثر دارد.
جدول شماره(2-2): خلاصه ای از پیشینه های داخلی
ردیف
نام محقق
عنوان تحقیق
قلمرو زمانی تحقیق
نتایج تحقیق
قلمرو مکانی تحقیق
1
آذین فر و حساس یگانه(1389)
رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه موسسه حسابرسی
1380تا 1384
موسسات حسابرسی کوچک از کیفیت حسابرسی بالاتری برخوردارند.
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2
آمنه بذرافشان و همکاران(1390)

نوشته ای دیگر :
انواع مدل های حمایتی دولت از صنایع کوچک و متوسط، پشتیبانی و توسعۀ بنگاههای اقتصادی