بیان مفاهیم و اصطلاحات، بازده سرمایه گذاری

Colorful wooden direction arrow signs on a wooden pole isolated on a white background

بررسی و مطالعه کتب، مقالات و تحقیقات انجام شده در این زمینه از طریق وب سایت‌ها.
مراجعه به اطلاعات موجود در سازمان بورس اوراق بهادار تهران، استفاده از نرم‌افزارهای منتشر‌شده توسط سازمان بورس اوراق تهران و شرکت دنا سهم و صحرا، سایت بورس اوراق بهادار و مراجعه به مراکز و سازمان‌های اطلاع رسانی.
1-12. چارچوب تحقیق
دسترسی به حداکثر بازده یک هدف مطلوب و رضایت بخش برای هر سرمایه‌گذاری می‌باشد و امروزه هر سرمایه‌گذار با توجه به ملاک‌ها و معیارهای خود اقدام به سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار می‌نماید. یکی از این معیارها؛ استفاده از نسبت‌های بازار برای انتخاب سهام پر‌بازده است اما از آن‌جا که معیارها از دیدگاه‌های مختلف مورد توجه قرار می گیرند، ممکن است نسبت به همدیگر دارای مزایا و معایبی باشند و بعضی از اطلاعات شرکت‌ها را در خود منعکس نکنند. در این فصل، پس از شرح و بیان مساله پژوهش، اهداف و فرضیه‌های پژوهش ذکر گردید. پس از بیان کلیات تحقیق، در فصل دوم به بیان مبانی نظری و ادبیات تحقیق خواهیم پرداخت. در فصل سوم به بیان مفاهیم و اصطلاحات مورد نیاز تحقیق، داده‌ها و روش انجام تحقیق می‌پردازیم و در فصل چهارم متغیرها را وارد مدل کرده و مدل را تخمین می‌زنیم. در نهایت در فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق ارائه خواهد شد.
فصل دوم
ttttفصل دوم
مبانی و پیشینه تحقیق
مقدمه
تعریف واژگان کلیدی
مدل های پیش بینی بازده سهام
پیشینه تحقیق
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
2-1. مقدمه
سهامداران و سرمایه‌گذاران نیازمند شناسایی متغیرهای عمده‌ای می‌باشند که بازده سهام را تبیین می‌نماید. آگاهی از متغیرها و دست‌یابی به مدل مناسب می‌تواند منجر به بهبود تصمیمات سرمایه‌گذاری آنان گردد. سرمایه‌گذاران اعم از سهامداران حقیقی و حقوقی نیازمند مدلی می‌باشند که بتوانند به وسیله آن عملکرد شرکت را ارزیابی و بازده مورد انتظار خود را در آن شرکت‌ها تعیین نمایند. هدف این پژوهش یافتن متغیرهایی است که قدرت توضیح دهندگی بازده سهام را دارند. تعیین عوامل تعیین کننده بازده و ارائه یک مدل بهینه می‌تواند سبب تخصیص بهینه منابع در سطح خرد و کلان گردد.
بدین منظور در این فصل به بررسی مفاهیم بازده و عوامل تاثیرگذار بر آن می‌پردازیم تا مبانی تئوریک و نظری مدل ارائه شده در فصل سوم کاملا تبیین گردد. در ابتدا به تعریف واژگان کلیدی تحقیق پرداخته سپس مدل‌های پیش‌بینی بازده سهام را به تفصیل بررسی خواهیم کرد و در انتها به سابقه تحقیق خواهیم پرداخت که این بخش در دو قسمت تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور آورده شده است.
2-2. تعریف واژگان کلیدی
2-2-1. بازده سرمایه گذاری
بازده عبارت است از نسبت کل عایدی (ضرر)، حاصل از سرمایه‌گذاری در یک دوره معین، به تعداد سرمایه‌ای که برای کسب این عایدی، در اول همان دوره بکار گرفته و مصروف گردیده است. بازده در فرآیند سرمایه‌گذاری نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می‌کند و پاداشی برای سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود. هدف سرمایه‌گذاران حداکثر کردن بازده مورد انتظار است. اگرچه آن‌ها نظر دارند ریسک اولیه را کاهش دهند. بازده ناشی از سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران حایز اهمیت است برای اینکه تمامی بازی سرمایه‌گذاری به منظور کسب بازده صورت می‌گیرد. یک ارزیابی از بازده، (قبل از ارزیابی ریسک) تنها راه منطقی است که سرمایه‌گذاران می‌توانند برای مقایسه سرمایه‌گذاری‌های جایگزین و متفاوت از هم انجام دهند. برای درک بهتر عملکرد سرمایه‌گذاری، اندازه‌گیری بازده واقعی (مربوط به گذشته) لازم است. مخصوصا اینکه بررسی بازده مربوط به گذشته در تخمین پیش‌بینی بازده‌های آتی نقش زیادی دارد.
عایدی یک سرمایه‌گذاری از دو طریق کسب میگردد: