پژوهش – تأثیر آموزش مهارت های یادداشت برداری بر انگیزه پیشرفت در یادگیری و خودکارآمدی …

یادگیری: از نظر کیمبل یادگیری یعنی تغییر نسبتا پایدار در توان رفتاری فرد که در اثر تجربه رخ میدهد (سیف، ۱۳۷۹).
خودکارآمدی تحصیلی: خودکارآمدی به مجموعه باورهای دانش آموزان در مورد توانایی هایشان در انجام تکالیف اشاره دارد(شانک۱،۱۹۹۸).
۱-۶-۲٫ تعاریف عملیاتی
مهارت های یادداشت برداری: آن دسته از مهارت ها و فنونی که در طی جلسات آموزشی به دانشجویان دانشگاه های شهید باهنر وعلوم پزشکی کرمان در سال تحصیلی ۹۰- ۱۳۸۹ آموزش داده می شود. این آموزش طی هفت جلسه ی دو ساعته، شامل ارائه کلیاتی در باره یادداشت برداری، مراحل سه گانه یادداشت برداری،آموزش روش های یادداشت برداری نقشه ذهنی، سیستم کرنل رئوس مطالب (طرح کلی)، تقسیم صفحه، سیستم یکپارچه پالماتیر ودر آخر آموزش راهکارهایی برای نوشتن یادداشت های با کیفیت است.
شرح کامل جلسات آموزش مهارت های یادداشت برداری در پیوست شماره ۶ آمده است.
_______________
۱- Schunk
انگیزه پیشرفت دریادگیری: نمره ای که آزمودنی ها ازپرسشنامه انگیزه پیشرفت در یادگیری رضابخش کسب می کنند.
خودکار آمدی تحصیلی و مؤلفه های آن :
خودکارآمدی تحصیلی : نمره ای که آزمودنی ها از پرسشنامه کارآمدی دانش آموز مورگان جینکز۱کسب می کنند.
استعداد۲: نمره ای که آزمودنی ها ازسؤالات(۲,۶,۱۰,۱۱,۱۴,۱۶,۱۸,۱۹,۲۱,۲۵,۲۶,۲۷,۳۰) پرسشنامه کارآمدی دانش آموز مورگان – جینکز کسب می کنند.
کوشش۳ نمره ای که آزمودنی ها ازسؤالات (۳,۴,۷,۸,۱۲,۱۳,۱۵,۱۷,۲۰,۲۳,۲۴,۲۸,۲۹) پرسشنامه کارآمدی دانش آموز مورگان – جینکزکسب می کنند.
بافت۵ (زمینه یا محیط) : نمره ای که آزمودنی ها ازسؤالات(۱,۵,۹,۲۲) پرسشنامه کارآمدی دانش آموز مورگان- جینکزکسب می کنند.
۱-Morgan-Jinks student efficacy scale (MJses)
۲-Talent
۳-Effort
۴-Context
فصل دوم
بررسی
پیشینه مسئله
مقدمه
در این فصل به بررسی مبانی نظری تحقیق پرداخته می شود. “یکی از کارهای ضروری در هر پژوهشی مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقیق است. جان دیویی اعتقاد دارد مطالعه منابع به محقق کمک می کند که بینش عمیقی نسبت به جنبه های مختلف موضوع تحقیق پیدا کند” (دلاور، ۱۳۷۵، به نقل از رمضانی، ۱۳۷۸ :۳۴).
پس از بررسی مبانی نظری تحقیق، چکیده ای از نتایج تحقیقات انجام گرفته در داخل و خارج از کشور، که با موضوع پژوهش ارتباط دارند، بیان شده است، تا نقدی از دانش موجود درباره موضوع پژوهش بدست آید.
۲-۱٫ مبانی نظری مسأله
۲-۱-۱٫ یادداشت برداری
یادداشت برداری مؤثر از سخنرانی، کتاب ها و سایر منابع خواندنی مهارتی ضروری برای دانشجویان دانشگاه است.”منظور از یادداشت برداری یعنی انتخاب و ثبت نکات مهم وکلیدی هنگام خواندن یک مطلب یا گوش دادن به یک سخنرانی به گونه ای که بعداً و سر فرصت بتوان مطالب یادداشت برداری شده را مرور و بازنگری کرد”(سیف ،۱۳۸۷ :۲۹۰).
۲-۱-۲٫کارکرد های یادداشت برداری
هرکاری در جهان ابزار مخصوص به خود را نیاز دارد. در جعبه ابزار دانشجویان، معلمان و پژوهشگران مهمترین ابزار، یادداشت برداری است. با این تعریف یادداشت های نوشته شده هم بردرک یک متن نوشته شده یاسخنرانی دلالت دارد و هم بر ثبت اطلاعات بوسیله نوشتن، همچنین یادداشت برداری، یک امر ناگزیر(کاملا”ضروری) برای همه کسانی است که به مطالعه مثل غذا،آب و هوا برای زندگی بشری اعتقاد دارند(حق وردی، بیریا وکریمی ،۲۰۱۰).
کریر و تیتوس۱(۱۹۸۱) نیزاظهار می دارند که این ایده به طور گسترده ای توسط مربیان و اساتید پذیرفته شده است که یادداشت برداری یک ابزار با ارزش است که می تواند به افزایش حفظ اطلاعات کمک کند(مه یر۲، ۲۰۰۲). به همین دلیل محققان علاقه دارند که یادداشت برداری را به عنوان یک راهبرد و یا ابزار قلمداد نمایند.
__________________
۱-Carrier & Titus
۲-Meyer
علاوه بر کارکرد های ابزاری و راهبردی ، خان پور( ۲۰۰۹) اعتقاد دارد که یادداشت برداری یکی از مهارتهای مهم دانشجویان نیز هست. با این حال، برخی از مفسران به کارکرد مرور و بررسی یادداشت ها تأکید دارند و به نظرمی رسد منافع یادداشت برداری از مرور یادداشت ها حاصل شده باشد نه از خود عمل یادداشت برداری(کارتر و ون متر۱، ۱۹۷۵). ازنظرکیورا(۱۹۸۵) ارزش بررسی و مروریادداشت ها مورد تأیید قرار گرفته ولی ارزشنمندی یادداشت های دانشجویی( به تنهایی و بدون مرور آنها) مورد تأیید نمی باشد، همچنین وی به این نتیجه رسیدکه گوش دادن به سخنرانی کلاسی و متعاقباً بررسی جزوه ای که استاد در اختیار دانشجویان قرار می دهد با یک فاصله زمانی قبل از امتحان منجر به موفقیت نسبتا بالاتری می شود.
هنوز هم دربرخی مطالعات، مرکز توجه به «رمزگذاری»۲ و ابعاد « ذخیره سازی خارجی »۳یادداشت برداری معطوف است. ریکاردز و فریدمن۴ (۱۹۷۸) بیان می کنند که به نظر می رسد یادداشت برداری هم به عنوان یک ابزار رمزگذاری و هم به عنوان یک مکانیزم ذخیره سازی خارجی به کار می رود، که در این میان مکانیزم ذخیره سازی خارجی کارکرد مهمتری است. کارکرد ذخیره سازی خارجی نه تنها منجر به یاد آوری بهینه یادداشت ها می شود، بلکه بازسازی بخش های دیگری از متن منتخبی از کتاب را تسهیل می کند.کیورا (۱۹۸۵) نیز یادداشت برداری را به عنوان یک کارکرد ذخیره سازی بیرونی قلمداد می کند، چرا که ارزش این یادداشت ها محصول ذخیره سازی بیرونی(ونه ذهنی) مطالب و مرورآنها است.
کوبایاشی۵ (۲۰۰۵) از هوا داران فرضیه رمزگذاری است.
بیچر۶(۱۹۸۸) ادعا کرد که یافته ها در مورد اینکه آیا یادداشت برداری رمزگذاری اطلاعات را ترویج می کند درهم و بر هم است. مطالعات قبلی نیزاین ادعا را پشتیبانی می کند. به عنوان مثال هالت۷ و همکاران (۱۹۸۴) دریافتند که یادداشت برداری رمز گذاری معنایی را پشتیبانی می کند، اما هنک و استال (۱۹۸۵) نشان دادند که روند یادداشت برداری به تنهایی فقط اندکی یاد آوری اطلاعات را افزایش می دهد. با این حال،آنها دریافتندکه مرور یادداشت ها در یادآوری بهتر مطالب نتایج واضح
____________________
۱- Carter & van Matre
۲- encoding
۳- external storage
۴- Rickards & Friedman
۵- Kobayashi

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.