تأثیر آموزش مهارت های یادداشت برداری بر انگیزه پیشرفت در یادگیری و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان …

۴- خطوط قبلی باز هم انشعاب داده شده و مطالب جزئی تر در کنار آنها نوشته می شوند(شماره ۴ در شکل پیوست شماره ۱). همانطور که مشاهده می شود این شکل دقیقا شبیه درختی است که شاخه‌های آن به همه طرف پراکنده شده است. البته محدودیتی در شکل ظاهری درخت حافظه وجود ندارد، فقط باید به این نکته توجه داشت که موضوع اصلی در پایین و یا وسط صفحه قرار گیرد و مطالب دیگر به ترتیب اهمیت از آن منشعب شوند. مطالب جدیدتر را نیز به همین ترتیب می توان به درخت حافظه اضافه کرد. توجه به این امر ضروری است که فقط ۲۰% اطلاعات برروی درخت نوشته شود و ۸۰% بقیه باید درحافظه نگهداری شود، همچنین برای مشخص کردن مطالب متفاوت، باید از رنگ‌های مختلف استفاده کرد ( منگروم واستریچارت ،۲۰۰۹ کراسدل ، فریمن ویورباژوسکی۱ ،۲۰۰۳) .
۲- سیستم کرنل۲ :
یک سیستم یادادشت برداری مؤثر سیستم کرنل نامیده می شود که توسط والترپاک ۳ استاد بازنشسته
دانشگاه کرنل طراحی شده است. برای استفاده از این سیستم به یک برگه بزرگ یادداشت نیاز است.
این روش به دانشجواجازه میدهد تا جزوات کلاسی اش را در کنار یکدیگرقرار داده، مجدداً و به راحتی آن ها را تنظیم کرده و قسمتی از آن ها را حذف کرده و یا مطلبی به آن ها اضافه کند(پیوست شماره ۳).
مراحل یادداشت برداری به روش کرنل:
از ویژگی های بارز سیستم کرنل طراحی صفحه ای است که بر روی آن یادداشت برداری انجام می شود. طرح بندی صفحه شامل یک حاشیه بزرگ در سمت راست و پایین صفحه است. تصویری از
_____________________________________
۱- Croasdell , Freeman & Urbaczewsk
۲- Cornell System
۳- Walter Pauk
این طرح با ابعاد مشخص شده در پیوست شماره۳ نشان داده شده است.
الف- ستون یاد آوری (نشانه)۱ :
۶ سانتی متر از فضای سمت راست حاشیه عمودی باید برای ستون یادآوری (نشانه) نگه داشته شود. در این منطقه نباید درطول سخنرانی چیزی نوشته شود.
ستون نشانه در زمان مرور یادداشت ها و ترجیحاً بلا فاصله بعد از پایان درس وقطعاً قبل از سخنرانی بعدی نوشته می شود. در این ستون باید سوال هایی را طراحی کرد که یادداشت ها می توانند به آن ها جواب دهند. این سوال ها همان “نشانه ها” هستند و باید در ستون نشانه نوشته شوند. با نوشتن سوال، دانشجو مجبورمی شود در مورد موضوعات درس فکرکرده و روابط بین آن ها را آشکارنموده وبین موضوعات مطرح شده پیوستگی ایجاد نماید، که این امر خود باعث تقویت حافظه شده و همچنین دانشجو را وادار می کند برای پیش بینی سؤالات وعناوین امتحان تلاش کند.
ب- منطقه خلاصه ۲ :
منطقه زیر لبه افقی در نزدیکی پایین صفحه به طول ۵ سانتیمتر از پایین صفحه باید برای خلاصه ای از یادداشت ها در نظر گرفته شود. این خلاصه اکثراً کوتاه است، فقط شامل چند جمله،صفحه خلاصه بررسی مختصری از موضوعات مهم را فراهم می کند. مهمتراز همه، درهنگام نوشتن خلاصه، دانشجو مجبور می شود همه موضوعات و مطالب را با هم، دریک مفهوم کلی وبه طور مناسب قرادهد. خلاصه باید با استفاده از کلمات خود فرد نوشته شود.
ج) منطقه یادداشت برداری ۳ :
فضا ی سمت چپ از لبه عمودی به عرض ۵/۸ اینچ ( ۱۵ سانتیمتر) منطقه ای است که دانشجو یادداشت های خود را در طول سخنرانی در آنجا ثبت میکند. پیشنهاد می شود دانشجو قالبی را برای نوشتن انتخاب کند که با آن راحتر است. هیچ قانون سخت و سریعی برای این جنبه از سیستم کرنل
وجود ندارد. با این حال، دانشجو نباید کلمه به کلمه صحبت استاد را نسخه برداری کند (پاک،۲۰۰۱ ، نقل از ویلیامز و استوال۴،۲۰۰۷).
__________________________
۱- Recall (cue) Column
۲-Summaries
۳-Note-Taking Area
۴-Williams & Stoall
۳- روش رئوس مطالب۱( طرح کلی) :
روش یادداشت برداری رئوس مطالب( طرح کلی) از سمت راست کاغذ شروع می شود. نکات مهم در لبه سمت راست کاغذ قرارمی گیرد. نکات کم اهمیت تر که معمولاً ایده هایی هستند که نکات اصلی راپشتیبانی میکنند، با فاصله درسمت چپ نوشته میشوند. هر مجموعه ای از نکات کم اهمیت تر با فاصله بیشتری درسمت چپ قرار میگیرند. به دلیل فاصله بین نکات جزئی و نکات اصلی به آسانی در یک نگاه سطح اهمیت موضوعات مختلف مشخص میشود(پیوست شماره ۴).
شکل استاندارد رئوس مطالب :
۱- تو رفتگی و ردیف کردن عناوین برای نمایش هر سطح از اطلاعات .
۲- نمایش حد اقل دوموضوع فرعی زیر هر گروه اصلی.
۳- استفاده از اعداد فارسی برای مباحث اصلی.
۴- استفاده ازحروف الفبا برای مشخص کردن جزئیات.
۵- استفاده از کلمات کلیدی و عبارات کوتاه در سراسر متن.
چگونگی مطالعه رئوس مطالب :
۱- مطالعه یک خط یا یک عنوان در یک زمان و پشت سرهم .
۲- بررسی صحت مطالب وتکمیل آن ها .
۳ – اضافه کردن کلمات کلیدی در سمت چپ خطوط یا عناوین.
۴- دوباره خوانی مطالب یادداشت شده.
۵- استفاده از یک طرح کلی برای نوشتن خلا صه .
همانطور که از نام آن پیداست ، روش خلاصه رئوس مطالب مباحث اصلی ومباحث فرعی وجزئیات را تفکیک میکند(استوارت۲،۲۰۰۷).
۴- روش تقسیم صفحه۳ :
سخنرانی ها ی کلاسی و کتاب درسی منابع اولیه از محتوای دروس هستند و برای یادگیری به هر دو

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.