تأثیر آموزش مهارت های یادداشت برداری بر انگیزه پیشرفت در یادگیری و …

۰۰۱/۰

جدول ۴-۱۵٫ آزمون لون برای یکسانی واریانس‌های خطای بین گروه‌ها در مدل تأثیر آموزش مهارت های یادداشت برداری و پیش آزمون بر خودکارآمدی تحصیلی

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

F درجه آزادی صورت درجه آزادی مخرج pـ‌مقدار
۶۷۶/۲ ۱ ۲۱۸ ۱۰۳/۰

۴ـ۳ـ ۲ـ فرضیه های جزئی
فرضیه اول:
تأثیرآموزش مهارت های یادداشت برداری، بر انگیزه پیشرفت در یادگیری دانشجویان کارشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر و دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان، متفاوت است.
برای بررسی این فرضیه، ابتدا تأثیر مهارت های یادداشت برداری بر انگیزه پیشرفت یادگیری دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی و سپس تأثیر مهارت های یادداشت برداری بر انگیزه پیشرفت یادگیری دانشجویان دانشکده بهداشت را مورد بررسی قرار گرفته و در آخر نتایج با هم مقایسه می گردند.
آزمودنی های دانشکده ادبیات و علوم انسانی:
الف) آزمون برابری میانگین نمره های پیش آزمون انگیزه پیشرفت در یادگیری در
گروه های آزمایش و گواه دانشکده ادبیات و علوم انسانی
H0 : میانگین نمره های پیش آزمون انگیزه پیشرفت در یادگیری در دو گروه برابر است.
H1 : میانگین نمره های پیش آزمون انگیزه پیشرفت در یادگیری در دو گروه برابر نیست.
جهت آزمودن فرضیه بالا، از آزمون tمستقل استفاده گردیده است. از آن جا که میزان معنی داری فرضیه برابری واریانس های دو گروه برابر ۱۶۵/۰بدست آمده است. بنابراین فرضیه برابری واریانس ها در سطح معنی داری ۰۵/۰ رد نمی شود و میزان معنی داری آزمون برابری میانگین ها، برابر ۳۷۳/۰ می باشد که در این صورت فرضیه صفر درسطح معنی داری ۰۵/۰ رد نمی شود(جدول ۴-۱۶). بنابراین می توان گفت میانگین نمره های پیش آزمون انگیزه پیشرفت در یادگیری در دو گروه آزمایش و گواه، دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی، یکسان است.
جدول ۴-۱۶٫ نتایج آزمون برابری میانگین نمره های پیش آزمون انگیزه پیشرفت در یادگیری در دو گروه

آماره آزمون برابری واریانس معنی داری آزمون برابری واریانس t آماره درجه آزادی معنی داری اختلاف میانگین ها