تأیید و عدم تأیید، موضوع

2-28-1 . چرخه حیاتی
68
68
اگر به زندگی روزمره خود بنگریم که هر روزه صدها و هزاران آدم را می بینیم و با توجه به شرایط حاکم برخود و آنها به صورت بالقوه ممکن است همه آنها، دوستان بسیار نزدیک و صمیمی ما شوند که تا آخر عمر دوستی آنها با ما گنجینه ای ارزشمند باشد و از طرفی ما هر روزه صدها و هزارها دوست صمیمی را که می توانند برای ما بسیار ارزنده باشند از دست می دهیم. آنها به لبه زندگی ما برخورد می کنند و بلافاصله از ما دور می شوند و یا ما از آنها فاصله می گیریم. اگر هر انسان را با دایره ای مشخص کنیم که شخصیت و زندگی او که از عوامل عدیده ای پدید آمده اند در درون دایره ای محاط شده باشند، در برخورد با دوایر دیگر یعنی انسانهای دیگریا کاملاً با آنها در می آمیزند یا مماس می شوند و یا کاملا ً از یکدیگر به کنار می مانند . در حقیقت ارتباطات سعی و تلاش در نزدیکی و پیوند دادن و اختلاط این دوایر با یکدیگر می کند و سعی می کند با تسهیم تجارب یکدیگر و همدلی رابطه ای دلپذیر به سوی پیوند بین انسانها پدید آورند .حال به ذکر چند نمونه جهت ایجاد همدلی در بین دو فرد می پردازیم.
2-28-1-1 .مرحله آغاز
در برگیرنده اولین تلاشهای ما برای ایجاد رابطه و گفتگو با شخص تازه ای است که برای اولین بار با او روبرو شده ایم. در طول این فراگرد تجزیه و تحلیل، ارتباطات معمولاً محتاطانه و تا حد بسیار بالایی قراردادی است. سخنانی که جنبه تعبیر و تفسیر داشته باشد و یا جهات ارزشی و ادراکی فرد را مورد توجه قرار دهد کمتر مطرح می شود .
2-28-1-2. مرحله آزمودن
مرحله ای است که در آن سعی می شود از طریق موضوعهای مشخص مکالمه ای، اطلاعاتی در مورد نحوه تفکر و نگرش طرف مقابل به دست آورد. معمولاً پرسشهای زیادی از طرف مقابل می کنیم و بیشتر سعی در شنیدن داریم تا در سخن گفتن، مثلا ً «از کجا می آیید؟»، « اهل کجا هستید؟»، « تحصیلات شما چیست ؟ » و …
در این مرحله به طور مداوم به دنبال یافتن زمینه های مشترک با طرف مقابل ارتباط می باشیم تا از این راه، با او به تفاهم و توافق بیشتری برسیم. اکثریت قریب به اتفاق این عبارت را قبول داشته اند که بسیار آسان تر است با فردی که وجه اشتراک دارید ارتباط بهتری برقرار کنید بنابراین آنها معتقدند برای ارتباط بهتر با دیگران باید آنها را شناخت .
2-28-1-3 . مرحله چفت و بند یا سفت کردن
با پدیدار شدن دگرگونیهای فراوانی در رفتارهای ارتباطی، چه کلامی و چه غیر کلامی، بین طرفین رابطه شکل می گیرد. در فرهنگهای محافظه کار افراد کمتر به خصوصیات منفی خود می پردازند و سعی بیشتری در پنهان داشتن نقاط ضعف خود دارند. به عکس در فرهنگهای رادیکال این کار به سهولت بیشتری انجام می گیرد.
69
2-28-1-4. مرحله کامل کردن یا ادغام
زمانی تحقق می یابد که دو انسان به یکدیگر به عنوان زوج یا جفت بنگرند. در این مرحله هر یک از طرفین رابطه سعی در پرورش و نشان دادن خواسته ها، علایق و نگرشهای خویش در جهت توافق طرف مقابل دارد. تلاش بر این است که خود را با او کاملا ً یگانه جلوه دهد و نشان دهد که هر چه را طرف مقابل می پسندد و می پذیرد او نیز می پسندد و می پذیرد آنان یک روح اند در دو کالبد. از من بودن به در شده و به ما شدن پیوسته اند .
2-28-1-5. مرحله پیمان بستن
مرحله ای بیشتر رسمی و مبتنی بر مراسم و آئینهای مرسوم است. به وسیله این پیمان از طریق انجام آیین یا آیین های مورد نظر، طرفین رابطه از حمایت و پشتیبانی اجتماعی و یا سازمانی برخوردار شده به اتکای آن مزایایی به دست می آورند. با انجام پیمان، طرفین می پذیرند که از قوانین و مقررات هنجارها و ارزشهایی که بر رابطه آنها حاکم است پیروی کنند و آنها را زیر پا نگذارند. ( فرهنگی ، 1374: 167-161 )
2-29 . تأیید و عدم تأیید
تأیید و عدم تأیید بیان می کند که اگر افراد با دیگران روابط صمیمانه ای برقرار کنند باید بپذیرند که هر شخص پیام یا پیام هایی را منتقل می کند تا در فراگرد ارتباطی شرکت کنند .
2-29-1. تأیید
70
در مطالعه ارتباطات انسانی می باید تفاوت میان محتوای پیام و رابطه میان ارتباط گیرندگان را در نظر داشت و این دو را دو مفهوم جدای از یکدیگر به حساب آورد. بدیهی به نظر می رسد که هر پیامی دارای محتوایی است، حال اطلاعاتی را که می دهد درست باشد یا نادرست، ارزشمند باشد یا غیرارزشمند، قابل اعتماد باشد یا غیر قابل اعتماد. اما هر پیام به نوعی نیز قابل تفسیر است و باید در نظر داشت که گیرنده پیام آن را به چه نحوی تعبیر و تفسیر می کند. بنابراین زمانی که ما به فراگرد ارتباطی روی می آوریم به چیزی کاملاً فراتر از یک تعامل کلامی یا غیرکلامی ساده می اندیشیم. هرشخص، پیام یا پیامهایی را انتقال می دهد و می خواهد بگوید که دیگری را چگونه می بیند و رابطه خود را با او چگونه تنظیم کرده است و در اکثر مواقع نیز توقع دارد آنچه از دیگری می خواهد از طریق پیام دریافت دارد. شاید یکی از رضایت بخش ترین پاسخهایی که ما از طرف مقابل ارتباط خود دریافت می داریم تأیید کامل باشد و به نظر « سی برگ » و « لارسن » « هر رفتاری که منتج به ارزشمندی بیشتر فرد از خود شود » در فراگرد ارتباطی موجب رضایت خاطر بیشتر فرد از آن می شود . تأیید هر فرد در زیست اجتماعی از ارزش بالایی برخوردار است .