یک معاهده هم بین اسپانیا و دولت ایتالیا وجود دارد که فرد را ملزم به تصمیم گیری می کند که قبل از اینکه توسط دولت متبوع دیگرش (که طرف قرارداد با دولت متبوع اولش است )وارد لیست شود ، خدمت فعالانه سربازی را انجام بدهد 77.اینکه آیا این عبارت ها لفظاً به فرمان یا گزارشی ارجاع می کنند یا اینکه آیا فرد می تواند تا زمان رسیدن آن گزارش به وی صبر کند و قبل از اینکه برای اعزام واقعی گزارش کند تصمیم بگیرد ،این نتیجه ها مشخص نیست.
یک معاهده هم بین بلژیک و هلند وجوددارد که بازهم شامل یک عدم تقارن جالب در خصوص این موضوع است. تحت ماده ی 4 یک فرد دارای تابعیت مضاعف که محل اقامتش در هلند است می تواند به صورت داوطلبانه در بلژیک، آن هم قبل از اینکه به خدمت سربازیش در هلند فراخوانده شود،شرکت کند78.
________________
75) No. 6428, art 3.
76) No. 10709, art. 3.
77) No. 16191, art. 3.
78) No. 2936.
دوباره همین بیان ممکن است که ما را به این مطلب ارجاع بدهد که آیا فرمان یا گزارش یا فراخوان واقعی انجام می شود یا نمی شود؟ بهر حال ماده ی 5 معاهده مشابه مقرر می کند که یک فرد دارای تابعیت مضاعف که در بلژیک زندگی می کند ،می تواند داوطلبانه قبل از اینکه گزارش به وی ارسال و استخدام یا در مرکز ارتشی انتخاب شود،درهلند اقدام کند79.
یک معاهده هم بین دانمارک و ایتالیا وجود دارد که همه ی این 3 احتمال را در نظر گرفته ،این معاهده فرد دارای تابعیت مضاعف را ملزم به تصمیم گیری می نماید در خصوص اینکه آیا خودش را در معرض ثبت نام برای خدمت نظام وظیفه قرار دهد یا اینکه اگر قبلاً به صورت غیرارادی و اتوماتیک ثبت نام شده(البته نه در تاریخی دیرتر از تاریخی که گروه سنیش فراخوانده شده اند) مراجعه کند80.در واقع بیان مشابهی وجود دارد که در معاهده ی بین هلندو ایتالیا به چشم می خورد81.
ظاهراً دیدگاه دیگری در خصوص زمانبندی موضوع در معاهده ی بین فرانسه و ایتالیا وجود دارد.این معاهده فرد را در زمان فراخوان گروه سنی خود که به آن تعلق دارد(البته نه در زمانی دیرتر از زمان فراخوان واقعی) 82ملزم به تصمیم گیری می کند.این ماده مقرر می کند که باید فرد قبل از فراخوان واقعی تصمیم بگیرد و ظاهراً بیانگر این پیش فرض است که خدمت سربازی یک امر مسلم است تا یک امر احتمالی یا فرضی.
یکی از متغیرهایی که احتمال آن کمتر می باشد هم قابل توجه است. بسیاری از معاهدات دوجانبه دربردارنده ی استثنائاتی هستند که به دولت های طرف قرارداد در وضعیت های اضطراری 83، یا زمانی که نیروهای نظامی بسیج می شوند84یا در زمان جنگ85 راه فرار بیشتری را اعطا می کنند. تاحدی که راه فرار
____________________________
79) پاسخ منفی است. اینجا مرکزی است که در آن برای خدمت سربازی ثبت نام میکنند، اما معنای آن این نیست که مرکزی برای گزارش دادن درخصوص افرادی باشد که مشمول خدمت نظام وظیفه هستند . (Commens of Prof. Gerard-Rene de Groot (Berlin. 14 July 2000) .
80) No. 3516, art. 1.
81) No. 6468, art. 2
82) No. 15487, art. 3( 1, 2).
83) No. 1094, art . 4; No. 2842, art. 9, No. 3786, art. 4; No. 5004, art. 8; No. 5195, art. 7; No. 5793, art. 7; No. 6428, art. 5.
84) No. 3516, art. 6; No. 6428, art. 7; No. 6468, art, 7; No. 9077, art. 5; No. 10709, art. 7; No. 15487, art. 9; No. 16191, art. 9.
85) No. 6163, art. 1,2 (double service barred only ‘’in peacetim’’); No. 6554, art. 1, 2(samet); No. 7000, art. 1, 2 (same); No. 9077, art. 5 (not applicable ‘’ in wartime’’).