می 17, 2021

تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان، استفاده از اطلاعات و مدارک موجود

تحقیق همبستگی :
در این نوع تحقیقات رابطه میان متغیرها بر اساس هدف پژوهش تحلیل می گردد. در تحقیقات همبستگی اگر هدف پیش بینی متغیرهای وابسته بر اساس متغیرهای مستقل باشد به متغیر وابسته متغیر ملاک و به متغیر مستقل متغیر پیش بین گویند. همچنین وجه تمایز تحقیق همبستگی با تحقیق آزمایشی در این است که در اینجا متغیرهای مستقل دستکاری نمی شوند. براساس هدف به سه دسته تقسیم می شود:
1. همبستگی دو متغیری: هدف بررسی رابطه همزمانی متغیرها است به عبارت دیگر میزان هماهنگی تغییرات دو متغیر است. در بیشتر تحقیقات همبستگی دو متغیری از مقیاس فاصله ای با پیش فرض توزیع نرمال و محاسبه ضریب همبستگی پیرسون استفاده می شود.
2. تحلیل رگرسیون: در تحلیل رگرسیون هدف پیش بینی یک یا چند متغیر ملاک براساس یک یا چند متغیر پیش بین است. اگر هدف بررسی یک متغیر ملاک از یک متغیر پیش بین باشد از رگرسیون ساده استفاده می شود. اگر بررسی یک متغیر ملاک براساس چند متغیر پیش بین باشد از رگرسیون چندگانه) استفاده می شود. اگر همزمان چند متغیر ملاک براساس چند متغیر پیش بین بررسی شود از رگرسیون چند متغیری) استفاده می شود.
3. تحلیل کوواریانس: در برخی بررسی ها هدف بررسی مجموعه ای از همبستگی های دو متغیر متغیرها در جدولی به نام ماتریس همبستگی یا کوواریانس است که با پیشرفت در زمینه نرم افزارهای آماری میسر شده است. تحلیل عاملی و حل معادلات ساختاری از این دسته هستند.
تحقیق پس رویدادی :
به تحقیق پس‌رویدادی تحقیق علی- مقایسه‌ای نیز گویند. تحقیق پس‌رویدادی به تحقیقی گفته می شود که پژوهشگر علت احتمالی متغیر وابسته را مورد بررسی قرار می دهد. چون متغیر مستقل و و ابسته در گذشته رخ داده اند لذا این نوع تحقیق غیر آزمایشی را تحقیق پس رویدادی می گویند.
تحقیق آزمایشی :
تحقیق آزمایشی به دو دسته تقسیم می شود: تحقیق تمام آزمایشی و تحقیق نیمه آزمایشی
در بیشتر پژوهش های علوم انسانی نظر به اینکه هدف اصلی از انجام پژوهش بررسی یک موضوع به روش میدانی است می توان گفت پژوهش مذکور از نظر هدف در حیطه پژوهش های کاربردی می باشد. از سوی دیگر با توجه به اینکه در این پژوهش از روش های مطالعه کتابخانه ای و نیز روش های میدانی نظیر پرسشنامه استفاده شده است، می توان بیان کرد که پژوهش حاضر از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع پیمایشی وبا توجه به اینکه هدف از این پژوهش بررسی تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان است ونظر به اینکه نتایج این پژوهش می تواند به اجرای بهتر تصمیمات در سازمان مورد بررسی کمک کند از نوع تحقیقات کاربردی بوده است .
3-4) روش گرد آوری داده ها:
یکی از اصلی تر ین بخش های هر کار پژوهشی را جمع آوری اطلاعات تشکیل می دهد. چنانچه این کار به شکل منظم وصحیح صورت پذیرد کار تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری از داده ها با سرعت و دقت خوبی انجام خواهد شد. روش‌های گردآوری اطلاعات پژوهش به دو دسته کتابخانه‌ای و میدانی تقسیم می‌شود. در خصوص گردآوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش از روش‌های کتابخانه‌ای و جهت جمع آوری اطلاعات برای تایید یا رد فرضیه‌های پژوهش از روش میدانی استفاده می‌شود. برای جمع آوری اطلاعات در کارهای پژوهشی چهار روش عمده را مورد استفاده قرار می دهند. با مطالعه این بخش می‌توانید روش منتخب برای جمع آوری داده ها در تحقیق خود را تشخیص دهید و با انتخاب شیوه مناسب از سوگیری در تحقیق خود پیشگیری کنید
پیش از گردآوری داده ها باید طرح مشخص برای اینکاردر نظر گرفت.
۱ استفاده از اطلاعات و مدارک موجود-2 مشاهده-3 مصاحبه- 4- پرسشنامه
دراین پژوهش ازروشهای زیر برای جمع آوری داده ها استفاده شده است:
1.بررسی و مطالعه کتابهایی که پیرامون هوش سازمانی و تاثیر آن بر عملکرد درسازمان و سایرعوامل تحقیق نگاشته شده است.
2.استفاده ازمقالات داخلی وخارجی و پایان نامه هایی که مرتبط با موضوع تحقیق نگاشته شده است.
3.استفاده از پرسشنامه به عنوان مهمترین ابزارجمع آوری داده ها میباشد که براساس مقیاس 5 گزینه ای لیکرت تنظیم وجهت بررسی روایی پرسشنامه نیزازروایی صوری (ظاهری)استفاده شد.
بطورکلی در این پژوهش روشهای جمع آوری اطلاعات شامل روشهای کتابخانه ای و میدانی میباشد. درروش کتابخانه ای با مراجعه به کتب ومقالات فارسی ولاتین و پرسشنامه شامل مشخصات فردی وسوالات 5گزینه ای لیکرت میباشد.