می 7, 2021

تاثیر چرخه عمر شرکت ها بر روی محافظه کاری شرکت ها- قسمت ۱۹

جدول(۴-۷) نتایج حاصل از برآورد مدل محافظه کاری را در شرکت های بالغ نشان می دهد. همان گونه که بیان شد، به منظور بر آورد این مدل از روش داده های مقطعی (بدون ساختار) استفاده شده است. ضرایب مورد نیاز برای محاسبه محافظه کاری پس از بر آورد این مدل بدست می آید(خانه های رنگ شده در جدول، ضرایب مورد نیاز برای محاسبه محافظه کاری رانشان می دهند). بر اساس نتایج مندرج در این جدول، p-value“ضرایب مورد نیاز برای محاسبه محافظه کاری”همگی کوچکتراز ۵% می باشند؛بنابراین کلیه این ضرایب معنی دار بوده و می توان به منظور محاسبه محافظه کاری ازآنها استفاده کرد.
نتایج مندرج در جدول(۴-۷) همچنین نشان می دهد که ضریب تبیین این مدل برابر۵۱/۰ است. این عدد بیانگر آن است که حدود ۵۱ در صد تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل مذکور قابل توضیح می باشد. همچنین با توجه به اینکه p-valueآمارهF،کوچکتراز ۵% می باشد،می توان گفت که در سطح اطمینان ۹۵% مدل خان و واتس معنی دار است و از اعتبار بالایی برخوردار است.علاوه بر این آماره دوربین واتسون مدل۹۶/۱ است و از آنجا که این عدد نزدیک به ۲ است، می توان گفت که در این مدل خود همبستگی مرتبه اول وجود ندارد(تأیید یکی ازمفروضات رگرسیون).
به علاوه نتایج مندرج در جدول (۴-۷) نشان می دهد که p-value آزمونF کوچکتر از ۵ درصد است و از آنجائیکه ، آماره F اعتبار کلی مدل را نشان می دهد در نتیجه می توان گفت این مدل با احتمال ۹۵% معنی دار بوده و از اعتبار بالایی برخوردار است. نتایج کامل این آزمون در پیوست شماره ۸ در انتهای پایان نامه نشان داده شده است.
۴-۳-۹ برآورد مدل در شرکت های رو به افول
جدول(۴-۸) نتایج حاصل از بر آورد مدل محافظه کاری را در شرکت های رو به افول نشان می دهد. همان گونه که بیان شد، به منظور بر آورد این مدل از روش داده های مقطعی (بدون ساختار) استفاده شده است. ضرایب مورد نیاز برای محاسبه محافظه کاری پس از بر آورد این مدل بدست می آید (خانه های رنگ شده در جدول، ضرایب مورد نیاز برای محاسبه محافظه کاری رانشان می دهند). بر اساس نتایج مندرج در این جدول، p-value“ضرایب مورد نیاز برای محاسبه محافظه کاری”همگی کوچکتراز ۵% می باشند؛ بنابراین کلیه این ضرایب معنی دار بوده و می توان به منظور محاسبه محافظه کاری ازآنها استفاده کرد.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رفتن به نوارابزار

بیرون رفتن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *