تاریخچه مدل تعالی سازمانی، جایزه ملی کیفیت فرانسه

Copy space. New arrows painted on asphalt. Direction future.

تشویق و تفویض اختیارات به کارکنان.
این مدل تداخل 6 معیار اصلی برای تشکیل معیارهایی می شود که می توان آنها را در جهت رسیدن به موفقیت بکار برد.
2-4-5-4- الگو یا چارچوب معیارها
جایزه ملی کیفیت فرانسه معیارهای خود را در چارچوب زیر ارایه داده است:
مشارکت پرسنل- 180
نتایج -200
نتایج
بهبود کیفیت-80 اندازه گیری کیفیت-80 کنترل کیفیت- 80
منابع
درک خواسته ها و نیازهای مشتریان- 180
ابزارها
استراتژی و اهداف کیفیت-80
اهداف
تعهد مدیریت- 150
تعهدات
مدیریت
شکل2-5: مدل جایزه ملی کیفیت فرانسه و معیارهای آن مأخذ: (ریاحی،1385)
2-4-6 جایزه کیفیت اروپا EFQM
2-4-6-1- تاریخچه مدل تعالی سازمانی EFQM (جایزه کیفیت اروپا)
پژوهش ها در زمینه EFQM1 به سال 1950 باز می گردد؛ زمانی که مؤسسه JUSE2 آقای دکتر ادوارد دمینگ را برای انجام سخنرانی های مختلف در زمینه کیفیت به ژاپن دعوت نمود. در سال 1951 این مؤسسه به پاس خدمات دکتر دمینگ جایزه ای به نام ایشان بنیان نهاد که همچنان ادامه دارد. این مدل نگرش جدید در بحث کیفیت ایجاد کرد و عنوان کرد که برای تولید محصولات و خدمات با کیفیت نیاز به هماهنگی همه جنبه ها در سطح سازمان داریم. این نگرش منجر به شکل گیری کنترل کیفیت فراگیر در دهه 60 میلادی گردید (نجمی و حسینی، 1389).
در اواخر دهه 1980 که اقتصاد اروپا در معرض تهدید بازارهای خاور دور به ویژه ژاپن قرار داشت، انجمنی از مدیران عامل14سازمان پیشرو در اروپا گرد هم آمدند تا راه خروج از بحران و سردمداری آینده را بیابند. مشورت این گروه و عزم گروهی آنان به تأسیس بنیاد غیر وابسته کیفیت انجامید. بنگاهی که وظیفه آن افزایش آگاهی ها و ارایه دوره های مدیریت، شناسایی دستاوردها و تشویق و انگیزش راهیان مسیر توسعه و تعالی است. بدین ترتیب در سال 1989 EFQM تأسیس و به تصویب کمیسیون اروپا رسید (گرامی و نور علیزاد، 1388).
مدل تعالی EFQM از ابتدای سال 1992 به عنوان چارچوبی برای ارزیابی بکارگیری جوایز تعالی اروپایی و ملی به کارگرفته شده و به شرکت های رو به تعالی تعلق یافت. این مدل یکی از پر استفاده ترین چارچوب های سازمانی در اروپا است که به عنوان پایه و اساسی برای بیشتر جوایز ملی و منطقه ای مثل جایزه تعالی اروپایی قرارگرفته است(2010، Lay Hill Solution). از آن پس این الگو به طور مستمر بازبینی و رفع نقص گردیده تا بتواند به طور خاص منعکس کننده فرضیه هایی باشد که قبلاً در عمل به اثبات رسیده است.