دیل شش سطح مختلف از به کارگیری و اجرای مدیریت کیفیت جامع در سازمان ها را بدین شرح بیان می‎دارد: (Dale , 1999,p85-86)
سازمان های بدون تعهد : این سطح از سازمان ها فاقد برنامه های بلندمدت برای بهبود مستمر می باشند. در این سازمان ها یک فرایند رسمی بهبود کیفیت شروع نشده است و حتی ممکن است از مدیریت کیفیت فرا گیر آگاهی نداشته باشند.
سازمان های باری به هر جهت : این سازمان ها، دو سه سالی است که در فرایند بهبود قرار گرفته ولی طرح و برنامه خاصی برای به کار گیری و اجرای فلسفه مدیریت کیفیت جامع را ندارند.
سازمان های ابزار باز: این سازمان ها با سازمان های سطح دوم (باری به هر جهت) مشابه هستند، ولی تفاوت عمده این دو در این است که سازمان های باری به هر جهت مرتبا در جسجوی رویکردهای جدیدتر می باشند؛ ولی در حالی که سازمان های ابزار باز در پی یافتن ابزارها و تکنیک های جدید می باشند.
سازمان های پیشرو : در این سازمان ها، مدیران ارشد، خودشان را نسبت به مدیریت کیفیت فراگیر متعهد و مسئول می دانند و نوعا فرایندهای بهبود مستمر بین 3 تا 8 سال است که به کار گرفته شده است. این گونه سازمان ها درک کرده اند که مدیریت کیفیت جامع شامل تحولات فرهنگی می باشد و تمرکز بر مشتری را تشخیص داده اند.
سازمان های برنده جوایز :سازمان هایی که در این سطح از طبقه بندی قرا می گیرند، به سطح قابل قبولی از بلوغ در مدیریت کیفیت جامع دست یافته اند و یکی از جوایز کیفیت دنیا را نظیر جایزه کاربردی دمینگ، جایزه کیفیت ژاپن، جایزه ملی مالکم بالدریج، جایزه کیفیت اروپا دریافت نموده اند.
سازمان های کلاس جهان :دستیابی به این سطح از مدیریت کیفیت جامع کار ساده ای نمی باشد. در این سازمان ها ضمن مکتوب کردن اهداف و ارز ش های خود، از یک مدل منحصر به فرد استفاده می نمایند.

2-7) تاریخچه مدیریت کیفیت جامع
جدول شماره 1 روند تکاملی مدیریت کیفیت جامع را بطور مختصر نشان می دهد.
جدول (2-1) : روند تکاملی مدیریت کیفیت جامع
سال
روند تکامل
1924
دکتر والتر شوارتزاز شرکت تلفن بل آمریکا، مجموعه مقالات مربوط به کاربرد آمار در کنترل کیفیت محصولات تولیدی را منتشر کرد.
1931
دکتر شوارتز کتابی با عنوان « کنترل اقتصادی کیفیت محصولات تولیدات صنعتی» منتشر کرد.
1935
آماردان انگلیسی به نام ای. اس. پیرسون، کتاب خود را تحت عنوان « کاربرد روش های آماری در استاندارد کردن فعالیت های صنعتی و کنترل کیفیت» منتشر نمود.