تاریخچه کیفیت زندگی، تاریخچه کیفیت زندگی

1-3- اهداف پژوهش
با در نظر گرفتن آنچه در باب بیان مسأله و بیان اهمیت و ضرورت موضوع مطرح گشت اهداف پژوهش حاضر مشخص می گردد. به یک تعبیر می توان گفت هدف اصلی تحقیق حاضر شناخت رابطه بین نگرشهای معنوی و کیفیت زندگی می باشد. در ذیل این هدف می توان سایر اهداف پژوهش را نیز مشخص نمود:
– شناخت ابعاد و مولفه های مختلف کیفیت زندگی،
– شناخت ابعاد و مولفه های مختلف نگرشهای معنوی،
– شناخت رابطه بین گرایشهای معنوی با کیفیت زندگی
– شناخت رابطه بین ابعاد گرایشهای معنوی با ابعاد کیفیت زندگی
– شناخت رابطه متغیرهای زمینه ای با کیفیت زندگی
– تعیین اینکه آیا ابعاد چهارگانه گرایش های معنوی و متغیرهای زمینه ای قادر به پیش بینی کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه شاهد می باشد؟

فصل دوم
ادبیات تحقیق
مقدمه
با توجه به موضوع پژوهش، در این فصل به مرور پیشینه پژوهشی و ادبیات تحقیقی مرتبط با کیفیت زندگی و گرایش های معنوی پرداخته می شود. بر این اساس ابتدا به مرور نظری کیفیت زندگی پرداخته می شود. در ادامه، مرور نظری گرایش های معنوی مدنظر قرار می گیرد. سپس، مبانی نظری و رویکرد نظری این دو موضوع بررسی می شود و در ادامه، به بیان پیشینه پژوهشی پرداخته می شود. در پایان نیز، جمع بندی مختصری از کل پیشینه به عمل می آید.
2-1- پیشینه نظری:
2-1-1-کیفیت زندگی؛
2-1-1-1- تاریخچه کیفیت زندگی
اشاره به کیفیت زندگی به دوران ارسطو در 385 سال قبل از میلاد مسیح باز می گردد، وی در آثار کلاسیک خود خصوصاً نیکوماخوس از رابطه بین کیفیت زندگی و شادی سخن می گوید. در آن دوران ارسطو «زندگی خوب» یا «خوب انجام دادن کارها» را به معنی شاد بودن در نظر گرفته است.
اما می بینیم که تحقیق در این زمینه در اواخر قرن بیستم شدت بیشتری یافته و خصوصاً از ربع آخر قرن بیستم تاکنون تحقیقات مختلفی با رویکردهای مختلف صورت گرفته است و همچنین بیشتر این تحقیقات در حوزه پزشکی قرار دارند(Bentham,1978:43).
واژه کیفیت زندگی نخستین بار توسط پیگو در سال 1920 در کتاب « اقتصاد و رفاه» مورد استفاده قرار گرفت. او در این کتاب در مورد حمایت دولتی از اقشار پائین و تأثیر آن بر زندگی آنها و سرمایه‌های ملی به بحث پرداخته بود. این مطلب تا بعد از جنگ جهانی دوم مسکوت ماند تا اینکه در اثر دو حادثه مهم مورد توجه قرار گرفت. اول آنکه سازمان جهانی بهداشت تعریفی از سلامت منتشر کرد که شامل سلامت جسمی، روانی و اجتماعی بود. این امر منجر به بحث گسترده ای در مورد سلامت و چگونگی اندازه گیری آن شد. دومین اتفاق وجود نابرابری‌های گسترده اجتماعی در جوامع غربی و سایر کشورها به دنبال پیامدهای جنگ جهانی و پیشرفت در زمینه علوم انسانی و علوم تجربی بود که موجب افزایش فعالیت های اجتماعی و در نتیجه ابتکارات سیاسی گردید .