تامین اجتماعی، ادبیات موضوع

man looking at the chart on holographic screen

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی از نوع پیمایشی است. در واقع، پژوهش حاضر کاربردی است.
همچنین پژوهش حاضر از این جهت توصیفی است که شامل مجموعه روش‌هایی است که هدف آن توصیف شرایط و یا پدیده‌های مورد بررسی است که مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می‌شود و همین طور از آنجایی که پژوهش حاضر مبتنی بر تعمیم اطلاعات حاصل از بخش کوچکی از جامعه تحت عنوان نمونه به کل جامعه آماری می‌باشد و بیشتر مبتنی بر نظرسنجی خواهد بود از نوع پژوهشهای پیمایشی است.
3-3- جامعه آماری
جامعه آماری پژوهش، مجموعه حقیقی یا فرضی است که نتایج تحقیق به آن انتقال داده می‌شود. به عبارت دیگر مجموعه‌ای از افراد یا اشیایی که دارای ویژگیهای همگون، مشترک و قابل اندازه‌گیری باشند و مبنای پژوهش محقق هستند را جامعه آماری می‌گویند.جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه بیمه شدگان بیمه اجباری شهر دزفول که تعداد آنها 30000 نفر است.
3-4 حجم نمونه و شیوه نمونه‌گیری
نمونه آماری بخشی (زیر مجموعه‌ای) از جامعه (یا مجموع مرجع) آماری است. و تعریف آن به این صورت است که نمونه تعدادی از عناصر جامعه است که به دلایل مختلف جهت آزمون انتخاب می‌شود و باید معرف جامعه باشد. یعنی محقق باید با توجه به مقتضیات روش تحقیق، ماهیت داده‌ها، نوع ابزارگردآوری داده‌ها و ساختار جامعه آماری، نمونه‌ای را که معرف کیفیت و کمیت جامعه باشد انتخاب کند. در این پژوهش از این تعداد جامعه با مراجعه به فرمول کوکران، تعداد 379 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.
روش نمونه‌گیری نیز عبارت است از مجموعه اقداماتی که برای انتخاب تعدادی از افراد جامعه به نحوی که معرف آن باشند، انجام می‌پذیرد. در این پژوهش روش نمونه‌گیری از نوع تصادفی ساده می‌باشد.
3-5 روش جمع‌آوری داده‌ها
در این پژوهش اطلاعات به دو روش کتابخانه‌ای و میدانی جمع‌آوری شده است. در واقع، در روش کتابخانه‌ای، از اطلاعات به منظور تدوین ادبیات موضوع و تنظیم چارچوب نظری پژوهش استفاده شده است.
در روش میدانی نیز، محقق با استفاده از پرسشنامه به عنوان یکی از متداولترین طریق جمع‌آوری اطلاعات اقدام به گردآوری داده‌ها نموده است. به عبارت دیگر، برای کسب اطلاعات مربوط به متغیرها و بخش تحلیلی پژوهش، پرسشنامه بین نمونه توزیع گردید.
3-6 ابزار جمع‌آوری داده‌ها
مرحله گردآوری داده‌ها آغاز فرایندی است که طی آن پژوهشگر یافته‌های خود را جهت تحلیل گردآوری می‌کند. به منظور جمع آوری داده ها در پژوهش حاضر از یک پرسش نامه استفاده شد که شامل:
1- پرسش نامه چالش های بیمه اجباری
به این منظور و برای اندازه گیری و سنجش و مشخص نمودن چالش هابی بیمه اجباری از یک پرسش نامه محقق ساخته استفاده گردید. که این پرسش نامه دارای 21 سئوال است و نحوه نمره گذاری بر اساس طیف لیکرت 5 گزینه ای است. که دارای 6 بعد است و این پرسشنامه بر اساس پژوهش کاین (2014) طراحی شده است ابعاد این پرسش نامه شامل :
فقدان مرکز فعال و موثر: سوالات 1 تا 4
دخالت و تاثیرات دولت: سوالات 5 تا 8
برداشت های سلیقه ای: سوالات 9 تا 12
بی توجهی به تامین اجتماعی: سوالات 13 تا 15
ناپایداری در سیاست های اجتماعی: سوالات 16 تا 18