تامین مالی خارجی، حقوق صاحبان سهام

digital city scape with digit number elements illustration ,concept of smart city and digital transformation

مدل شماره (3):
AUDITOR_TO = α0 + α2NONBIG4 + α3LEVERAGE + α4ROA +α5GROWTH + α6SIZE QUINTILE 1 + α7SIZE QUINTILE 2 + α8SIZE QUINTILE 4+ α9SIZE QUINTILE 5 + ε
NONBIG: نشان دهنده اندازه حسابرس می باشد بطوریکه اگر حسابرس شرکت سازمان حسابرس باشد عدد یک و در غیر اینصورت عدد صفر منظور می شود.
3-7- متغیرهای تحقیق
متغیر از نظر لغوی به معنی چیزی است که تغییر می‌کند، اما در فعالیت‌های تحقیقی، متغیر خصوصیاتی دارد که باید مورد مطالعه قرار گیرند. متغیر یک مفهوم است که بیش از دو یا چند ارزش یا عدد به آن اختصاص داده می‌شود، به عبارت دیگر متغیر به خصوصیاتی اطلاق می‌شود که میتوان آنها را مشاهده یا اندازهگیری کرد و دو یا چند ارزش یا عدد را جایگزین آنها قرار داد، عدد یا ارزش نسبت داده شده به متغیر، نشان دهنده تغییر از یک فرد به فرد دیگر یا از یک حالت به حالت دیگر است (خاکی، 1384).
برای اصطلاح متغیر تعاریف گوناگونی ارائه شده است:
متغیر عبارت از حالت، موقعیت و یا چیزی است که بتواند تغییر کند و یا تغییر را به وجود آورد(نادری و همکاران،1389)
متغیر شرایط یا خصایصی هستند که محقق آن‌ها را کنترل، دست‌کاری یا مشاهده می‌کند‏‏‏‏‏‏(خاکی، 1390).
متغیر مستقل
متغیر مستقل که به آن علت مفروض، درونداد، پیشآیند، محرک و پیشفرض، عامل و پیشبین نیز میگویند، متغیری است که توسط محقق اندازهگیری، دستکاری یا انتخاب میشود تا اثر آن با متغیر دیگری معین شود (گودوین، 1995).
در این پژوهش متغیر تجدید ارائه صورت های مالی کنغیر مستقل تحقیق محسوب می شود که به بررسی تاثیر این متغیر بر روی متغیرهای وابسته پرداخته خواهد شد:
RESTATE: اگر شرکت صورت های مالی خود را تجدید ارائه کند = 1 در غیر اینصورت = 0
متغیر وابسته
متغیر وابسته که به آن معلول، برونداد، ملاک، پاسخ و نتیجه نیز میگویند، متغیری که تغییرات آن تحت تاثیر متغیر مستقل است و بر اساس اندازهگیری و دستکاری متغیر مستقل، اندازهگیری و مورد مشاهده قرار میگیرد(گودوین، 1995). همان طور که قبلاً گفته شد متغیر مستقل در این پژوهش، سیاست‌های تامین مالی و پاسخگویی حسابرس می باشد، که به صورت ریز نمایش و محاسبه می شوند:
AUDITOR_TO: این متغیر نشان دهنده پاسخگویی حسابرس بوده که اگر حسابرس 12 ماه قبل و 12 ماه بعد از تجدید ارائه تغییر کند برابر با 1 و درغیر اینصورت برابر با صفر منظور می شود.
External_Financing = این متغیر نیز نشان دهنده تامین مالی خارجی شرکت بوده که به صورت زیر مورد محاسبه قرار می گیرد.
Debt_FinancingJ = این متغیر نیز نشان دهده تامین مالی بدهی شرکت بوده که با استفاده از نسبت بدهی به مجموه حقوق صاحبان سهام و بدهی حاصل می شود که در زیر ارائه شده است:
متغیرهای کنترلی
این دسته از متغیرها، متغیر‌هایی هستند که بر متغیر وابسته (یا مستقل) به صورت جداگانه تأثیر گذارند (اسمیت، 2003). به این دلیل که متغیر مستقل به طور کامل قادر به پیش‌بینی متغیر وابسته نمی‌باشد، وارد کردن متغیرهای کنترلی به مدل منجر به کاهش خطای پیش‌بینی می‌شود. شایان ذکر است، در این تحقیق از متغیرهای کنترلی استفاده شده است که بعضا در تحقیقات قبلی تأثیرشان بر متغیر مستقل اثبات شده است.