تامین مالی پایدار، بانک های خصوصی

Three arrows circle image with white background

0.248-
1.030-
1.05
1.20
در جداول فوق شاخص مرکزی تمرکز مالکیت که شامل میانگین و میانه می باشد برای بانک های دولتی به ترتیب برابر با 62.83 و 56.66 و شاخص های پراکندگی آن شامل انحراف معیار، چولگی، کشیدگی، مینیمم، ماکزیمم برای بانک های دولتی به ترتیب برابر با 16.77008، 1.582، 2.288، 51، 87 می باشند.
شاخص مرکزی کفایت سرمایه که شامل میانگین و میانه می باشد برای بانک های دولتی به ترتیب برابر با 11.86 و 11.73و شاخص های پراکندگی آن شامل انحراف معیار، چولگی، کشیدگی، مینیمم، ماکزیمم برای بانک های دولتی به ترتیب برابر با 0.86268 ، 0.758 ، 0.006- ، 11، 13 می باشند.
شاخص مرکزی نقدینگی که شامل میانگین و میانه می باشد برای بانک های دولتی به ترتیب برابر با 1.119 و 1.097و شاخص های پراکندگی آن شامل انحراف معیار، چولگی، کشیدگی، مینیمم، ماکزیمم برای بانک های دولتی به ترتیب برابر با 0.10021 ، 1.192 ، 1.753، 1.02، 1.26 می باشند.
شاخص مرکزی تامین مالی خالص پایدار که شامل میانگین و میانه می باشد برای بانک های دولتی به ترتیب برابر با 1.1035 و 1.0885و شاخص های پراکندگی شامل انحراف معیار، چولگی، کشیدگی، مینیمم، ماکزیمم برای بانک های دولتی به ترتیب برابر با 0.09127، 0.908 ، 1.395، 1.01، 1.23 می باشند.
شاخص مرکزی تمرکز مالکیت که شامل میانگین و میانه می باشد برای بانک های خصوصی به ترتیب برابر با 63.73 و 62.25 و شاخص های پراکندگی آن شامل انحراف معیار، چولگی، کشیدگی، مینیمم، ماکزیمم برای بانک های خصوصی به ترتیب برابر با 11.01147، 0.235 ، 1.535- ، 49.36 ، 79.51 می باشند.
شاخص مرکزی کفایت سرمایه که شامل میانگین و میانه می باشد برای بانک های خصوصی به ترتیب برابر با 13.38 و 11.98 شاخص های پراکندگی آن شامل انحراف معیار، چولگی، کشیدگی، مینیمم، ماکزیمم برای بانک های خصوصی به ترتیب برابر با 2.59584 ، 1.218 ، 0.129، 11.23، 18.51 می باشند.
شاخص مرکزی نقدینگی که شامل میانگین و میانه می باشد برای بانک های خصوصی به ترتیب برابر با 1.130 و 1.119 شاخص های پراکندگی آن شامل انحراف معیار، چولگی، کشیدگی، مینیمم، ماکزیمم برای بانک های خصوصی به ترتیب برابر با 0.05013 ، 0.510- ، 0.769- ، 1.06، 1.20 می باشند.
شاخص مرکزی تامین مالی خالص پایدار که شامل میانگین و میانه می باشد برای بانک های خصوصی به ترتیب برابر با 1.1035 و 1.0885و شاخص های پراکندگی آن شامل انحراف معیار، چولگی، کشیدگی، مینیمم، ماکزیمم برای بانک های خصوصی به ترتیب برابر با 0.05273 ، 0.248- ، 1.030- ، 1.05، 1.20 می باشند.
4-2- 1- مقایسه عملکرد بانک های دولتی و خصوصی

جدول (4-3) مقایسه عملکرد بانک های دولتی و خصوصی
تمرکز مالکیت
کفایت سرمایه
نقدینگی
خالص تامین مالی پایدار
بانک های دولتی
62.83