تجارت الکترونیکی، کاربران اینترنتی

A broadhead arrow on a compound bow (hunting bow).

3-2- روش تحقیق:
انتخاب روش تحقیق با توجه به هدف و ماهیت موضوع و همچنین اتفاقاتی که در حین اجرا رخ می‌دهد صورت می‌پذیرد. پژوهشگر پس از تعیین و تنظیم موضوع تحقیق باید در فکر انتخاب روش تحقیق باشد. هدف از انتخاب روش تحقیق این است که مشخص گردد چه روشی برای بررسی موضوع لازم است. روش تحقیق به شیوه‌های طراحی مطالعات پژوهشی و رویه‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها اشاره دارد.
روش تحقیق پیمایشی ، توصیفی است از نگرش و رفتار جمعیتی بر اساس انتخاب نمونه ای تصادفی به این صورت ابتدا سعی می شود برای گردآوری داده ها از افراد خواسته شود به تعدادی پرسش مشخص پاسخ دهند اطلاعات موجود در زمینه موضوع تحقیق جمع آوری و مبنای کار توصیف تحقیق قرار گیرد و سپس با استفاده از روش میدانی فرضیه ها از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری با کاربران اینترنتی شهر کرمانشاه مورد آزمون قرار می گیرند.
3-3- جامعه آماری و روش نمونه گیری:
جامعه آماری پژوهش، مجموعه حقیقی یا فرضی است که نتایج تحقیق به آن تعمیم داده می‌شود. به عبارت دیگر مجموعه‌ای از افراد یا اشیایی که دارای ویژگیهای همگون، مشترک و قابل اندازه‌گیری باشند و مبنای پژوهش محقق هستند را جامعه آماری می‌گویند.
نمونه آماری، بخشی (زیر مجموعه‌ای) از جامعه (یا مجموع مرجع) آماری است. و تعریف آن به این صورت است که نمونه تعدادی از عناصر جامعه است که به دلایل مختلف جهت آزمون انتخاب می‌شود و باید معرف جامعه باشد. یعنی محقق باید با توجه به مقتضیات روش تحقیق،ماهیت داده‌ها، نوع ابزارگردآوری داده‌ها وساختارجامعه آماری، نمونه‌ای را که معرف کیفیت وکمیت جامعه باشد انتخاب کند.
روش نمونه‌گیری نیز عبارت است از مجموعه اقداماتی که برای انتخاب تعدادی از افراد جامعه به نحوی که معرف آن باشند، انجام می‌پذیرد. در این پژوهش روش نمونه‌گیری از نوع تصادفی ساده می‌باشد.
3-4- تعیین حجم نمونه:
جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه مصرفکنندگان اینترنت در شهر کرمانشاه که طبق سامانه مدیریت مشتریان اینترنت شرکت مخابرات استان کرمانشاه 23629 نفر است. با در نظر گرفتن 5/0 p= و d=0/05حداقل حجم نمونه برابر است با :
بنابراین ، تعداد نمونه منتخب 384 نفر است که از طریق فرمول کوکران بدست آمده است :
که در این فرمول سطح اطمینان که در ایرن فرمول سطح اطمینان95 درصد و خطا ناشی از آن 5 درصد 96/1= z می باشد با استفاده از روش احتیاطی p=q=0/5 در نظر گرفته شده است . و با توجه به تحقیقات مشابه قبلی ، خطای استاندارد (ε) 11/0 می باشد. روش نمونه گیری تصادفی ساده است.
3-5- ابزار گردآوری داده‌ها:
برای جمع آوری دادههای پژوهشی از روش کتابخانه ای و میدانی هردو با هم استفاده میشود، در روش کتابخانهای به تمامی منابع مکتوب شامل، مقالهها، کتبها و هر منبع مکتوب موسخ دیگری در ارتباط با موضوع پژوهش مراجعه میشود و در روش میدانی از پرسشنامه جهت جمعآوری دادهها استفاده شده است.
3-6- روایی و پایایی پرسشنامه:
3-6-1- روایی:
در این مفهوم بر آنیم که ببینیم آیا این شاخصهایی که در تعریف عملی آوردهایم به معنای پیشبینی رفتار مصرفکننده در خرید آنلاین میباشد یا خیر، در این زمینه ما از پرسش نامه محقق ساخته استفاده کردهایم پرسشنامه پذیرش تجارت الکترونیکی موتر (2012) و رفتار مصرفکننده مایکل(2012) برای بررسی روایی پرسشنامه و برای حصول اطمینان بیشتر از «روایی پرسشنامه» (قدرت تمایز) ، با استفاده از آزمون «روایی همزمان» پرسشنامه در مرحله اول بین 8 شرکت تولیدی – صادراتی خشکبار (12 نفر) که از لحاظ اجرای تجارت الکترونیکی در سطوح متفاوتی بودند، به صورت حضوری توزیع شد و سوالات نامفهوم در مرحله بعدی پرسشنامهها با استفاده ازگفتگو با پاسخگو و توسط محقق تکمیل گردید که در صورت نیاز به ابهامات و سوالات افراد، پاسخ داده شود و همچنین جهت سنجش قابلیت اطمینان یا پایایی با استفاده از نمونه مقدماتی 12 نفره (8 شرکت) ، از آلفای کرونباخ و نرم افزار SPSS استفاده شد.
3-6-2- پایایی پرسشنامه:
برای محاسبه پایایی پرسشنامه این تحقیق از ضریب الفای کرونباخ استفاده شده است . ضریب آلفای کرونباخ نوعی ضریب پایایی است که نشان میدهد چگونه اجزاء در یک مجموعه، به نحو مناسب به یکدیگر همبسته شدهاند . آلفای کرونباخ در قالب میانگین همبستگیهای درونی میان اجزای سنجشکننده مفهوم محاسبه میشود. اگر آلفای کرونباخ به یک نزدیکتر باشد، پایایی سازگاری درونی بیشتر است . ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای این پرسشنامه 89/0 به دست آمد.