ریسک سقوط قیمت سهام: چنانچه بازده سهام شرکت در یک دوره مالی خاص، پایین تر از بازده شاخص کل بازار باشد،احتمال سقوط قیمت سهام در آن بالا می رود که به آن ریسک سقوط قیمت سهام می گویند.
حاکمیت شرکتی: به معنای قوانین،مقررات،ساختارها، فرهنگها وسیستمهایی است که موجب دستیابی به هدفهای پاسخگویی ،شفافیت عدالت ورعایت حقوق ذینفعان می شود.
1-12 تشریح فصول آتی
فصول آتی در چهارفصل ذیل ارائه می شود:
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
این فصل به دو بخش تقسیم می شود: در بخش اول مبانی نظری شفافیت، سقوط قیمت سهام و حاکمیت شرکتی تشریح می گردد و در بخش دوم پیشینه پژوهش های انجام شده مرتبط با موضوع تحقیق حاضر در داخل و خارج کشور معرفی می شوند.
فصل سوم:روش شناسی تحقیق
در این فصل فرضیه های تحقیق، جامعه آماری و انتخاب نمونه، تعریف عملیاتی متغیرها و نحوه جمع آوری اطلاعات و آزمون های آماری تشریح می شوند.
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل اطلاعات
دراین فصل با استفاده از آزمون های آماری اجراشده و سایر اطلاعات جمع آوری شده، تجزیه وتحلیل اطلاعات صورت می گیرد.
فصل پنجم: خلاصه، استنتاج وپیشنهادات تحقیق
در این فصل نتیجه گیری های انجام شده از نتایج آزمون فرضیات و پیشنهادات لازم برای انجام تحقیقات آتی ارائه می شود.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1مقدمه
رفتار سرمایه گذاران در بورس، نحوه تصمیم گیری، تخصیص منابع پولی، قیمت گذاری وارزیابی بازده شرکت ها را تحت تأثیر خود قرار می دهد. شرایط مبهم و اشتباهات شناختی که در روا ن شناسی انسان ریشه دارد، باعث می شود سرمایه گذاران اشتباهاتی در شکل دهی انتظارات خود داشته باشند و در نتیجه رفتارهای ویژه در هنگام سرمایه گذاری در بازارهای مالی از خود بروز دهند . رفتار سرمایه گذاران متأثر از عوامل بسیاری است که یکی از علل اصلی این ابهامات رفتاری، موضوع عدم اطمینان و عدم شفافیت اطلاعاتی است . این مسئله مهم باعث می شود زمانی که اطلاعاتی تازه منتشر می شود شرکت کنندگان در بازار به آنها واکنش نشان داده و موجب تغییرات و نوسانات قیمت اوراق بهادار و حجم مبادلات می شود.
در دهه گذشته، بازارهای مالی ملی و بین المللی دچار بحرانهای مالی فراوانی شده اند .یک دلیل برای وجود این بحران ها عدم وجود اطلاعات مالی شفاف و کافی است.
در محیط پرتلاطم امروزی، بسیاری از سرمایه گذاران بر اهمیت شفاف سازی اطلاعات در استراتژیهای خود توجه دارند . فقدان اطلاعات و یا عدم اطمینان درباره آنها، امروزه تبدیل به یک مشکل اساسی در بازارهای مالی شده است.
بحرانهای مالی در بورس جهانی به ویژه ماجرای سپتامبر سیاه در 1997 و پس از آن رسوایی مالی انرونو برخی از شرکتهای امریکایی و اروپایی در سال 2000 سبب شد مسئله شفافیت اطلاعات در فرایند گزارشگری مالی مورد توجه عمیق مجامع حرفه ای قرار گیرد. سلب اعتماد عمومی از بازارهای سرمایه ، کشورهای فوق را برداشت تا درصدد تدوین و اصلاح قوانینی برایند که ضامن اعتماد سرمایه گذاران به چرخه های تجاری و اطلاعات ارائه شده به وسیله آنها باشد.