تجزیه و تحلیل اطلاعات، تجزیه و تحلیل داده ه

3-9- نتیجه گیری
با توجه به نوع پژوهش که توصیفی می باشد، پرسشنامه به عنوان ابزار پژوهش مورد استفاده قرار می گیرد. و کارکنان اداره اوقاف و امور خیریه در استان فارس بصورت تصادفی ساده(در دسترس) جهت پرکردن پرسشنامه مورد استفاده قرار می گیرند.
3-10-خلاصه فصل سوم
جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان اداره اوقاف و امور خیریه در استان فارس میباشد. دوره زمانی پژوهش به دلیل پرسشنامهای بودن کار، 6 ماه اول سال 1394 را در برمیگیرد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، همبستگی و برای آزمون فرضیهها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. در این تحقیق برای تدوین ادبیات وپیشینه تحقیق از روش کتابخانهای و برای آزمون فرضیههای تحقیق از اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه، از طریق نرمافزارSPSS ، و لیزرل استفاده گردیده است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها (یافته ها)
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها (یافته ها)
4-1- مقدمه
برای مسائلی که در دنیای واقع وجود دارد، نمی توان توجیه ساده ای یافت و علت ها را به آسانی دریافت. برهمین اساس پس از اینکه داده های تحقیق گردآوری، طبقه بندی و استخراج شد، نوبت به مرحله جدیدی ازفرایند پژوهش که به مرحله تجزیه و تحلیل داده ها معروف است، می رسد.
تجزیه و تحلیل داده ها برای بررسی صحت و سقم فرضیات برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی
برخوردار است. امروزه در بیشتر پژوهش هایی که متکی بر اطلاعات جمع آوری شده از موضوع مورد تحقیق می باشد، تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی ترین و مهمترین بخش های پژوهش محسوب می شود.
در این فصل داده های تحقیق با استفاده از روش های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. ابتدا توصیف داده ها از طریق جداول فراوانی و شاخص هایی نظیر حداقل، حداکثر، میانگین و انحراف معیار و سپس فرضیه ها ارائه می شوند و برای هر فرضیه شاخص های مرکزی و پراکندگی ذکر گردیده و نهایتا معنی داری هرفرضیه آزمون می گردد.
4-2- بررسی وضعیت پاسخگویان به پرسشنامه موانع بهبود کارایی نیروی انسانی
همان گونه که در فصول گذشته اشاره شد پرسشنامه موانع بهبود کارایی نیروی انسانی دارای 6 مولفه: 1. موانع مدیریتی 2. موانع اجتماعی و روانی 3. موانع فردی 4. موانع فرهنگی 5. موانع محیطی 6. موانع اقتصادی است. مولفه موانع مدیریتی با 13 گویه، مولفه موانع اجتماعی و روانی با 7 گویه، مولفه موانع فردی با 7 گویه، مولفه موانع فرهنگی با 9 گویه، مولفه موانع محیطی با 9 گویه و مولفه موانع اقتصادی با 6 گویه سنجیده شده اند. با توجه به اینکه میزان موانع بهبود کارایی نیروی انسانی توسط 51 گویه سنجیده شده و هر گویه از حداقل نمره 1 تا حداکثر نمره 5 در نوسان است لذا نمره پاسخگویان از هر مولفه موانع بهبود کارایی نیروی انسانی می‏تواند از حداقل 51 تا حداکثر 255 در نوسان باشد.
بر اساس این روش از تحلیل شما نمره های به دست آمده را جمع کرده و سپس بر اساس ملاک های زیر قضاوت کنید:
– امتیاز 200-255: نشان دهنده توجه به موانع بهبود کارایی نیروی انسانی میباشد.
– امتیاز 110-200: نشان می دهد که به موانع بهبود کارایی نیروی انسانی نسبتا توجه می شود.
– امتیاز زیر110: نشان دهنده توجه بسیار کم به موانع بهبود کارایی نیروی انسانی میباشد.
4-2-1- بررسی وضعیت پاسخ به موانع بهبود کارایی نیروی انسانی پاسخگویان