همچنین، با توجه به تحقیقاتی که در زمینه اقتصاد اسلامی در سایر کشورها صورت گرفته است می‌توان ادعا نمود که تضاد کارفرما-نماینده در بانک‌های ایران نیز وجود دارد و انتظار می‌رود پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها و بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها، به این نتیجه دست یابیم که بین تضاد نمایندگی و عملکرد بانک‌ها رابطه منفی وجود دارد. بنابراین با توجه به این موضوع که تحقیقات زیادی در این زمینه انجام نشده است این پژوهش می‌تواند امکان تحقیقات دیگری را در این حوزه فراهم آورد
9-1-روش‌های آزمون آماری فرضیه تحقیق و نحوه بررسی فرضیه
برای انجام این پژوهش مراحلی باید انجام شودکه به ترتیب در ذیل ارائه شده‌اند:
اول باید مساله را شناسایی کنیم و با بررسی مبنا یا مبانی تئوریک به تدوین تئوری بپردازیم بعد از انجام این مراحل به سراغ فرضیه سازی می‌رویم و برای آزمون فرضیه‌ها اطلاعاتی گردآوری می‌نماییم که پس از تحلیل آن‌ها به یک نتیجه‌گیری در‌مورد مساله مورد نظر دست می‌یابیم.
در این تحقیق مساله مورد نظر بررسی رابطه بین تضاد نمایندگی و عملکرد در بانک‌های ایران است که با بررسی مبنای نظری اقتصادی نئوکلاسیک از تئوری نمایندگی استفاده می‌کنیم. گام بعدی تعریف عملیاتی متغیرها، شناسایی روابط بین آن‌ها و بیان فرضیات است که فرضیات را می‌توان از گام قبلی یعنی از دل ساختار نظری به دست آوریم (به همین دلیل است که به این روش، روش فرضیه‌ای قیاسی گفته می‌شود). پس از طی این مراحل باید طرح تحقیق را مشخص نماییم و با مشخص کردن نمونه و جامعه داده‌هایی برای آزمون فرضیات جمع‌آوری نماییم و پس از تحلیل و بررسی داده‌ها می‌توانیم نتیجه‌گیری خود را ارائه نماییم.
هدف از مدل‌سازی در این تحقیق بررسی رابطه همبستگی بین متغیرهاست. چارچوب مفهومی نیز ارتباط بین مفاهیم را مشخص می‌کند. در این تحقیق متغیر وابسته عملکرد بانک‌های ایران است که تلاش شده تا رابطه آن با متغیر مستقل که عبارت است از تضاد کارفرما-نماینده مورد بررسی قرار گیرد. سایر متغیرها که به آن‌ها متغیرهای کنترلی گفته می‌شود و نوع خاصی از متغیرهای مستقل‌اند و و اثر آنها بر متغیر وابسته، که از طریق رویه‌های آماری یا طرح پژوهش کنترل می‌شوند در این تحقیق عبارتند از: انداز، ریسک، سرمایه و اهرم.
برای بررسی رابطه بین دو متغیر کمی ، متداول ترین روش، استفاده از تحلیل رگرسیونی است. در تجزیه و تحلیل رگرسیون، هدف بر اساس میزان تاثیر یک یا چند متغیر مستقل بر روی یک یا چند متغیر وابسته است. در این تحقیق، برای آزمون فرضیه با استفاده از رگرسیون از دادههای ترکیبی استفاده شده است، که ترکیبی از داده‌های سری زمانی و مقطعی می‌باشد. همچنین از آزمون t برای بررسی معناداری ضرایب و آزمون F برای معناداری کل مدل استفاده شده و همچنین از تعدیل شده برای ارتباط بین متغیرهای وابسته و مستقل استفاده شده است.
یا همان ضریب تعیین نسبت یا درصد تغییرات کل در متغیر وابسته را اندازه میگیرد، که به وسیلهی مدل رگرسیون توضیح داده شده است. یا ضریب همبستگی معیار اندازهگیری میزان همبستگی بین دو متغیر است. در زمینهی رگرسیون، معیار پر معناتری از است، زیرا نسبت تغییرات متغیر وابسته توضیح داده شده به وسیلهی متغیرهای توضیحی را بیان میکند و لذا معیار عملی وسیعتری را در رابطه با توضیح تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای توضیحی ارائه میدهد، در حالی که فاقد چنین خصوصیتی است.
در تحلیل رگرسیون ساده، معادله خط به صورت زیر است:

که فرض می شود ها دارای توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس است. در این تحقیق، برای بررسی رابطه بین متغیر مستقل و وابسته از الگوی زیر استفاده خواهد شد:
نحوه اجرایی مدل بدین صورت است که کلیه متغیرهای تحقیق بصورت یکجا و با هم وارد مدل شده که در نهایت نتایج حاصل برای تک تک متغیرها تخمین زده می‌شود.
تضاد نمایندگی (کارفرما-نماینده) سازه‌ای است که در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی بوجود می‌آید مثلا یک کارفرما یک نماینده استخدام می‌کند در‌حالیکه منافع آن‌ها همسو نیست جنسن و مکلین (1976). برای اندازه‌گیری تضاد نمایندگی در بانک‌های مختلف از یک نسبت کارایی به نام نسبت هزینه عملیاتی به فروش (درآمد عملیاتی)، (OES) استفاده می‌شود. این نسبت برای اولین بار توسط آنگ، کل و لینگ (2000) برای سنجش هزینه‌های نمایندگی مورد استفاده قرار گرفت. علت انتخاب این متغیر این است که مدیر تا چه حد توانسته هزینه‌های عملیاتی شرکت را کنترل کند و با حداکثر کردن ارزش شرکت این تضاد را کاهش دهد به عبارت دیگر هرچه این نسبت بالاتر باشد هزینه نمایندگی بیشتر است و بالعکس.
متغیر وابسته، عملکرد بانک‌هاست. در اندازه گیری عملکرد بانک بسیاری از تحقیقات از رویه‌های بانک‎های متداول استفاده کرده‌اند مثل بازده دارایی‌ها (بشیر, 2001) بنابراین ROA به عنوان متغیر توضیحی عملکرد بکار می‌رود. این متغیر نشان‌دهنده توانایی مدیریت در استفاده بهینه از منابع واقعی سرمایه‌ای و مالی بانک در خلق سود است.
سایر متغیرهای کنترلی که ممکن است بر عملکرد بانک‌ها اثرگذارند (بانچیت و همکاران،2013) عبارتند از:
اندازه: لگاریتم طبیعی کل دارایی‌ها(lgta)، استفاده از لگاریتم طبیعی باعث می‌شود تا ضرایب احتمالی این متغیرها در مدل، تحت تاثیر اثرات مقیاس‌های بزرگ قرار نگیرد.
ریسک: رشد فروش (رشد درآمد عملیاتی SalGr) توانایی ارزیابی ق
درت بازپرداخت بدهی‌ها و قابلیت سودآوری واحد تجاری را دارد به همین دلیل به عنوان متغیر جایگزین شاخص ریسک مطرح شده‌ است (حقیقت و موسوی، 1386).
نسبت کل وام‌ها (تسهیلات اعطایی) به کل سپرده‌ها(TLTD)، به عنوان شاخصی است که بانک قادر است برای حمایت از عملیات وام‌دهی، سپرده‌ها را تجهیز کند تلقی می‌شود. و مقادیری را که بانک می‌تواند از محل سپرده‌ها وام دهد ارزیابی می‌نماید. هرچه این نسبت بالاتر باشد، نقدینگی پایین‌تر و و آسیب‌پذیری وام‌دهندگان بیشتر است و نشان‌دهنده روند نامطلوب اقتصادی و یا برداشت از سپرده‌هاست (شاهچرا،1390).
سرمایه: نسبت کل وام ها (تسهیلات اعطایی) به کل دارایی‌ها (TLTA)
سود هر سهم(EPS) از تقسیم سود پس از کسر مالیات بر تعداد سهام به دست می آید.
رشد کل دارایی‌ها(TAGr) حاصل تقسیم دارایی پایان دوره تقسیم بر اول دوره منهای یک است.