می 7, 2021

تحقیق رایگان درمورد سرمایه اجتماعی

ین بین تسهیم دانش (آشکار)و سرمایه اجتماعی (مرکزیت) رابطه وجود دارد(01/0 < سطح معنی داری)و شدت این رابطه برابر با 547/0بوده که بیانگر رابطه مستقیم تسهیم دانش (آشکار)و سرمایه اجتماعی (مرکزیت) می باشد.
بررسی فرضیه 6
تسهیم دانش (آشکار) کارکنان مرد مشارکت کننده در تحقیق را می توان از روی مولفه سرمایه اجتماعی (تسهیم شناخت) پیش بینی کرد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

H0 : : تسهیم دانش (آشکار) کارکنان مرد مشارکت کننده در تحقیق را نمی توان از روی مولفه سرمایه اجتماعی (تسهیم شناخت) پیش بینی کرد.
H1 : : تسهیم دانش (آشکار) کارکنان مرد مشارکت کننده در تحقیق را می توان از روی مولفه سرمایه اجتماعی (تسهیم شناخت) پیش بینی کرد.
جدول4-17) ضریب همبستگی بین تسهیم دانش (آشکار) و سرمایه اجتماعی (تسهیم شناخت)
متغیرها
نوع آزمون
تعداد نمونه
سطح معنی داری
ضریب همبستگی
نتیجه آزمون
تسهیم دانش (آشکار) و سرمایه اجتماعی (تسهیم شناخت)
پیرسون
217
000/0
835/0
تایید فرضیه
برای بررسی این فرضیه به علت نرمال بودن متغیرها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.همانطور که مشاهده می شود در سطح خطای 01/0 سطح معنی داری کمتر از 01/0 می باشد بنابراین H0 رد می شود و H1 پذیرفته می شود. بنابراین بین تسهیم دانش (آشکار) و سرمایه اجتماعی (تسهیم شناخت)رابطه وجود دارد(01/0 < سطح معنی داری)و شدت این رابطه برابر با 835/0بوده که بیانگر رابطه مستقیم تسهیم دانش (آشکار) و سرمایه اجتماعی (تسهیم شناخت) است.
بررسی فرضیه 7
تسهیم دانش (آشکار) کارکنان مرد مشارکت کننده در تحقیق را می توان از روی مولفه سرمایه اجتماعی (تعهد موثر) پیش بینی کرد.
H0 : : تسهیم دانش (آشکار) کارکنان مرد مشارکت کننده در تحقیق را نمی توان از روی مولفه سرمایه اجتماعی (تعهد موثر) پیش بینی کرد.
H1 : تسهیم دانش (آشکار) کارکنان مرد مشارکت کننده در تحقیق را می توان از روی مولفه سرمایه اجتماعی (تعهد موثر) پیش بینی کرد.
جدول4-18) ضریب همبستگی بین تسهیم دانش (آشکار) و سرمایه اجتماعی (تعهد موثر)
متغیرها
نوع آزمون

 
 
تعداد نمونه
سطح معنی داری
ضریب همبستگی
نتیجه آزمون
تسهیم دانش (آشکار) و سرمایه اجتماعی (تعهد موثر)
پیرسون
217
000/0
532/0
تایید فرضیه
برای بررسی این فرضیه به علت نرمال بودن متغیرها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.همانطور که مشاهده می شود در سطح خطای 01/0 سطح معنی داری کمتر از 01/0 می باشد بنابراین H0 رد می شود و H1 پذیرفته می شود. بنابراین بین تسهیم دانش (آشکار) و سرمایه اجتماعی (تعهد موثر) رابطه وجود دارد(01/0 < سطح معنی داری)و شدت این رابطه برابر با 532/0بوده که بیانگر رابطه مستقیم تسهیم دانش (آشکار) و سرمایه اجتماعی (تعهد موثر) است.
بررسی فرضیه 8
تسهیم دانش (پنهان) کارکنان مرد مشارکت کننده در تحقیق را می توان از روی مولفه سرمایه اجتماعی (شدت کار تیمی) پیش بینی کرد.
H0 : تسهیم دانش (پنهان) کارکنان مرد مشارکت کننده در تحقیق را نمی توان از روی مولفه سرمایه اجتماعی (شدت کار تیمی) پیش بینی کرد.
H1 : تسهیم دانش (پنهان) کارکنان مرد مشارکت کننده در تحقیق را می توان از روی مولفه سرمایه اجتماعی (شدت کار تیمی) پیش بینی کرد.
جدول4-19) ضریب همبستگی بین تسهیم دانش (پنهان) و سرمایه اجتماعی (شدت کار تیمی)
متغیرها
نوع آزمون
تعداد نمونه
سطح معنی داری
ضریب همبستگی
نتیجه آزمون
تسهیم دانش (پنهان) و (شدت کار تیمی)
پیرسون
217
000/0
714/0
تایید فرضیه
برای بررسی این فرضیه به علت نرمال بودن متغیرها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.همانطور که مشاهده می شود در سطح خطای 01/0 سطح معنی داری کمتر از 01/0 می باشد بنابراین H0 رد می شود و H1 پذیرفته می شود. بنابراین بین تسهیم دانش (پنهان) و (شدت کار تیمی) رابطه وجود دارد(01/0 < سطح معنی داری)و شدت این رابطه برابر با 714/0بوده که بیانگر رابطه مستقیم تسهیم دانش (پنهان) و (شدت کار تیمی) می باشد.
بررسی فرضیه 9
تسهیم دانش (پنهان) کارکنان مرد مشارکت کننده در تحقیق را می توان از روی مولفه سرمایه اجتماعی (شناخت عمومی کارکنان) پیش بینی کرد.
H0 : تسهیم دانش (پنهان) کارکنان مرد مشارکت کننده در تحقیق را نمی توان از روی مولفه سرمایه اجتماعی (شناخت عمومی کارکنان) پیش بینی کرد.
H1 : تسهیم دانش (پنهان) کارکنان مرد مشارکت کننده در تحقیق را می توان از روی مولفه سرمایه اجتماعی (شناخت عمومی کارکنان) پیش بینی کرد.
جدول4-20) ضریب همبستگی بین تسهیم دانش (پنهان) و سرمایه اجتماعی (شناخت عمومی کارکنان)
متغیرها
نوع آزمون
تعداد نمونه
سطح معنی داری

ضریب همبستگی
نتیجه آزمون
تسهیم دانش (پنهان) و (شناخت عمومی کارکنان)
پیرسون
217
000/0
671/0
تایید فرضیه
برای بررسی این فرضیه به علت نرمال بودن متغیرها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.همانطور که مشاهده می شود در سطح خطای 01/0 سطح معنی داری کمتر از 01/0 می باشد بنابراین H0 رد می شود و H1 پذیرفته می شود. بنابراین بین تسهیم دانش (پنهان) و (شناخت عمومی کارکنان)رابطه وجود دارد.
(01/0 < سطح معنی داری)و شدت این رابطه برابر با 671/0بوده که بیانگر رابطه مستقیم تسهیم دانش (پنهان) و (شناخت عمومی کارکنان) است.
بررسی فرضیه 10

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *