تحلیل استنباطی، میزان تحصیلات

Active nerve cells

فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….80
3-2- نوع تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..80
3-3- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………..80
3-4- روش گردآوری داده ها …………………………………………………………………………………………………82
3-5- روایی و پایایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………….83
3-5-1- روایی ابزار اندازه گیری…………………………………………………………………………………….83
3-5-2- پایایی ابزار اندازه گیری ……………………………………………………………………………………83
3-6- متغیر های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….84
3-7- جامعه آماری و نمونه آماری …………………………………………………………………………………………..84
3-7-1- جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………..84
3-7-2- روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………………..85
3-7-3- تعیین حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………85
3-8- روش‌های موردنظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‌ها ………………………………….86
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافتهها
4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………88
4-2- مشخصات توصیفی پاسخ‌دهندگان …………………………………………………………………………………..89
4-2-1- میزان تحصیلات ……………………………………………………………………………………………………….89
4-2-2- سنوات خدمت ………………………………………………………………………………………………………..90
4-2-3- مقطع آموزشی ………………………………………………………………………………………………………….91
4-3- تحلیل استنباطی دادهها …………………………………………………………………………………………………..92
4-3-1- آزمون کولموگروف – اسمیرونوف ……………………………………………………………………………..92
4-3-2- تجزیه و تحلیل فرضیات ……………………………………………………………………………………………93
فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات ……………………………………………………………………………………….98
منابع و ماخذ …………………………………………………………………………………………………………………… 105