تحلیل عاملی تاییدی، گرایش کارآفرینانه

Arrows down on blackboard.

43 تا 45
میزان صادرات

46 تا 50
3-8- روایی پرسشنامه
روایی عبارت است از توانایی ابزار مورد نظر در اندازهگیری صفتی که پرسشنامه برای اندازهگیری آن طراحی شدهاست و شامل روایی صوری، روایی پیش بینی، روایی محتوا و روایی سازه میباشد(مومنی، قیومی، 1389). در روایی محتوی محقق به دنبال آن است تا ایجاد اطمینان کند که همهی ابعاد و مؤلفههایی که میتواند مفهوم مورد نظر را انعکاس دهد در آن سنجه وجود دارد. یکی از انواع رواییهای محتوا، روایی صوری میباشد. روایی صوری به این مطلب اشاره دارد که سؤالهای آزمون تا چه حد در ظاهر شبیه به موضوعی هستند که برای اندازهگیری آن تهیه شده است(داناییفرد و دیگران 1387).
با توجه به این که در این تحقیق از تلفیق چند پرسشنامه استاندارد استفاده شده است؛ لذا محقق بعد از ترجمه آن ها، برای بررسی روایی پرسشنامه از روایی صوری استفاده شده است؛ به این صورت که پرسشنامه به یازده صاحبنظر از جمله استاد راهنما داده شد و از آنان در مورد هر سؤال و توانایی آن سؤال در خصوص ارزیابی هدف مربوطه نظرخواهی شد و با نظر آنان اصلاحات جزئی در پرسشنامه صورت گرفت و در نهایت روایی پرسشنامه توسط آنان مورد تأیید قرار گرفت. همچنین چنانچه در فصل 4 نشان داده خواهد شد، محقق به کمک تحلیل عاملی تاییدی، روایی سازه متغیرهای تحقیق را نیز مورد بررسی قرار خواهد داد.
3-9- پایایی
به طور کلی دو سؤال مهم در بررسی یافته های یک تحقیق مطرح می شود، اول اینکه نسبت به یافته های تحقیق یک طرح تا چه اندازه می توان اطمینان داشت؟ در پاسخ به این سؤال باید اعتبار درونی تحقیق را مورد نظر قرار دهیم. سؤال دوم این است که تا چه اندازه می توان یافته های تحقیق را به جوامع دیگر و شرایط گوناگون تعمیم داد؟(خاکی، 1387). به عبارت دیگر پایایی یک وسیله اندازهگیری است که عمدتا به دقت نتایج حاصل از آن اشاره میکند. به بیان دیگر، پایایی به دقت، اعتماد پذیری، ثبات یا تکرار پذیری نتایج آزمون اشاره میکند. روشهای تعیین پایایی متنوعاند(مومنی، قیومی، 1389). اصولا محققانی که از نرم افزار SPSS استفاده میکنند برای تعیین پایایی تحقیق خود از روش ضریب آلفای کرونباخ بهره میگیرند. در واقع ضریب آلفای کرونباخ نوعی ضریب پایایی است که نشان میدهد چگونه آیتمها در یک مجموعه، به نحو مناسب به یکدیگر گره خوردهاند(دانایی فرد و همکاران، 1387). برای این کار محقق 30 پرسشنامه را در نمونه اولیه تحقیق توزیع و بعد از جمع آوری و استفاده از آزمون آلفای کرونباخ نتایج را در جدول زیر بدست آورد:
جدول 3-5- پایایی پرسشنامه به تفکیک هر متغیر
متغیر
شاخص
ضریب آلفای کرونباخ
گرایش کارآفرینانه
پیش فعال بودن
84/0
نوآوری
89/0
تمایل به رقابت
92/0
گرایش کارآفرینانه