1154 و
554 در
503 به
432 که
348 را
339 از
335 است
295 با
229 این
176 مردم
172 ما
136 برای
136 ایران
119 آن
112 همه
109 هم
108 کرد
100 باید
98 دولت
83 خود
80 بود
71 اگر
67 اسلامی
67 کشور
65 اینکه
64 شما
64 بر
64 می
62 امروز
58 یک
56 اما
56 ملت
55 سال
54 گفت
53 کنیم
49 باشد
48 آمریکا
44 شده
43 اقتصادی
42 بوده
40 کرده
37 نیست
37 برجام
37 شد
37 شود
36 جهان
36 آنها
36 مجلس
35 امنیت
35 خواهیم
35 کار
34 تا
33 زمینه
32 دست
32 یا
32 کنند
32 حق
32 اشتغال
30 نه
30 قرار
30 می‌شود
29 منطقه
29 نظام
29 نمایندگان
28 شرایط
28 نیز
28 داشته
28 وجود
28 چرا
28 داریم
27 دارد
27 کند
27 چه
27 برابر
27 زندگی
26 ایجاد
26 هر
25 دکتر
25 هستیم
25 تحریم
25 ندارد
25 باشیم
25 بین
25 ارز
24 بزرگ
24 نشان
24 خواهد
24 دارند
24 داشت
24 بیان
24 البته
23 رشد
23 های
23 کردیم
23 آینده
23 سوال
23 تصمیم
23 تصریح
23 رئیس‌جمهور
23 قاچاق
22 فکر
22 من
22 انقلاب
22 وی
21 بین‌المللی
21 گذشته
21 داده
21 ها
21 خوبی
21 حل
21 کمک
21 پیامبر
21 تأکید
21 افزود
20 کنار
20 جامعه
20 داد
20 سیاسی
20 نظر
20 اشاره
20 باشند
20 بسیار
19 عنوان
19 روز
19 مورد
19 انجام
19 مشکل
19 بانک
19 قیمت
18 حتی
18 تلاش
18 دو
18 قانون
18 دیگر
18 ص
18 کردند
18 مشکلات
18 درست
18 میلیارد
17 می‌کنند
17 هیچ
17 همین
17 حرف
17 اقدامات
17 قوه
17 خاطر
17 امام
17 بعد
16 مسیر
16 تهدید
16 کشورهای
16 دنیا
16 نسبت
16 امور
16 اقتصاد
16 اسلام
16 بیشتر
16 کنید
16 یازدهم
15 خارجی
15 بار
15 بدون
15 مبارزه
15 راه
15 برنامه
15 آیا
15 رهبری
15 نیروهای
15 دوازدهم
15 درصد
15 مالیات
14 می‌کند
14 چنین
14 مهم
14 شکست
14 توجه
14 اجتماعی
14 تمام
14 دوباره
14 اساسی
14 5
14 اصفهان
13 گزارش
13 همکاری
13 جهانی
13 هستند
13 حقوق
13 او
13 تبدیل
13 تاریخ
13 عبور
13 اعلام
13 استفاده
13 علیه
62 است که
55 را به
51 و در
46 که در
44 است و
40 در این
34 جمهوری اسلامی
32 ملت ایران
31 را در
29 رئیس جمهور
28 خود را
28 رییس جمهور
27 و به
26 در زمینه
23 اسلامی ایران
23 با بیان
23 بیان اینکه
23 تصریح کرد
22 بود که
21 و با
20 از آن
20 در برابر
19 دکتر روحانی
19 در سال
18 که به
18 کرده و
18 و از
18 و این
17 بوده و
17 به عنوان
17 مردم است
17 روحانی با
17 باید به
16 را از
16 خاطر نشان
16 نشان کرد
16 اشاره به
16 دولت یازدهم
15 به این
15 ما در
15 و یا
15 آن را
15 نسبت به
15 و همه
15 با اشاره
14 آن است
14 شورای امنیت
14 را برای
14 دولت و
14 در کنار
14 با هم
13 ما با
13 که این
13 که با
13 شده است
13 می خواهیم
13 کرد و
13 که مردم
13 به مردم
12 ایران در
12 مبارزه با
12 و اگر
12 بود و
12 نظام جمهوری
12 پیامبر ص
12 مردم را
12 بر اینکه
12 نیروهای مسلح
12 از بین
12 مجلس شورای
12 شورای اسلامی
11 بوده است
11 در آن
11 منطقه و
11 در طول
11 جمهور با
11 حق مردم
11 آنها را
11 و باید
11 اظهار داشت
11 بانک مرکزی
11 این است
11 در اختیار
10 است اما
10 باید در
10 ما از
10 در منطقه
10 ایران است
10 اسلامی و
10 که از
10 که همه
10 همه باید
10 به فکر
10 قوه قضائیه
10 شد و
10 به دست
10 زندگی مردم
10 و گفت
10 میلیارد دلار
9 کرد در
9 ما به
9 کرده است
9 به خوبی
9 خواهد شد
9 یکی از
9 از طریق
9 باشد و
9 در سایه
9 و ما
9 با تأکید
9 تأکید بر
9 و دولت
9 جمهور تصریح
9 این کار
9 اضافه کرد
9 روحانی افزود
9 روحانی خاطر
9 است به
9 در کشور
9 مجلس و
9 رئیس‌جمهور با
9 خاطرنشان کرد
8 سازمان ملل
8 و برای
8 صلح و
8 و امنیت
8 ایران را
8 نیست و
8 از این
8 بیش از
8 سال گذشته
8 ایران و
8 از شما
8 داده و
8 شده و
8 و جهان
8 خلیج فارس
8 قبل از
8 مردم و
8 دست به
8 ملت بزرگ
8 کنیم و
8 و نیروهای
8 اینکه در
8 ما برای
8 دولت دوازدهم
8 قانون اساسی
8 است روحانی
8 بخشی از
8 ممکن است
8 وی با
8 قیمت ارز
7 بر این
7 اقتصادی و
7 ها و
7 آمریکا در
7 وجود ندارد
7 می‌شود و
7 در همه
7 خواهیم بود
7 این زمینه
7 است این
7 خواهد بود
7 خواهیم کرد
7 سیاسی و
7 و مقاومت
7 را بر
7 بزرگ ایران
7 جهان و
7 اما به
7 به معنای
7 اما در
7 داشته باشد
7 باشد که
7 به آینده
7 راهی جز
7 به دنبال
7 به ایران
7 مقام معظم
7 معظم رهبری
7 داد و
7 هستیم و
7 رشد اقتصادی
7 و مردم
7 بعد از
7 یازدهم و
7 و دوازدهم
7 مردم از
7 داشته باشیم
7 نمایندگان محترم
7 این سوال
7 با قاچاق
6 امروز در
6 برخی از
6 برای این
6 مقابله با
6 با آن
6 در حوزه
6 آمریکا از
6 را تهدید