تحلیل کلمات پرتکرار ریاست جهوری:روحانی -آنالیز متن سخنرانی ها

abstract fractal digital background colored
1154و
554در
503به
432که
348را
339از
335است
295با
229این
176مردم
172ما
136برای
136ایران
119آن
112همه
109هم
108کرد
100باید
98دولت
83خود
80بود
71اگر
67اسلامی
67کشور
65اینکه
64شما
64بر
64می
62امروز
58یک
56اما
56ملت
55سال
54گفت
53کنیم
49باشد
48آمریکا
44شده
43اقتصادی
42بوده
40کرده
37نیست
37برجام
37شد
37شود
36جهان
36آنها
36مجلس
35امنیت
35خواهیم
35کار
34تا
33زمینه
32دست
32یا
32کنند
32حق
32اشتغال
30نه
30قرار
30می‌شود
29منطقه
29نظام
29نمایندگان
28شرایط
28نیز
28داشته
28وجود
28چرا
28داریم
27دارد
27کند
27چه
27برابر
27زندگی
26ایجاد
26هر
25دکتر
25هستیم
25تحریم
25ندارد
25باشیم
25بین
25ارز
24بزرگ
24نشان
24خواهد
24دارند
24داشت
24بیان
24البته
23رشد
23های
23کردیم
23آینده
23سوال
23تصمیم
23تصریح
23رئیس‌جمهور
23قاچاق
22فکر
22من
22انقلاب
22وی
21بین‌المللی
21گذشته
21داده
21ها
21خوبی
21حل
21کمک
21پیامبر
21تأکید
21افزود
20کنار
20جامعه
20داد
20سیاسی
20نظر
20اشاره
20باشند
20بسیار
19عنوان
19روز
19مورد
19انجام
19مشکل
19بانک
19قیمت
18حتی
18تلاش
18دو
18قانون
18دیگر
18ص
18کردند
18مشکلات
18درست
18میلیارد
17می‌کنند
17هیچ
17همین
17حرف
17اقدامات
17قوه
17خاطر
17امام
17بعد
16مسیر
16تهدید
16کشورهای
16دنیا
16نسبت
16امور
16اقتصاد
16اسلام
16بیشتر
16کنید
16یازدهم
15خارجی
15بار
15بدون
15مبارزه
15راه
15برنامه
15آیا
15رهبری
15نیروهای
15دوازدهم
15درصد
15مالیات
14می‌کند
14چنین
14مهم
14شکست
14توجه
14اجتماعی
14تمام
14دوباره
14اساسی
145
14اصفهان
13گزارش
13همکاری
13جهانی
13هستند
13حقوق
13او
13تبدیل
13تاریخ
13عبور
13اعلام
13استفاده
13علیه
62است که
55را به
51و در
46که در
44است و
40در این
34جمهوری اسلامی
32ملت ایران
31را در
29رئیس جمهور
28خود را
28رییس جمهور
27و به
26در زمینه
23اسلامی ایران
23با بیان
23بیان اینکه
23تصریح کرد
22بود که
21و با
20از آن
20در برابر
19دکتر روحانی
19در سال
18که به
18کرده و
18و از
18و این
17بوده و
17به عنوان
17مردم است
17روحانی با
17باید به
16را از
16خاطر نشان
16نشان کرد
16اشاره به
16دولت یازدهم
15به این
15ما در
15و یا
15آن را
15نسبت به
15و همه
15با اشاره
14آن است
14شورای امنیت
14را برای
14دولت و
14در کنار
14با هم
13ما با
13که این
13که با
13شده است
13می خواهیم
13کرد و
13که مردم
13به مردم
12ایران در
12مبارزه با
12و اگر
12بود و
12نظام جمهوری
12پیامبر ص
12مردم را
12بر اینکه
12نیروهای مسلح
12از بین
12مجلس شورای
12شورای اسلامی
11بوده است
11در آن
11منطقه و
11در طول
11جمهور با
11حق مردم
11آنها را
11و باید
11اظهار داشت
11بانک مرکزی
11این است
11در اختیار
10است اما
10باید در
10ما از
10در منطقه
10ایران است
10اسلامی و
10که از
10که همه
10همه باید
10به فکر
10قوه قضائیه
10شد و
10به دست
10زندگی مردم
10و گفت
10میلیارد دلار
9کرد در
9ما به
9کرده است
9به خوبی
9خواهد شد
9یکی از
9از طریق
9باشد و
9در سایه
9و ما
9با تأکید
9تأکید بر
9و دولت
9جمهور تصریح
9این کار
9اضافه کرد
9روحانی افزود
9روحانی خاطر
9است به
9در کشور
9مجلس و
9رئیس‌جمهور با
9خاطرنشان کرد
8سازمان ملل
8و برای
8صلح و
8و امنیت
8ایران را
8نیست و
8از این
8بیش از
8سال گذشته
8ایران و
8از شما
8داده و
8شده و
8و جهان
8خلیج فارس
8قبل از
8مردم و
8دست به
8ملت بزرگ
8کنیم و
8و نیروهای
8اینکه در
8ما برای
8دولت دوازدهم
8قانون اساسی
8است روحانی
8بخشی از
8ممکن است
8وی با
8قیمت ارز
7بر این
7اقتصادی و
7ها و
7آمریکا در
7وجود ندارد
7می‌شود و
7در همه
7خواهیم بود
7این زمینه
7است این
7خواهد بود
7خواهیم کرد
7سیاسی و
7و مقاومت
7را بر
7بزرگ ایران
7جهان و
7اما به
7به معنای
7اما در
7داشته باشد
7باشد که
7به آینده
7راهی جز
7به دنبال
7به ایران
7مقام معظم
7معظم رهبری
7داد و
7هستیم و
7رشد اقتصادی
7و مردم
7بعد از
7یازدهم و
7و دوازدهم
7مردم از
7داشته باشیم
7نمایندگان محترم
7این سوال
7با قاچاق
6امروز در
6برخی از
6برای این
6مقابله با
6با آن
6در حوزه
6آمریکا از
6را تهدید