ماده 12 در این خصوص میگوید: «1- دولتهای عضو باید اقدامات لازم را برای محو تبعیض علیه زنان در زمینه مراقبتهای بهداشتی به عمل آورند و براساس تساوی بین زن و مرد دسترسی به خدمات بهداشتی از جمله خدمات بهداشتی مربوط به تنظیم خانواده را تضمین کنند.
2- دولتهای عضو، علاوه بر مقررات بند یک این ماده، خدمات لازم را برای زنان در دوران بارداری، زایمان و دوران پس از زایمان تأمین نموده در صورت لزوم خدمات رایگان در اختیار آنها قرار خواهند داد و همچنین در دوران بارداری و شیردادن، تغذیه کافی به آنها خواهند رساند».
2-5-8- تساوی در تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی:
طبق ماده 13؛ «دولتهای عضو باید اقدامات مقتضی برای محو تبعیض علیه زنان در دیگر زمینههای زندگی اقتصادی و اجتماعی به عمل آورند و بر مبنای تساوی زن و مرد، حقوق یکسان را برای آنها مخصوصاً در موارد ذیل تأمین نمایند:
الف) حق استفاده از مزایای خانوادگی
ب) حق استفاده از وامهای بانکی، رهن و دیگر اعتبارات بانکی
ج) حق شرکت در فعالیتهای تفریحی، ورزشی، و کلیه جنبههای زندگی فرهنگی».
2-5-9- تساوی در مسایل قانونی و مدنی:
ماده 15 در این زمینه مقرر میدارد:
«1. دولتهای عضو، تساوی زنان را با مردان در برابر قانون میپذیرند.
2. دولتهای عضو، در امور مدنی، همان اهلیت قانونی را که مردان دارند به زنان میدهد، و امکانات مساوی برای اجرای این اهلیت را در اختیار آنها قرار میدهند. مخصوصاً دولتهای عضو به زنان حقوق مساوی با مردان در انعقاد قرارداد و اداره اموال میدهند و در تمام مراحل دادرسی در دادگاهها و محاکم با آنها رفتار یکسان خواهند داشت.
3. دولتهای عضو قبول میکنند که هرگونه قرارداد یا اسناد خصوصی دیگر از هر نوع که به منظور محدود کردن صلاحیت قانونی زنان تنظیم شده باشد باطل و بلااثر تلقی میشود.
4. دولتهای عضو میپذیرند که در رابطه با قانون رفت و آمد اشخاص و انتخاب مسکن و محل اقامت، زن و مرد از حق مساوی برخوردار باشند.»
2-5-10- تساوی در حقوق خانواده:
ماده 16 متکفل بیان این موضوع مهم و قابل اهمیت است و مقرر میدارد:
1. دولتهای عضو باید اقدامات لازم را برای رفع تبعیض علیه زنان در همه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی به عمل آورند و مخصوصاً بر پایه تساوی حقوق مرد و زن امور زیر را تضمین کنند:
الف) حق یکسان برای انعقاد ازدواج
ب) حق یکسان برای انتخاب آزادانه همسر و انعقاد ازدواج براساس رضایت آزاد و کامل طرفین.
ج) حقوق و مسئولیتهای یکسان در دوران ازدواج و هنگام انحلال آن.
د) حقوق و مسئولیتهای یکسان به عنوان والدین، قطع نظر از وضعیت زناشویی آنها، در موضوعات مربوط به فرزندان. در تمام موارد منافع کودکان در اولویت است.
هـ) حقوق مساوی برای تصمیمگیری آزادانه و مسؤولانه در زمینه تعداد فرزندان و فاصله زمانی بارداری و دسترسی به اطلاعات، آموزش ، و وسایلی که آنها را برای اعمال این حقوق قادر سازد.
و) حقوق و مسئولیت یکسان در رابطه با ولایت، حضانت، قیمومت کودکان و فرزندخواندگی یا هرگونه عناوین و مفاهیم مشابهی که در قوانین داخلی وجود دارد. در تمام موارد، منافع کودکان در اولویت است.