تسهیل دستیابی به اهداف درک شده، روش تجزیه و تحلیل داده

توسعه روابط مدیر-کارمند درک شده
تسهیل دستیابی به اهداف درک شده
حمایت از پیشرفت شخصی درک شده
تطبیق با تغییرات درک شده
انگیزش
شکل(2-5) : مدل مفهومی تحقیق (منبع: کایماز ، 2011)
فصل سوم: روش تحقیق
وَأَحْصَى کُلَّ شَیْءٍ عَدَدًا
خداوند ، به تعداد و آمار همه پدیده های هستی آگاه است(سوره جن آیه 28)
مقدمه
پژوهش وتحقیق تلاش وکوششی مداوم وپیگیر به منظور پرده برداری از مجهولات می باشد و با دقت و موشکافی بدنبال کشف حقایق از موضوع مورد مطالعه است لذا انسان را از لغزشها و خطاها و زیانهای ناشی از آگاهی های سطحی و دانشگاه های خام بر حذر می دارد (علی احمدی و همکاران ، 1386).
تحقیق علمی که همان کاربرد روش علمی است در جستجوی شرایطی است که تحت آن ها پدیده ی خاصی رخ می دهد ومشخص کردن شرایط دیگری است که تحت آن ها این پدیده رخ نمی دهد. به عبارت دیگر قضیه اصلی روش علمی آن است که تحت چه شرایطی خاصی پدیده رخ می دهد. از این رو هدف تحقیق آن است که شرایط استثنایی را جدا کرده و به حالت های کلی بپردازد (سرمد و همکاران، 1388).
این بخش مهمترین بخش تحقیق می باشد و حلقه ارتباطی بین ایجاد سوال در ذهن و ارائه پاسخ اولیه می باشد. در فصل سوم ابتدا در خصوص روش تحقیق توضیح داده می شود، سپس جامعه آماری تحقیق ، حجم نمونه و روش نمونه گیری بحث می شود، سپس در مورد روش و ابزار جمع آوری داده ها توضیح داده خواهد شد. مبحث بعدی حصول اطمینان از روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده ها می باشد و در انتها روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق بیان می گردد .
3-1) روش تحقیق
انتخاب روش تحقیق بستگی به موضوع، اهداف، فرضیه های تدوین شده و ملاحظات اخلاقی و انسانی ناظر بر موضوع تحقیق و وسعت امکانات اجرایی دارد. میلر اعتقاد دارد که آن چه در یک تحقیق علمی، مورد توجه دیگران و حتی خود محقق قرار می گیرد، موضوعی است که کشف شده، اما اغلب روش کشف، که اصلی ترین نقش را در یک پژوهش علمی دارد، نادیده انگاشته میشود ( نادری و سیف نراقی، 1386).
از حیث روش شناسی ، تحقیق حاضر تحقیقی توصیفی-همبستگی به حساب می آید چرا که تحقیق توصیفی، آنچه را که هست توصیف و تفسیر می کند و به شرایط وروابط موجود، عقاید متداول، فرآیندهای جاری آثار مشهود یا روندهای در حال گسترش توجه دارد تمرکز اصلی در درجه اول به زمان حال است، هر چند غالبا رویدادها و آثار گذشته را نیز که با شرایط موجود مربوط می شود مورد بررسی قرار می دهد (خاکی، 1389،104 ). در تحقیق همبستگی هدف اصلی آن است که مشخص شود آیا رابطه ای بین دو یا چند متغیر کمی (قابل سنجش) وجود دارد و اگر این رابطه وجود دارد اندازه و حد آن چقدر است؟ هدف از مطالعه همبستگی ممکن است شناسایی یک رابطه یا نبود آن، و بکارگیری روابط در انجام پیش بینی ها باشد (همان منبع،121). تحقیق حاضر از لحاظ روش تحقیق توصیفی – همبستگی از نظر نوع تحقیق کاربردی می باشد.
3-1-1) تحقیق توصیفی
آنچه را که هست توصیف و تفسیر می کند و به شرایط یا روابط موجود، عقاید متداول، فرآیندهای جاری، آثار مشهود یا روندهای در حال گسترش توجه دارد(خاکی، 1388).
3-1-2) تحقیق پیمایشی