تشکلات در نظام بین‌الملل، اعلامیه جهانی حقوق بشر

Arrows

فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی رابطه مستقیمی با نیازهای عمومی جامعه دارد. این سازمان‌ها مخصوص زنان نیست، بلکه یکی از دغدغه‌های آن حل مشکلات و حمایت از زنان می‌باشد. موضوع فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی به چهار دسته تقسیم می‌شود: 1- فعالیت فرهنگی 2- فعالیت‌های اجتماعی 3- فعالیت‌های خیریه ای 4-فعالیت‌های تخصصی صنفی
فواید NGO زنان
بیشترین فایده ای که این نوع سازمان‌ها دارند، جلوگیری از تمرکزگرایی و تمرکز و تجمع قدرت در دست دولت است.
هنگامی که مشارکت مردم در تشکل‌ها و سازمان و نهادهای غیردولتی نهادینه شود، بخشی از نقشی که ضرورتی به ایفای آن از جانب دولت نمی‌باشد، اما به دلیل فقدان یا کمبود با غیرفعال بودن سازمان‌های مردمی بر دوش دولت افتاده است می‌تواند به این سازمان‌ها و نهادها منتقل شود.
وجود سازمان‌های غیردولتی و بر بخشی از نیازهای جامعه، می‌تواند نیازهای معنوی افراد از قبیل نیاز به مشارکت در زندگی اجتماعی و نیز میل به مفید و فعال بودن را ارضا می‌کند.
در کنار سایر نهادها و موسسات، سازمان‌های غیردولتی زنان نیز می‌توانند به علت گستردگی نوع فعالیت، به عنوان وسیله ای برای پاسخگویی به نیازهای امروز جامعه زنان کشور و نیز به عنوان ساز و کاری در جهت افزایش حضور و مشارکت زنان در عرصه‌های مختلف و بهره مندی از توانمندی‌های و قابلیت‌ها و استعدادهای زنان و همچنین، بررسی مسائل و مشکلات آنان و ارائه ساز وکارهای عملی می‌باشد.
حق زن در سازمان‌های غیردولتی در کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان بند ج از ماده هفتم کنوانسیون مسئله حضور زنان در سازمان‌ها و انجمن‌های غیردولتی مورد تأکید قرار داده است و خواستار شرکت آزاد زنان در این سازمان‌ها و انجمن‌ها آمده است.
بند ج عبارت است از شرکت در سازمان‌ها و انجمن‌های غیردولتی مرتبط با حیات سیاسی و اجتماعی کشور.
د. حق شرکت در تشکلات سیاسی
شکل تشکل یعنی شکل پذیری و در اصطلاح علم سیاست و اجتماعی «تشکل عبارت از میثاقی است که براساس آن افراد متعدد با داشتن علایق و آرمان‌های مشترک، فعالیت خود را به طور مستمر اتخاذ کنند بدون آنکه هدف منفعت طلبانه اقتصادی داشته باشد.
تشکل انواع فراوانی دارد و برحسب ضرورت‌ها و نیازهای مختلف و موقعیت‌های زمانی و مکانی و فرهنگ و اهداف و منافع مورد نظر و موارد دیگر با هم متفاوتند.
تشکل انواع مختلف 1) حزب 2) اجتماع 3) گروه 4) انجمن دارد.
تشکلات در نظام بین‌الملل
آزادی‌های گروهی از جمله حقوقی مدنی و سیاسی است که در متون بین‌الملل مورد توجه قرار گرفته است.
1- بند نخست ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر با اعلام این که «هر کس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت‌های مسالمت آمیز تشکیل دهد » در بند دوم با اضافه کردن عبادت «هیچ کس را نمی‌توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد» وسعت و اعتبار قوی تر به این اصل اساسی بخشیده است تا بدین وسیله راه را بر روی هر نوع فشار خارجی بر این اصل اساسی ببندد.
یکی از مقوله‌های آزادی گروهی را در بند 4 ماده 23 این اعلامیه مشاهده می‌کنیم که اعلام می‌دارد «هر کس حق دارد برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و اتحادیه نیز شرکت کند.
حضور زنان در تشکل‌ها
تشکل‌ها در نظام سیاسی جوامع از جایگاه ویژه ای برخوردارند و یکی از مهمترین عرصه‌های حضور سیاسی زنان غربی فعالیت در تشکل‌ها می‌باشد.
جایگاه تشکلات زنان در کنوانسیون
کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبیعض علیه زنان به حق تشکلات به صورت جداگانه نپرداخته بلکه آن را در ذیل ماده 7 و به عنوان یکی از مصادیق حق مشارکت سیاسی زنان و همراه با سازمان‌های غیردولتی قرار داده است. در بند سوم ماده 7 کنوانسیون آمده است. «دول عضو برای رفع تبعیض از زنان در حیات سیاسی و اجتماعی کشور، کلیه اقدامات مقتضی را به عمل خواهد آورد. به ویژه حقوق زیر را در شرایط مساوی با مردان برای زنان تضمین خواهند کرد:
الف- رأی دادن در کلیه انتخابات و همه پرسی‌های عمومی و داشتن شرایط نامزدی در همه اجتماعات منتخب عمومی
ب- مشارکت در یقین سیاسی دولت و اجرای آن و انتصاب به سمت‌های دولتی و انجام کلیه مسئولیت‌های دولتی در تمام سطوح