ج) آشکارا بیاساس یا بدون دلایل کافیست.
د) ارائهی چنین ابلاغیههایی سوءاستفاده از حقوق باشد.
هـ) به موارد پیش از تاریخ به اجرا درآمدن این پروتکل در مورد دولتهای معاهد بازگردد، مگر اینکه موارد پس از تاریخ ادامه یافته باشد.
ماده 5:
1- کمیته پس از وصول ابلاغیه، و پیش از تصمیمگیری در محتوای آن، هر زمان میتواند درخواستی اضطراری تسلیم دولت معاهد مربوطه کند، تا تدابیر حفاظتی لازم برای احتراز از وارد آمدن خسارت غیرقابل جبران به قربانیان نقض احتمالی (حقوق) اتخاذ کند.
2- کمیته در تصمیم خود دربارهی قابل وصول بودن یا محتوای ابلاغیه طبق اختیاری که بند 1 این ماده به او میدهد، از پیش داوری نمیکند.
ماده 6:
1- کمیته، ابلاغیههایی را که به موجب این پروتکل به او ارائه شده، به شرطی که (شخص) ذینفع یا (اشخاص) ذینفع از علنی شدن هویتشان نزد دولت معاهد رضایت داشته باشند، به طور محرمانه به نظر دولت معاهد ذینفع میرساند، مگر اینکه آن را یکسره بدون ارجاع به دولت معاهد ذینفع، غیرقابل وصول تشخیص دهد.
2- دولت معاهد ذینفع، ظرف شش ماه، با ذکر تدابیر اصلاحی که بسته به مورد اتخاذ کرده است و توضیحات یا تصریحات شامل دقایق موردی را که موضوع ابلاغیه است، کتباً به کمیته ارائه میکند.
ماده 7:
1- کمیته با بررسی ابلاغیههایی که طبق پروتکل حاضر وصول میکند، تمامی اطلاعاتی را که به وسیلهی اشخاص یا گروههایی از اشخاص یا به نام آنها توسط دولت معاهد ذینفع به ایشان داده شده، مورد توجه قرار میدهد، ضمن قبول اینکه این اطلاعات باید به طرفهای مربوطه انتقال داده شوند.
2- کمیته ابلاغیههایی را که به موجب این پروتکل به او ارجاع شده، در پشت درهای بسته، بررسی میکند.
3- کمیته پس از بررسی یک ابلاغیه، ملاحظات خود را در آنباره، احتمالاً همراه با توصیههای خود، به طرفهای مربوطه میدهد.
4- دولت معاهد، ملاحظات و توصیههای احتمالی کمیته را به طور کامل بررسی میکند و ظرف شش ماه، با ارائه یک پاسخ کتبی به کمیته، او را از کلیهی اقداماتی که با توجه به ملاحظات و
توصیهها انجام داده، مطلع مینماید.
5- کمیته میتواند از دولت معاهد دعوت کند که از تدابیری که در پاسخ به ملاحظات و
توصیههای احتمالی او اتخاذ کرده و نیز، در صورت تشخیص کمیته، در گزارشهای بعدی که دولت معاهد، طبقمادهی 18 کنوانسیون، موظف به ارائه به اوست، اطلاعات گستردهتری در اختیار کمیته بگذارد.
ماده 8:
1- اگر کمیته با استفاده از اطلاعات معتبری، مطلع شود که دولت معاهد شدیداً یا به طور سیستماتیک حقوق مذکور در کنوانسیون را نقض میکند، این دولت را به مذاکره دربارهی مواردی که به او گزارش شده دعوت میکند و ملاحظات خود را ارائه میدهد.
2- کمیته میتواند براساس ملاحظاتی که احتمالاً توسط دولت معاهد ذینفع عنوان شده و نیز هر اطلاع قابل اعتماد دیگری که دارد، یک یا چند تن از اعضای خود را به انجام تحقیقات و ارائهی گزارش نتایج آن، بدون تأخیر، بگمارد. این تحقیقات، زمانی که لازم شد و با موافقت دولت معاهد، میتواند شامل دیدارهایی در قلمروی این دولت شود.
3- کمیته، پس از مطالعهی نتایج تحقیق، آن را در صورت مقتضی، همراه با ملاحظات و توصیهها به دولت معاهد تسلیم میکند.
4- دولت معاهد، پس از اطلاع از نتایج تحقیق و ملاحظات و توصیههای کمیته، ملاحظات خود را ظرف شش ماه به کمیته تسلیم میکند.