تعاریف ارائه شده از سرمایه فکری، سرمایه اجتماعی سازمانی

Futuristic internet communication concept.

عدالت در مشارکت مدنی
تنوع معاشرت ها و دوستی ها
از دیدگاه
گوشال و ناهاپیت
عنصر ساختاری
عنصر شناختی
عنصر رابطه ای
منبع : ( الوانی و سید تقوی، 1380 : 24 )
2-11- اهمیت سرمایه اجتماعی در بحث های سازمان و مدیریت
از دوران گذشته، توجه به سازمان ها به عنوان بازیگران اجتماعی و نیز دقت صاحب نظران به نیازها و مسائل مرتبط با سازمان، زمینه مساعدی را برای گسترش مفهوم سرمایه اجتماعی در حیطه سازمان ایجاد نموده است.
سرمایه اجتماعی از یک منظر، پدیده ای مدیریتی است و برای آن ویژگی های گوناگونی تعریف شده که شامل ) هنجار ( ارزش ها و رفتارهای مشترک، ارتباطات، همکاری، تعهد متقابل ، شناخت متقابل و شبکه ها می باشد ) ویلانو و آجوسا، 2003 به نقل از اندیشمند، 1388) .
سازمان هایی که دارای سطوح بالاتر سرمایه اجتماعی هستند، احتمال دارد تا نسبت به رقبایشان که دارای ، سرمایه اجتماعی کم تری هستند، موفق تر باشند ) ناهاپیت و گوشال، 1998 : 250 )
سرمایه اجتماعی سازمانی، یک دارایی است که هم برای سازمان ) از طریق ایجاد ارزش بریا ذینفعان ( و هم برای اعضای سازمان )از طریق ارتقای مهارت کارکنان( مفید و سودمند است )لینا و ون برن، 1999 به نقل از اندیشمند، 1388) .
در نهایت طبق پژوهش های به عمل آمده سرمایه اجتماعی می تواند :
بر موفقیت حرفه ای تاثیر بگذارد؛
به فرایند جستجوی شغلی کارکنان کمک نموده و پورتفلیوی بهتری از کارکنان برای سازمان ایجاد نماید ؛
مبادله منابع بین واحدها را تسهیل نماید ؛
نوآوری، ایجاد سرمایه فکری و کارایی تیم های چند منظوره را تحریک نماید ؛
گردش شغلی کارکنان را کاهش دهد ؛
ارتباط با عرضه کنندگان، شبکه منطقه ای تولید و یادگیری بین سازمانی را تقویت نماید.
گفتار دوم : سرمایه فکری
2-12- تعاریف ارائه شده از سرمایه فکری
مفهوم سرمایه فکری همیشه مبهم بوده و تعاریف مختلفی برای تفسیر اینفهوم مورد استفاده قرار گرفته است. بسیاری تمایل دارند از اصطلاحاتی مانند داراییها، منابع یا محرک های عملکرد به جای کلمه سرمایه استفاده کنند و آنها واژه فکری را با کلماتی مانند نامشهود، بر مبنای دانش یا غیر مالی جایگزین می کنند. بعضی از حرفه ها ) حسابداری مالی و حرفه های قانونی ( نیز تعاریف کاملا متفاوتی مانند داراییهای ثابت غیر مالی که موجودیت عینی و فیزکی ندارند، ارائه کرده اند. با توجه به آنچه گفته شد ، تعاریف مختلفی درمورد سرمایه فکری گفته شده است که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره می کنیم:
2-12-1- سرمایه فکری از دیدگاه استوارت
استوارت اعتقاد دارد، سرمایه فکری مجموعه ای از دانش ، اطلاعات ، داراییهای فکری 2، تجربه، رقابت و یادگیری سازمانی است که می تواند برای ایجاد ثروت بکار گرفته شود. در واقع سرمایه فکری تمامی کارکنان، دانش سازمانی و تواناییهای آن را برای ایجاد ارزش افزوده دربر می گیرد و باعث منافع رقابتی مستمر می شود ) قلیچ لی و مشبکی، 1385) .