تعاریف نظری، بروندادهای علمی

آیا بین کمّیت(تعداد بروندادهای علمی) و کیفیت(تعداد استنادات دریافتی) در اولویتهای علم و فناوری منتخب در 23 کشور رقیب مورد بررسی رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین تعداد انتشارات و شاخص اچ در اولویتهای علم و فناوری منتخب در 23 کشور مورد بررسی رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین تعداد استنادات به ازای انتشارات و شاخص اچ در اولویتهای علم و فناوری منتخب در 23 کشور مورد بررسی رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین تعداد نویسندگان و تعداد استنادات در اولویتهای علم و فناوری منتخب در 23 کشور مورد بررسی رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین تعداد کشورهای همکاری کننده در تولید بروندادها و تعداد استنادات دریافتی در اولویتهای علم و فناوری منتخب در 23 کشور مورد بررسی رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین شاخص اچ و همچنین بین شاخص تعداد استنادات به ازای تعداد انتشارات در اولویتهای منتخب علم و فناوری در 23 کشور مورد بررسی رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین شاخصهای مختلف بروندادهای علمی کشور ایران از جمله موارد زیر تفاوت معناداری وجود دارد؟
آیا بین میزان رشد بروندادهای علمی ایران در در هر یک از سه حوزه اولویتدار مورد بررسی تفاوت معناداری وجود دارد؟
آیا بین تعداد استنادات دریافتی بروندادهای علمی ایران در هر یک از سه حوزه اولویتدار مورد بررسی تفاوت معناداری وجود دارد؟
آیا میان میزان شاخص استنادات به ازای انتشارات بروندادهای علمی نویسندگان برتر ایرانی در در هر یک از سه حوزه اولویتدار مورد بررسی تفاوت معناداری وجود دارد؟
آیا میان میزان تعداد استنادات دریافتی بروندادهای علمی نویسندگان برتر ایرانی در هر یک از سه حوزه اولویتدار مورد بررسی تفاوت معناداری وجود دارد؟
آیا میان میزان شاخص اچ بروندادهای علمی نویسندگان برتر ایرانی در هر یک از سه حوزه اولویتدار مورد بررسی، تفاوت معناداری وجود دارد؟
1-6. تعاریف متغیرهای پژوهش
1-6-1. تعاریف نظری اجزای مسأله
1-6-1-1. بروندادهای علمی
برونداد به پژوهشهای انجام شده شامل مقالات، کتابها، مقالات کنفرانسها و… در یک دوره معین توسط فرد، گروه و یا حتی یک کشور گفته میشود(دیوداتو، 1391، ص.150).
آنچه که یک سیستم با هدف قبلی، (طبق انتظار) یا اتفاقی (غیرمنتظره) تولید می‌‌کند، برونداد آن است. در آموزش و پرورش بازده یا برونداد ، یادگیرنده‌‌ای است که یاد گرفته است، یا دانشی است که تولید شده است. به عبارت دیگر برونداده‌‌ها عبارتند از: مجموعه فرآورده‌‌های مادی و معنوی نظام آموزشی، این فرآورده‌‌ها می‌‌توانند بار دیگر توسط خطوط ارتباطی بازخورد، به شکل داده‌‌های جدید به نظام آموزشی بازگردند(فرمیهنی فراهانی، 1378).
از انتشارات علمی تعریف روشن و دقیقی ارائه نشده است. در مفهوم گسترده کلمه، تمامی مکاتبات و ارتباطات علمی چاپ شده، اعم از گزارشهای پژوهشی، خلاصه گردهماییها و ملاقاتهای علمی و … حتی اگر به شکل چکیده و خلاصه شده چاپ شده باشند، زیر عنوان انتشار علمی قرار میگیرند(براون؛ گلانزل و شوبرت، 1374، ص. 71).
1-6-1-2. اولویتهای علم و فناوری نقشه جامع علمی کشور جمهوری اسلامی ایران
در نقشه جامع علمی کشور، اولویتهای علم و فناوری در بخشهای مختلف مانند فناوری، علوم پایه و کاربردی، علوم انسانی و معارف اسلامی، سلامت و هنر، بر اساس نحوه و میزان تخصیص منابع، اعم از مالی و انسانی و توجه مدیران و مسئولان، در سه سطح الف، ب، و ج تنظیم شدهاند. اولویتهای سطح الف در فناوری عبارتنداز: فناوریهای هوافضا، اطلاعات و ارتباطات، هستهای، نانو و میکرو، نفت و گاز، زیستی، زیست محیطی و نرم و فرهنگی(نقشه جامع علمی کشور، 1389، ص.16) که بیشتر حوزههای اولویتدار سطح الف بخش فناوری، از جمله فناوریهای هوافضا، اطلاعات و ارتباطات، هستهای، نانو و زیستی از فناوریهای نوین میباشند(شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1386، ص. 116). در این پژوهش از میان فناوریهای نوین سطح الف، به دلایل گستردگی زیاد آنها و نیاز به زمان زیاد برای بررسی کمی و کیفی بروندادهای علمی ایران در مقایسه با وضعیت کشورهای رقیب، بنابراین تنها وضعیت کمی و کیفی برونداهای علمی ایران در اولویتهای علم و فناوری نانو، زیست و انرژی هستهای مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرند.
1-6-1-3. همکاری علمی
کار کردن با هم از طریق رابطه مشارکتی تعریف شده، مشخص، واقعی و برنامهریزی شده میان دو یا چند متخصص و پژوهشگر یا دو یا چند گروه از متخصصان و پژوهشگران، که با هدفی مشترک به خلق و تولید دانش جدید و توسعه دانش فعلی میپردازند. این همکاری در بسیاری از موارد منجر به تولید آثار علمی مانند کتاب، مقاله، طرح پژوهشی و نظایر آن میشود.(رحیمی و فتاحی، 1386)