1-7-1. تعریفهای نظری:
خویشتنشناسی: انسان در اثر ارتباط متقابل با محیط و دیگران به یک ذهنیت و تصور از خویشتن می رسد که روان شناسان به آن مفهوم خود یا خویشتن شناسی می گویند. به عبارت دیگر، خودشناسی، آگاهی داشتن، درک کردن و شناخت دنیای بیرون و همچنین شناخت خود در رابطه با دنیای بیرونی، دیدن خویشتن در رابطه با دنیای بیرون یعنی خودشناسی توسط خویش در محیط خویش است(یونگ، ترجمه بفروزی، 87:1380).
مؤلفه های خویشتنشناسی
الف) خودآگاهی عمومی: آگاهی کلی در مورد خود، به عنوان فردی اجتماعی و آن گونه که دیگران او را در مییابند.
ب) خودآگاهی خصوصی: تمایل به تفکر و توجه به اندیشه ها، احساس و اندیشه های درونی و فردی میباشد.
ج) اضطراب اجتماعی: توصیفکننده نگرانی و پریشانی فرد از قرار داشتن در حضور دیگران و میل به تنهایی است (فنسین، شیر و باس، 1975).
ترفندهای مدیریت تعارض: ترفندهای مدیریت تعارض عمل شناسایی و اداره تعارض با یک شیوه معقولانه، عادلانه و کاراست و به تعبیر دیگر مدیریت تعارض عبارت از شناخت و بررسی تضادها در یک موقیت معقول و قابل پیش بینی به صورت منصفانه و به روش موثر است (انصاری و همکاران، 1389). به عبارت دیگر ترفندهای مدیریت تعارض، شیوههایی هستند که تعارضهای سازمانی را در خدمت به اهداف سازمان قرار میدهد، از جنبه غیرکاربردی آن میکاهد و به جنبه های کاربردی آن میافزاید (جونز و همکاران، 2000).
مؤلفه های (ترفند) مدیریت تعارض
الف) ترفند عدم مقابله: وضعیتی است که فرد میخواهد در آن، از تعارض کناره گیری کرده و یا از برخورد جلوگیری کند.
ب) ترفند راهحل گرایی: موقعیتی است که در آن، طرفین برای رسیدن به سود پافشاری می کنند ولی همچنین خواهان همکاری نیز هستند و به سود طرف دیگر نیز توجه دارند.
ج) ترفند کنترل: موقعیتی است که در آن، تلاش برای رسیدن به سود بیشتر، بدون توجه به این که این کار میتواند به رویارویی با دیگران بیانجامد، صورت میگیرد (کرامتی و روشن، 1384).
1-7-2. تعریفهای عملیاتی:
خویشتنشناسی: در این پژوهش خویشتنشناسی یک ذهنیت و تصور از خویشتن است که از طریق پرسشنامه خویشتن شناسی (SCS) مورد بررسی قرار میگیرد و منظور از آن، نمرهای است که آزمودنیها از این پرسشنامه کسب می کنند.
مؤلفه های خویشتنشناسی
الف- خودآگاهی عمومی: در پژوهش حاضر منظور از خودآگاهی عمومی، میزان نمرهای است که افراد از سوالات مختص خودآگاهی عمومی، در پرسشنامه خویشتنشناسی کسب میکنند.
ب- خودآگاهی خصوصی: در این پژوهش منظور از خودآگاهی خصوصی میزان نمرهای است که افراد از سوالات مختص خودآگاهی خصوصی، در پرسشنامه خویشتنشناسی کسب میکنند.
ج-اضطراب اجتماعی: در این پژوهش منظور از اضطراب اجتماعی، میزان نمرهای است که افراد از سوالات مختص اضطراب اجتماعی، در پرسشنامه خویشتنشناسی کسب میکنند.
ترفندهای مدیریت تعارض: در این پژوهش منظور از ترفندهای مدیریت تعارض میزان نمره کسب شده توسط آزمودنیها از پرسشنامه ترفندهای مدیریت تعارض پوتنام و ویلسون می باشد.
مؤلفه های (ترفند) مدیریت تعارض
الف) ترفند عدم مقابله: در این پژوهش، منظور از این ترفند، نمره کسب شده توسط افراد در سوالهای مربوط به ترفند مقابله، در پرسشنامه ترفندهای مدیریت تعارض میباشد.
ب) ترفند راهحل گرایی: در این پژوهش، منظور از این ترفند، نمره کسب شده توسط افراد در سوالهای مربوط به ترفند راهحل گرایی، در پرسشنامه ترفندهای مدیریت تعارض میباشد.
ج) ترفند کنترل: در این پژوهش، عبارت است از میزان نمرهای که افراد در سوالهای مربوط به ترفند کنترل، در پرسشنامه ترفندهای مدیریت تعارض کسب میکنند.