قلمرو موضوع این تحقیق در علم مدیریت و از شاخه بازرگانی با گرایش بازاریابی است که به درک ریسک خدمات و استراتژیهای مدیریت ریسک در آژانس های گردشگری استان گیلان می پردازد.
1-8-2 قلمرو مکانی
قلمرو مکانی این تحقیق تمامی کلیه آژانس های مسافرتی بخش گردشگری شهرهای توریستی استان گیلان هستند می باشد.
1-8-3 قلمرو زمانی
این تحقیق از اسفند ماه1393 شروع و تا تیر ماه1394 خاتمه می یابد.
1-9 جمع بندی
محقق در ابتدا با مطالعه کتب ومقالات در ابتدا به بیان مساله پرداخته و ابعاد و جوانب آن را مشخص نموده سپس در مورد اهمیت و ضرورت انجام تحقیق و اهداف آن بحث نموده و بعد از آن فرضیات تحقیق و قلمرو زمانی و مکانی تحقیق را تعیین نموده است و در نهایت تعاریف متغیرهای تحقیق اقدام نموده است.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه
به طور کلی ، ریسک ها از منظر سیستمی می توانند نظم اصلی سیستم یا قسمت هایی از آن را مختل کرده، پایداری اش را برهم زنند. به هرحال، کلیه فعالیت های سیستماتیک دارای یک سیستم باز می باشند که به راحتی مورد حمله قرار می گیرند و حوادث به راحتی می توانند آنها را تخریب کنند. توسعه گردشگری نیز از این قاعده مستثنی نیست. گردشگری، به لحاظ ماهیت و ابعاد متنوعش سبب گردیده است تا ویژگی سیستماتیک به خود اختصاص دهد. سیستم گردشگری عمدتاً از نوع سیستم های باز می باشد و هرگونه تغییر و دگرگونی در یک جزء عامل تأثیرگذار بر سایر اجزاء است که در ارتباط متقابل با همدیگر هستند و با سیستم های محلی، منطقه ای، ملی و بین المللی در ارتباط متقابل قرار دارند. همچنین براساس نظر «رایف وبیر» فعالیت های مربوط به گردشگری در سطح منطقه همانند سایر سیستم های محلی و منطقه ای، از نوع سیستم های «انسان ساخت»، «احتمال آمیز» و «پیچیده» می باشند. و دارای ویژگی هایی از قبیل مبهم بودن و نامطمئن بودن هستند. کنترل و برنامه ریزی این نوع سیستم ها نیز مشکل تر از سیستم های ساده و جبری است. در نتیجه قطعیت آنها کمتر و پیش بینی نتایج آنها بیشتر متکی بر احتمالات است و ریسک ها نه تنها زیر ساخت های یک مقصد گردشگری را دچار آسیب می کند بلکه تصویر مقصد، بنیان های اقتصادی، سیاسی و غیره را مورد تهدید جدی قرار می دهند. از طرفی نیز کلیه سازمان ها و سیستم ها در هر سطحی از عملکرد و در هر زمان و مکان با دامنه ای از ریسک ها که بر کارکرد آنها و دستیابی به اهدافشان تأثیر می گذارد مواجه می باشند. از این رو، دیسک ها را نمی توان به طور کامل حذف کرد، بلکه می توان آنها را به شکل بهتری مدیریت نمود که آسیب پذیری آنها کاهش یابد. بر این اساس چنین رویکردی اغلب منجر به پایه گذاری رویکردی به اسم ارزیابی و مدیریت ریسک می گردد تا عناصر و عوامل ریسک یا آسیب پذیری به جوامع انسانی و اموال آنها را کاهش دهند.
2-2 ماهیت و تعریف ریسک
در جامعه امروز تقریباً تمام افراد به نحوی با این مفهوم آشنایی دارند و اذعان می کنند که زندگی با ریسک همراه است. ریسک در زبان عرف عبارت است از خطری که به علت عدم اطمینان در مورد وقوع حادثه ای درآینده پیش می آید و هرچه میزان این عدم اطمینان بیشتر باشد، اصطلاحاً گفته می شود ریسک زیادتر است. فرهنگ و بستر، ریسک را «در معرض خطر قرار گرفتن » تعریف کرده است. فرهنگ لغات سرمایه گذاری نیز ریسک را زیان بالقوه سرمایه گذاری که قابل محاسبه است، می داند. به عبارت دیگر، ریسک شرایطی مرکب از خطر و فرصت است، شاید این تعریف را بتوان از جمله کاملترین تعاریف ریسک به حساب آورد. زیرا، نه تنها دنیای سرمایه گذاری بلکه جهان طبیعت نیز تهدیدات و فرصتها را در کنار یکدیگر قرار داده است و موجودات به مقتضای سطح شعور و آگاهیهای خود از این فرصتها در کنار شناخت تهدیدات، استفاده می کنند.
گالیتز، ریسک را نوسانات در هرگونه عایدی می داند. تعریف مذکور این مطلب را روشن می کند که تغییرات احتمالی آینده برای کی شاخص خاص، چه مثبت و چه منفی ما را با ریسک مواجه می سازد. بنابراین، امکان دارد تغییرات موجب انتفاع یا زیان شود.
اولین بار، هری مارکویتز بر اساس تعاریف کمّی ارائه شده، انحراف معیار چند دوره ای را به عنوان شاخص عددی برای ریسک معرفی کرد .دیدگاه دیگری نیز در خصوص ریسک وجود دارد که تنها به جنبه منفی نوسانات توجه دارد. عیوب ریسک را احتمال کاهش درآمد یا از دست دادن سرمایه تعریف می کند. بنابراین، برای تعریف ریسک می توان دو دیدگاه را ارائه کرد:
دیدگاه اول: ریسک به عنوان هرگونه نوسانات احتمالی در بازدهی اقتصادی در آینده.
دیدگاه دوم: ریسک به عنوان نوسانات احتمالی منفی در بازدهی اقتصادی در آینده.
در رویکردERM ، ریسک با رویکرد اول مورد توجه قرار می گیرد. به عبارت دیگر، هم ریسکهای نامطلوب (تهدیدات) و هم ریسکهایئ مطلوب (فرصتها) مد نظر هستند (آهنگرانی،1391).
2-3 تعریف ریسک ادراک شده