تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا

۳D rendered depiction of digital network connections shaped like a human face. Highly detailed and perfectly usable for a wide range of topics related to artificial intelligence, big data or technology in general.

2-5-2- عناصر تعویض کالای ترانزیت خارجی [نه داخلی ] یا برداشتن از آن
2-5-2-1- عنصر مادی جرم
تعویض با کالای داخلی مشابه یا برداشتن مقداری از آن ؛ مانند تعویض پارچه ابریشمی خارجی با پارچه نخی داخلی یا برداشتن مقداری از آن ؛
تعویض کالای خارجی ، یعنی وارد کردن کالا به کشور به ترتیب غیرمجاز ، و جایگزین کردن کالای دیگر خواه مشابه باشد ، خواه خیر ، به معنای صادر کردن کالای مشمول تودیع پیمان ارزی به ترتیب غیرمجاز ، بعبارتی در عمل تعویض جرم متحد الطبیعه «قاچاق» تحقق می یابد که قانونگذار مجموعه این اعمال مجرمانه را جرم واحد قاچاق محسوب نموده است که ارتکاب عمل ممکن است متقارن و یا غیر متقارن باشد – برخلاف تقارن دو عنصر مادی و سوءنیت در لحظه ارتکاب جرم – با این معیار می توان گفت قاچاق صادراتی (جایگزین کالای خارجی) جرمی است مرتبط با قاچاق وارداتی که عامل ؛ مرتکب دو عمل مجرمانه گردیده ؛ ولی به دلیل متحد الطبیعه بودن ، هر دو مشمول قانون واحدی هستند .
تغییر ماهیت (مورد مصرف کالا ) نیز نوعی تعویض محسوب می شود ، مثلاً محموله ترانزیت خارجی عبارت است از بشکه های محتوی مایع شیمیایی مساعد برای تبدیل به مواد مخدر که با افزودن مقداری انیدرید استیک یا اسید م یتوان مرفین را به هرویین تبدیل کرد ، یا پرمنگنات پتانسیم برای استفاده کوکایین همراه با مواد دیگری چون سرکه ، رنگ یا روغن ذرت ، یا اضافه کردن مقداری وغن صنعتی به نفت می شود . بعلاوه چنانچه تغییر محتویات بسته مستوجب کیفر دیگری باشد مثل تبدیل مایع شیمیایی به هرویین – بر طبق مقررات قانونی مربوطه (قاچاق مواد مخدر ) ، به همان کیفر نیز می رسد .
2-5-2-2- عنصر معنوی (سوءنیت خاص یا مقید ) :
عملیات مادی عامل جرم ، تعویض کالای ترانزیت خارجی یا برداشتن از آن بنحوی است که حکایت کامل از علم و آگاهی مرتکب از ممنوعیت قانونی عمل ارتکابی و ایراد خسارت به دولت دارد «تقصیر جزایی » که مبین احراز قصد و اراده ی مجرمانه «سوءنیت » مرتکب جرم که عبارتست ا زتعویض کالای خارجی یا برداشتن و انتفاع شخصی با نقض قانون و ورد خسارت به دولت ؛ نیز می باشد .
2-5-2-3- تعدد حقیقی عمل مجرمانه
تعویض کالای ترانزیت خارجی با نوع دیگری « مشابه داخلی یا غیر مرغوب دیگری » متضمن ارتکاب دو عمل مجرمانه مستقل است « قاچاق وارداتی و قاچاق صادراتی » و چون مجموع دو عمل مجرمانه ارتکابی به استناد مطلع ماده113 قانون امور گمرکی جرم واحد و خاص قاچاق نامیده شده است ، لذا مرتکب ه مجازات مقرر در قانون یعنی قانون نحوه ی اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز ؛ قانون مجازات مرتکبین قاچاق و یا قانون خاص ناظر مربوطه خواهد رسید .
برداشتن از آن گرچه عمل کیفری واحد است ، اما با عمل تعویض حکم کیفری یکسان دارد . هرگاه پلمپ محفظه حمل عمداً شکسته یا محو شده و در محتویان بسته دخل و تصرف شده باشد در این صورت نسبت به مرتکب قاچاق با رعایت تعدد حقیقی جرم که از علل مشدده می باشد ، رفتار خواهد شد و چنانچه تغییر محتویات بسته مستوجب کیفر دیگری غیر از کیفر جرم قاچاق باشد (نظیر مواد مخدر یا صدور اشیای عتیقه) در اعمال کیفر مشدد ؛ مجازات اشد آ« لحاظ خواهد شد .
2-5-2-4- نقش حامل در قاچاق کالای ترانزیتی
حمل کالای قاچاق جرم است اما در ترانزیت خارجی کالایی که ورود قطعی آن به کشور طبق قوانین مخصوص ممنوع می باشد ، در هر مورد می توان با کسب اجازه مخصوص دولت نسبت به ترانزیت خارجی آن اقدام نمود ، اما شیوه و عملیات لازم برای تعویض کالای ترانزیت خارجی یا برداشتن از آن بشکلی نیست که حامل ( زمینی ، دریایی ، هوایی ) نسبت به ارتکاب عملیات بی اطلاع باشد ، بنابراین حامل ممکن است فاعل مستقل جرم باشد ، یا به دستور مالک ( عامل معنوی جرم ) مرتکب قاچاق شود (عامل مادی و مباشر ) و یا اینکه نقش معاون جرم داشته یا بدون مالک عملیات تعویض یا برداشتن را انجام دهد ، یعنی مرتکب تعداد جرایم سرقت و قاچاق شود .
راننده حامل که عالماًو عامِدَاً با مالک یا شخص یا اشخاص دیگری در ارتکاب قاچاق ترانزیتی فوق (تعویض یا برداشتن از آن ) مشارکت نماید و عمل تعویض یا برداشتن مستند به عمل آنها باشد ، خواه عمل راننده به تنهایی برای وقوع قاچاق مافی باشد خواه خیر ، و خواه اثر عمل آنها مساوی باشد یا متفاوت، هر یک شریک در جرم قاچاق محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل قاچاق خواهد بود .
2-5-3- زمینه های قانون ترانزیت برای تقلب (نیمه آشکار)
ماده (7) این قانون چنین مقررو تکلیف می نماید :
” گمرکات و سازمان های ذی ربط مکلفند انبار و محوطه های کافی و مناسب جهت تخلیه و نگهداری کالاهای خارجی ( این شرایط برای تخلیه کالاهای وارده به اماکن گمرکی، داخل قید نشده ) با دریافت هزینه ها طبق مقررات مربوط تخصیص دهند .تغییرات بسته بندی و یا تکمیل کالاهای ترانزیتی با نظارت مقامات گمرکی امکان پذیر خواهد بود “
اولا طبق تعریف سازمان جهانی گمرک (w.c.o ) در اعمال رویه ترانزیت خارجی ، هیچ