می 7, 2021

تعهدات منع تبعیض در موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)- قسمت 22

 • 207- ماده 7 موافقتنامه راجع به اجرای ماده 6 و ماده 17 موافقتنامه SCM ↑
 • 208- ماده (2)9 موافقتنامه راجع به اجرای ماده 6 و ماده (3)19 موافقتنامهSCM ↑
 • 209- ماده (8)5 موافقتنامه راجع به اجرای ماده 6 ↑
 • 210- ماده (9)11 موافقتنامه SCM ↑
 • 211- ماده (2)27 موافقتنامه SCM ↑
 • 212- North American Free Trade Agreementمعاهده تجارت آزاد میان کانادا، مکزیک و ایالات متحده ↑
 • 213- The Common Market of Eastern and Southern Africa ↑
 • 214- Mercado Comun del Surاتحادیه گمرکی میان آرژانتین، برزیل، پاراگوئه و اروگوئه ↑
 • 215- Panel Report on Canada – Autos, paras. 10.55 – 10.56, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX : GATT 1994, Article 24, para 696. ↑
 • 216- Appellate Body Report on Turkey – Textiles, paras 58 – 59, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX : GATT 1994, Article 24, para 688.↑
 • 217- Ibid ↑
 • 218- Ibid, para 60, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX : GATT 1994, Article 24, paras 717 & 718. ↑
 • 219- Ibid, paras 45 – 46, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX : GATT 1994, Article 24, para 687. ↑
 • 220- Ibid, paras 61 – 63, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX : GATT 1994, Article 24, para 709. ↑
 • 221- Panel Report on Turkey – Textiles, para 9.148, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX : GATT 1994, Article 24, para 713. ↑
 • 222- Appellate Body Report on Turkey – Textiles, para 48, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX : GATT 1994, Article 24, para 708. ↑
 • 223- Ibid, paras 48 – 50, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX : GATT 1994, Article 24, paras 708, 712 & 713. ↑
 • 224- Panel Report on Turkey – Textiles, para 9.121, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX : GATT 1994, Article 24, para 694. ↑
 • 225- WTO ANALYTICAL INDEX : GATT 1994, Article 1, paras 33 & 34. ↑
 • 226- فریده السادات چاوشی، پیشین، صص 205 – 211. ↑
 • 227- فریده­السادات جاوشی، پیشین، صص 192 – 199. ↑
 • 228- Julia Ya Qin, op.cit, supra note 275, p 281. ↑
 • 229- WTO ANALYTICAL INDEX : GATT 1994, Article 1, para 29. ↑
 • 230- Appellate Body Report on EC – Preferences, paras 90, 98 & 172, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX : GATT 1994, Article 1, para 41 & 50. ↑
 • 231- WT/ GC/ M/ 40/Add 3, Section 4(d) (i).The text of the adopted decision can be found in WT/ L/ 304. In this regard, see further charter on WTO Agreement, section V.B(7) (IV), Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX : GATT 1994, Article 1, para 58. ↑
 • 232- Appellate Body Report on Canada – Periodicals, pp 33 – 34, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX : GATT 1994, Article 1, para 281. ↑
 • 233- Panel Report on Indonesia – Autos, paras 14.41 – 14.45, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX : GATT 1994, Article 1, para 282. ↑
 • 234- قسمت (ب) ماده 18 راجع به شرایط اجرای محدودیتهای مقداری وارداتی از سوی كشورهای کمتر توسعه یافته به منظور توسعه اقتصادی است. ↑
 • عکس مرتبط با اقتصاد

 • 235- بندهای 20 و 23 ماده 18 گات به تعهد رفتار ملت کامله­الوداد نسبت به سایر اقدامات حمایتی بر اساس قسمتهای (ج) و (د) ماده 18 اشاره می­كند كه استثنائات تعهد منع تبعیض مندرج در ماده 14 مشمول این تعهدات منع تبعیض نمی­باشد. ↑
 • 236- بند 6 ماده 15 گات بیان می­كند: “طرف متعاهدی كه عضو صندوق بین ­المللی پول نیست، باید ظرف مدتی كه توسط طرفهای متعاهد پس از مشورت با صندوق تعیین می شود، به عضویت صندوق درآید یا در غیر این صورت یک موافقتنامه ارزی ویژه با طرفهای متعاهد منعقد كند. طرف متعاهدی كه از عضویت صندوق خارج می­شود، باید فوراً یک موافقتنامه ارزی ویژه با طرفهای متعاهد منعقد كند. هر موافقتنامه ارزی ویژه­ای كه یک طرف متعاهد به موجب این بند منعقد می­كند، از آن پس به صورت جزئی از تعهداتش براساس این موافقتنامه درخواهد آمد.” ↑
 • By the Decision of 23 March 1965, the CONTRACTING PARTIES changed the title of the head of the GATT secretariat from “Executive Secretary” to “Director-General”. ↑

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *