تعهد سازمانی، تجزیه و تحلیل اطلاعات

تعریف عملیاتی: بر اساس شاخص های 23 سوالی گری گوری سی پتی ، برای سنجش این متغیر از سوالات 19 الی 23پرسشنامه استفاده شده است.
تعهد سازمانی:
تعریف نظری: نوعی نگرش، احساس وابستگی و تعلق خاطر به سازمان است. تعهد سازمانی حالتی روانی است که بیانگر نوعی تمایل ، نیاز و الزام به ادامه اشتغال در یک سازمان است (آلن و می یر،1990).
تعریف عملیاتی: بر اساس پرسشنامه ای که توسط آلن و می یر در 24 سوال تنظیم گردیده است مورد سنجش قرار
می گیرد.
تعهد عاطفی:
تعریف نظری: شکل هیجانی تعهد و تعلق در درون سازمانهاست که حداقل دارای سه جزء است: 1) باور و پذیرش نیرومند اهداف و ارزشهای سازمان محل کار، 2) تمایل به صرف تلاش قابل توجه برای سازمان محل کار و 3) تمایل زیاد به ماندن در سازمان (آنجل و پری، 1981 ؛ گل پرور و عریضی، 1385).
تعریف عملیاتی: بر اساس شاخص های 24 سوالی آلن و می یر ، برای سنجش این متغیر از سوالات 1 الی 8 پرسشنامه استفاده شده است.
تعهد هنجاری:
تعریف نظری: رندال و کوتی(1990) به تعهد هنجاری از منظر نوعی تکلیف و تعهد اخلاقی نگریسته اند که فرد در قبال سرمایه گذاری هایی که سازمان روی او انجام داده است ، در خود احساس می کند. آنها معتقدند که زمانی این احساس در فرد به وجود می آید که سازمان هزینه یا زمان زیادی را صرف آماده کردن او برای بهتر انجام دادن کار کرده است ، یک نوع احساس تکلیف در وی برای ماندن در سازمان به وجود خواهد آمد(خوشنود، 1390، ص 17).
تعریف عملیاتی: بر اساس شاخص های 24 سوالی آلن و می یر، برای سنجش این متغیر از سوالات 9 الی 16 پرسشنامه استفاده شده است.
تعهد مستمر:
تعریف نظری: بر اساس این تعهد فرد هزینه ترک سازمان را محاسبه می کند. در واقع فرد از خود می پرسد که در صورت ترک سازمان چه هزینه هایی را متحمل خواهد شد. در واقع افرادی که به شکل مستمر به سازمان متعهد هستند افرادی هستند که علت ماندن آن‌ها در سازمان نیاز آن‌ها به ماندن است (می یر و هرسکویچ، 2002).
تعریف عملیاتی: بر اساس شاخص های 24 سوالی آلن و می یر، برای سنجش این متغیر از سوالات 17 الی 24 پرسشنامه استفاده شده است.
1-10 طرح پژوهش و روشهای تجزیه و تحلیل داده ها
در این تحقیق رابطه اخلاق کار و تعهد سازمانی کارکنان آب منطقه ای استان سمنان مورد بررسی قرار گرفته است. متغیرهای تحقیق اخلاق کار و تعهد سازمانی می باشد که مولفه های اخلاق کار شامل علاقه به کار، پشتکار در کار، روابط انسانی در کار و مشارکت در کار و مولفه های تعهد سازمانی شامل تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و تعهد مستمر می باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و با هدف کاربردی می باشد.
جامعه آماری این تحقیق را کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان تشکیل می دهند که تعداد 98 نفر می باشند و با توجه به تعداد آنها محقق بر آن شده که کل جامعه آماری را به عنوان حجم نمونه مورد بررسی قرار دهد.
شیوه گردآوری اطلاعات مربوط به کارکنان بر اساس مطالعات میدانی بوده و با استفاده از پرسشنامه های استاندارد اخلاق کار براساس مدل گری گوری سی پتی (1990) و تعهد سازمانی براساس مدل آلن و می یر(2007)، اطلاعات جمع آوری می گردد و با سنجش پایایی پرسشنامه ها از طریق آلفای کرونباخ مشخص گردید که پرسشنامه ها از پایایی بالایی برخوردارند. تجزیه و تحلیل اطلاعات از روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردیده است. در آمار توصیفی از جداول فراوانی، ترسیم نمودار و شاخصهای مرکزی و شاخصهای پراکندگی به منظور شناسایی وضعیت متغیرها و مولفه های تشکیل دهنده آنها استفاده می گردد. از آزمون یومان ویتنی و آزمون کروسکال والیس به منظور بررسی تفاوت مولفه ها در بین متغیرهای جمعیت شناختی استفاده شده است و بررسی رابطه بین متغیرها هم از طریق آزمون کندال تائو b مورد سنجش قرار گرفته است.
1-11 مدل فرآیند پژوهش
1- سوال اصلی: آیا بین اخلاق کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان رابطه وجود دارد؟
2- مطالعات اکتشافی

نوشته ای دیگر :
دانشجویان دانشگاه شیراز، دانشجویان دانشگاه شیراز