تعهد سازمانی، تجزیه و تحلیل داده ه

X6: Working diligently پشتکار در کار
X7: Human relations at work روابط انسانی در کار
X8: Participation in the labor مشارکت در کار
X9: Affective commitment تعهد عاطفی
X10: Normative commitment تعهد هنجاری
X11: commitment to continuous تعهد مستمر
الف) بیان فرضیه:
H0: بین اخلاق کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان رابطه وجود ندارد.
H1: بین اخلاق کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان رابطه وجود دارد.
ب) تعیین آماره به منظور آزمون فرضیه:
1- بین علاقه به کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای سمنان رابطه وجود ندارد.
بین علاقه به کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای سمنان رابطه وجود دارد.
2- بین پشتکار در کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای سمنان رابطه وجود ندارد.
بین پشتکار در کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای سمنان رابطه وجود دارد.
3 – بین روابط انسانی در کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای سمنان رابطه وجود ندارد.
بین روابط انسانی در کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای سمنان رابطه وجود دارد.
4- بین مشارکت در کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای سمنان رابطه وجود ندارد.
بین مشارکت در کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای سمنان رابطه وجود دارد.
3-5 روش تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات
در این تحقیق به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. در آمار توصیفی از جداول فراوانی، میانگین ها و انحراف معیارها و در آمار استنباطی از آزمون نسبت به منظور شناسایی وضعیت متغیرها، آزمون کندال به منظور بررسی رابطه بین متغیرها، آزمون کروسکال والیس و یومان- ویتنی برای بررسی تفاوت متغیرها در بین متغیرهای جمعیت شناختی و از آزمون کولموگوروف اسمیرنوف برای تعیین نرمال بودن متغیرها استفاده شده است. قبل از تعیین نوع آزمون لازم است از وضعیت نرمالیتی متغیرها مطمئن شویم. در صورتی که متغیرها نرمال باشند، استفاده از آزمون های پارامتری توصیه می شود و در غیر اینصورت استفاده از آزمون های ناپارامتری مدنظر قرار خواهد گرفت. برای تعیین نرمال بودن متغیرها بایستی سطح معنی داری بررسی شود، اگر سطح معنی داری از عدد 05/0 بالاتر بود متغیر نرمال و در غیراینصورت متغیرهای تحت بررسی غیرنرمال هستند. در تحقیق حاضر کلیه متغیرها غیر نرمال هستند بدین جهت در آزمونهای ناپارامتریک استفاده به عمل آمده است.
محدودیتهای تحقیق