می 17, 2021

تعهد سازمانی، تجزیه و تحلیل داده ه

مباحث نظری مباحث پژوهشی
تئوریهای مرتبط با اخلاق کار پژوهشهای مرتبط با اخلاق کار
و تعهد سازمانی و تعهد سازمانی
3- چارچوب نظری تحقیق: اخلاق کار مدل گری گوری سی پتی و تعهد سازمانی مدل آلن و می یر
4- ساختن مدل تحلیلی: اخلاق کار شامل علاقه به کار، پشتکار در کار، روابط انسانی در کار و مشارکت در کار و تعهد سازمانی شامل تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و تعهد مستمر
5- ابزار جمع آوری اطلاعات: جهت بررسی اخلاق کار پرسشنامه گری گوری سی پتی و جهت بررسی تعهد سازمانی پرسشنامه آلن و می یر
6- تجزیه و تحلیل داده ها: با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی
7- نتیجه گیری: بین اخلاق کار و تعهد سازمانی کارکنان در شرکت آب منطقه ای استان سمنان رابطه وجود ندارد.
فصل دوم:
پیشینه تحقیق
مقدمه
دنیای ما دنیای سازمان هاست و گرداننده اصلی این گردونه انسانها هستند آنانند که به کالبد سازمان ها جان می بخشند و تحقق هدفها را میسر می سازند بدون انسان سازمان بی معنی است و مدیریت امری موهوم. شاید این شبهه پیش آید که در دنیای آینده که آدمواره ها و ماشین ها جای انسانها را در سازمانها پر می کنند نقش انسان در سازمان کم رنگ خواهد شد اما به هیچ رو اینگونه نخواهد شد و با خود کاری و ماشینی شدن کارها، نوع فعالیت های انسانی در سازمان تغییر شکل می دهد و به گفته آن دانشمند بنام پیتر دراکر کاردستی جای خود را به کار دانشی می دهد. اما نقش به یقین تعیین کننده انسان، به عنوان حاکم سازمانی همچنان برقرار و مستدام خواهد بود(مورهد و گریفین، 2005؛ به نقل از الوانی و معمارزاده، 1384، ص 202). و تعهد نیز یکی از ارکان اصلی اخلاق در هر جامعه است. در این فصل به بررسی مباحث نظری، پژوهشی و چارچوب نظری تحقیق خواهیم پرداخت.
2-1 بخش اول: مباحث نظری
2-1-1 مفهوم واژه اخلاق
« اخلاق » جمع (بر وزن قفل) و «خلق» (بر وزن افق) می باشد، به گفته «راغب» در کتاب «مفردات»، این دو واژه در اصل به یک ریشه باز  می گردد، خلق به معنی هیئت و شکل و صورتی است که انسان با چشم می بیند و خلق به معنی قوا و سجایا و صفات درونی است که با چشم دل دیده می شود. امام علی(ع) در این ارتباط فرموده اند «حسن الخلق للنفس و حنین الخلق للبدن» خوی پسندیده از آن نفس و روان است و زیبایی آفرینش از آن بدن (روح ا… تولایی1389، ص 11).
واژه اخلاق دو کاربرد متفاوت دارد : گاهی اخلاق به معنای خلق و خوی ، رفتار عادت شده و مزاج به کار می رود ، همان گونه که دو واژه انگلیسی یاد شده ، گاهی به معنای عادت و سجیه به کار می رود . معنای دیگر این واژه دانشی است که از حسن و قبح و خوبی و بدی رفتار صحبت می کند (قراملکی ،1382،ص 96).
2-1-2 چیستی اخلاق
فلاسفه ، الهیون و منتقدان اجتماعی در تعریف اخلاق به طور عام گفته اند :اخلاق یعنی شناخت صحیح ار ناصحیح واقعیت این است که تشخیص درست از غلط همیشه ساده نیست . بسیاری از دانشمندان علم اخلاق ادعا می کنند که با توجه به اصول اخلاقی در مقام عمل ، همیشه یک راهکار درست مطلق وجود دارد و برخی دیگر معتقدند که راهکار درست به موقعیت و شرایط بستگی دارد و تشخیص این راهکار درست است ،در نهایت به عهده خود فرد است (سلطانی، 1382، ص 37).
دنهارت(1991) اخلاق را فرآیندی می داند که ما بر آن اساس در مورد درست بودن یا غلط بودن رفتار خاصی قضاوت می کنیم و سپس بر مبنای آنچه که آن را درست می دانیم رفتار می کنیم
برخی اخلاق را به مجموعه فرآیندهای عینی و معنوی که دخالت تام در رشد خود واقعی دارد و فرآیندی که طی آن در کارکرد واحدهای صفاتی یا ساختار معنوی تبادل ایجاد می شود ، تعریف کرده اند(الوانی، حسین پور، داوری، 1389، ص26)
الوانی اخلاق را به عنوان تنظیم کننده روابط میان انسان ها مهم دانسته است و بر این اعتقاد است که در مدیریت نیز این ساز و کار دارد ، بدون آنکه نیاز به اهرم های بیرونی داشته باشد، قادر است تا عملکردهای اخلاقی را در کارکنان تضمین نموده و سازمان اخلاقی را به وجود می آورد.