تعهد سازمانی، رضایت شغلی

3-2 روش تحقیق
هدف از انتخاب روش پژوهش این است که مشخص نماییم برای بررسی موضوعی خاص چه روش تحقیقی لازم است و محقق چه روش و شیوه‌ای را اتخاذ کند تا هر چه دقیق‌تر و سریعتر به پرسش یا پرسش‌های پژوهش مورد نظر دست یابد. دستیابی به هدف‌های علمی یا شناخت علمی میسر نخواهد بود مگر زمانی که با روش‌شناسی درست صورت پذیرد. به عبارت دیگر پژوهش از حیث روش است که اعتبار می‌یابد نه موضوع پژوهش (خاکی،1382). با توجه بدین مساله که پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش و ابعاد آن می پردازد یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی میباشد. متغیر پیش بین تعلق سازمانی و متغیرهای ملاک رضایت شغلی، تعهد سازمانی و اشتراک دانش میباشد.
.
3-3- جامعه آماری، نمونه و روش نمونهگیری
جامعه آماری به کل افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می‌خواهد به پژوهش درباره آنها بپردازد. (متانی، 1386). نمونه عبارت است از مجموعه‌ای از نشانه‌ها که از یک قسمت، یک گروه، یا جامعه‌ای بزرگتر انتخاب می‌شود، بطوری‌که این مجموعه معرف کیفیات و ویژگی‌های آن قسمت، گروه، یا جامعه بزرگتر باشد. در نمونه گیری معمولا نمونه کوچکی از جامعه را بررسی می‌کنیم و آن را برای کل جامعه تعمیم می‌دهیم آورد (سرمد و همکاران، 1389). جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان شهرداریهای سطح استان هرمزگان اعم از شهر و شهرستان های این استان می باشد که شامل 1300 نفر می باشند. از این تعداد 245 نفر زن و 1055 نفر مرد می باشد. با توجه به تعداد کارکنان و لحاظ زیر گروه ها از جامعه نمونه گیری شد. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با استفاده از فرمول کوکران می باشد. بر این اساس با توجه به تعداد جامعه و استفاده از فرمول کوکران 296 نفر به عنوان نمونه حجم برآورد شد. اما به دلیل تعمیم بهتر و این مساله که احتمال می رفت برخی پرسشنامه ها برگشت داده نشود به میزان 330 نفر پرسشنامه توزیع گشت و پس از آن تعداد 306 نفر مورد بررسی قرار گفتند.

3-4- ابزار گردآوری داده ها
پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج پژوهش و روشی مستقیم برای کسب داده‌های پژوهش است. پرسشنامه مجموعه‌ای از سؤال‌ها (گویهها) است که پاسخ دهنده با ملاحظه آن‌ها پاسخ لازم را ارائه می‌دهد. این پاسخ، داده مورد نیاز پژوهشگر را تشکیل می‌دهد. از طریق گویه‌های پرسشنامه می‌توان دانش، علایق، ‌نگرش و عقاید فرد را مورد ارزیابی قرار داد، به تجربیات قبلی وی پی برده و به آنچه در حال حاضر انجام می‌دهد آگاهی یافت. در این پژوهش جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از روش پرسشنامه با طیف لیکرت استفاده شده است.
در پژوهش حاضر از یک ابزار برای گردآوری اطلاعات استفاده شد که (طبق پیوست) شامل چهار پرسشنامه می باشد:
1- پرسشنامه تعلق سازمانی: به منظور سنجش تعلق سازمانی کارکنان از پرسشنامه شاوفلی و همکاران (2003) که دارای سه بعد قدرت (گویه های 1، 4، 8، 12، 15 و 17) فداکاری (2، 5، 7، 10و 13)، جذب و شیفتگی (3، 6، 9، 11، 14، 16) میباشد. استفاده شد. مقیاس حاضر بر اساس طیف پنج گزینهای لیکرت خیلی زیاد (نمره 5)، زیاد (4)، متوسط (3)، کم (2) و خیلی کم (نمره1) نمره‌گذاری شده است. روایی صوری پرسشنامه تعلق سازمانی توسط شافلی و همکاران (2007) مورد تایید قرار گرفته و پایایی به روش آلفای کرونباخ برای بعد قدرت 83/0، برای بعد فداکاری 90/0 و برای بعد جذب و شیفتگی 88/0 گزارش شد. در پژوهش حاضر روایی به روش تحلیل گویه برای بعد قدرت 88/0- 42/0- ، برای بعد فداکاری 86/0- 47/0 برای بعد جذب و شیفتگی 81/0- 40/0 گزارش شد. روایی کل نیز 84/0- 45/0 گزارش می شود. اما پایایی به روش آلفای کرونباخ توسط پژوهشگر بعد قدرت 89/0 ، برای بعد فداکاری 86/0 و برای بعد جذب و شیفتگی 81 گزارش شد. پایایی کل نیز 85/0 گزارش می شود.
2- پرسشنامه رضایت شغلی: برای سنجش رضایت شغلی از پرسشنامه مقیمی و رمضان (1390) که مشتمل بر 14 گویه بر حسب 5 گزینه‌ای از نوع طیف لیکرت می‌باشد و بر اساس کاملاًموافقم (نمره 5)، موافقم (4)، متوسط (3)، مخالفم (2) و کاملاً مخالفم (نمره1) نمره‌گذاری شده است استفاده شد. روایی صوری این پرسشنامه توسط مقیمی و رمضان تایید و پایایی به روش آلفای کرونباخ 89/0 گزارش شد. روایی کل پرسشنامه به روش تحلیل گویه توسط پژوهشگر 89/0- 51/0 گزارش شد و پایایی به روش آلفای کرونیاخ 86/0 گزارش شد.
3- پرسشنامه تعهد سازمانی: برای سنجش تعهد سازمانی از پرسشنامه مییر و آلن (1997) استفاده شد که یک پرسشنامه سه مؤلفهای دارای مؤلفههای عاطفی، مستمر و هنجاری و 24 گویه می باشد. در این پرسشنامه پاسخ به هر عبارت بر اساس طیف هفت درجهای لیکرت (کاملاً مخالف1، بسیارمخالف2، مخالف3، نظری ندارم4، موافق5، بسیار موافق6، و کاملاً موافق7) امتیازگذاری شد. در این مقیاس سؤالات 1تا8 مربوط به بعد عاطفی و سؤالات 4-5-6-8 امتیازات به صورت معکوس بود. سؤالات 9 تا 16 مربوط به بعد تعهد مستمر که در سؤالات 10-11-13-14-15-16 امتیازات به صورت مستقیم و در سوالات 9 و 12 امتیارات به صورت معکوس محاسبه گردید. سؤالات 17 تا 24 مربوط به مؤلفه تعهد هنجاری بوده و در سؤالات 20-21-22-23 امتیازات به صورت مستقیم و در سؤالات 17-18-19-24 امتیارات به صورت معکوس محاسبه گردید. روایی کل پرسشنامه به روش تحلیل گویه توسط پژوهشگر 90/0- 54/0 و پایایی به روش آلفای کرونیاخ 89/0 گزارش شد.
4- اشتراک دانش:
پرسشنامه اشتراک دانش: برای سنجش اشتراک دانش کارکنان از پرسشنامه چناماننی (2006) در قالب 7 گویه بر حسب 7 گزینه‌ای از نوع طیف لیکرت و بر اساس بسیار موافقم (نمره 6)، نسبتا موافقم (5)، تا حدی مو
افقم (4)، در حد متوسط (3)، تا حدی مخالفم (2)، نسبتا مخالفم (1) و بسیار مخالفم (0) نمره‌گذاری شده است استفاده شد. روایی آن توسط چناماننی (2006) تایید و پایایی به روش آلفای کرونباخ 87/0 گزارش شد. روایی کل پرسشنامه به روش تحلیل گویه توسط پژوهشگر 82/0- 43/0 و پایایی به روش آلفای کرونیاخ 82/0 گزارش شد.
3-5- روش گردآوری داده ها
پس از امور مربوط به تایید موضوع پایان نامه به منظور اجرای پژوهش حاضر و نامه نگاری دانشگاه به شهرداری مربوطه و کسب مجوز از آن مرکز، پرسشنامهها از طریق شهرداری به مراکز مورد نظر بین ارسال و پس از مدت یک ماه و نیم به پژوهشگر عودت یافت. که ازکل عودت یافتهها تعداد 306 مورد برای تحلیل مناسب تشخیص داده شد.
3-6- روش های تجزیه و تحلیل دادهها
بعد از تهیه پرسشنامه و جمع‌آوری پاسخ‌های آزمودنیها به سؤالات آن، نوبت به تجزیه ‌و‌ تحلیل داده‌های بدست آمده می‌رسد. به این منظور در این پژوهش از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی به شرح زیر استفاده شده است.
آمار توصیفی
در بخش توصیفی اطلاعاتی نظیر میانگین، فراوانی، درصد، انحراف معیار و نمودارها از نمونه مورد تحقیق و متغیرها آورده شده است.
آمار استنباطی
در بخش استنباطی بهمنظور تجزیه و تحلیل فرضیه اول از آزمون تی تک نمونه ای، فرضیه دوم تا سوم ضریب همبستگی پیرسون و فرضیه چهارم از آزمون رگرسیون خطی (ساده) در نرم افزار Spss استفاده شد. به منظور جمعبندی و ار ائه مدل نهایی تحلیل مسیر در نرم افزار Lisrel بهره گرفته شد.
شاخص های لیزرل مورد استفاده در این پژوهش به شرح و قرار زیر می باشد:
1- NFI (شاخص برازش استاندارد)2- CFI (شاخص برازش تطبیقی) 3- GFI(شاخص نیکویی برازش) 4- IFI (شاخص برازش این کری منتال (افزایشی) 5- SRMR (ریشه میانگین مجذورات پس مانده استاندارد).
فصل چهارم