تعهد سازمانی و استرس شغلی، مدل سه بخشی تعهد سازمانی

Photo of hands holding colorful rope forming arrow pointing upwards, concept of growth

جدول 4-15. مشخصات رگرسیونی پیش بینی مؤلفه حقوق و مزایا براساس مؤلفه های اخلاق کار 91
جدول 4-16. مشخصات رگرسیونی پیش بینی مؤلفه شرایط کار براساس مؤلفه های اخلاق کار 92
جدول 4-17. مشخصات رگرسیونی پیش بینی مؤلفه تعهد عاطفی براساس مؤلفه های استرس شغلی 93
جدول 4-18. مشخصات رگرسیونی پیش بینی مؤلفه تعهد مستمر براساس مؤلفه های استرس شغلی 94
جدول 4-19. مشخصات رگرسیونی پیش بینی مؤلفه تعهد هنجاری براساس مؤلفه های استرس شغلی 95
فهرست شکل ها
فهرست صفحه
شکل 2-1. مدل تصمیم گیری اخلاقی. مأخذ (تدین، 1385) 26
شکل 1-2. مدل سه بخشی تعهد سازمانی. منبع (رضائیان، 1385؛ 112) 50
شکل 3-2. مدل استرس شغلی .منبع ( اشمایل، 1388؛ 198) 64
شکل 3-1. فلوچارات مراحل انجام پژوهش 75

فهرست نمودارها
صفحه عنوان
نمودار 4-1. نمودار ستونی درصدی شرکت در پژوهش بر حسب جنسیت 79
نمودار 4-2 نمودار ستونی درصدی شرکت در پژوهش بر حسب تحصیلات 80
نمودار 4-3. نمودار ستونی درصدی شرکت در پژوهش بر حسب وضعیت تاهل 81
4- 4. نمودار ستونی درصدی شرکت در پژوهش بر حسب سابقه خدمت 82
چکیده
متغیرهای استرس شغلی و تعهد سازمانی از جمله موضوع های مهمی هستند که امروزه در سازمانهای موفق مورد توجه قرار گرفتهاند. یکی از متغیرهایی که با استرس شغلی و تعهد سازمانی مرتبط دانسته شده است اخلاق کاری است. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اخلاق کاری با تعهد سازمانی و استرس شغلی در میان کارکنان اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شهر بندرعباس بود. تعداد 111 نفر از کارکنان اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شهر بندرعباس به صورت نمونه گیری تصادفی ساده، به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. از پرسشنامههای اخلاق کاری پتی (1990)، تعهد سازمانی آلن و مایر (1991) و پرسشنامه استرس شغلی برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. از آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری همزمان برای تجریه و تحلیل دادههای پژوهش استفاده شد.
نتایج نشان داد که ضریب همبستگی بین مؤلفههای اخلاق کار و استرس شغلی 32/0 به دست آمد. مشخصات ضرایب رگرسیونی نشان داد که از بین چهار مؤلفه اخلاق کار، مولفههای علاقه به کار (23/0=β)، و پشتکار در کار (39/0=β)، پیش بینی کننده معنیداری برای استرس شغلی کلی محسوب میشوند. ضریب همبستگی بین مؤلفههای اخلاق کار و تعهد سازمانی 53/0 به دست آمد. مشخصات ضرایب رگرسیونی نشان داد که از بین مولفههای پشتکار در کار(24/0=β)، روابط انسانی(21/0=β)، و مشارکت در کار(19/0=β)، پیش بینی کننده معنیداری برای تعهد سازمانی محسوب میشوند. ضریب همبستگی بین مؤلفههای اخلاق کار و تعهد عاطفی 52/0 به دست آمد. مشخصات ضرایب رگرسیونی نشان داد که از بین مولفههای اخلاق کاری، مؤلفههای روابط انسانی(30/0=β)، و مشارکت در کار(25/0=β)، پیش بینی کننده معنیداری برای تعهد عاطفی محسوب میشوند.