تعهد سازمانی و استرس شغلی، مدل سه بخشی تعهد سازمانی

جدول ۴-۱۵٫ مشخصات رگرسیونی پیش بینی مؤلفه حقوق و مزایا براساس مؤلفه های اخلاق کار ۹۱
جدول ۴-۱۶٫ مشخصات رگرسیونی پیش بینی مؤلفه شرایط کار براساس مؤلفه های اخلاق کار ۹۲
جدول ۴-۱۷٫ مشخصات رگرسیونی پیش بینی مؤلفه تعهد عاطفی براساس مؤلفه های استرس شغلی ۹۳
جدول ۴-۱۸٫ مشخصات رگرسیونی پیش بینی مؤلفه تعهد مستمر براساس مؤلفه های استرس شغلی ۹۴
جدول ۴-۱۹٫ مشخصات رگرسیونی پیش بینی مؤلفه تعهد هنجاری براساس مؤلفه های استرس شغلی ۹۵
فهرست شکل ها
فهرست صفحه
شکل ۲-۱٫ مدل تصمیم گیری اخلاقی. مأخذ (تدین، ۱۳۸۵) ۲۶
شکل ۱-۲٫ مدل سه بخشی تعهد سازمانی. منبع (رضائیان، ۱۳۸۵؛ ۱۱۲) ۵۰
شکل ۳-۲٫ مدل استرس شغلی .منبع ( اشمایل، ۱۳۸۸؛ ۱۹۸) ۶۴
شکل ۳-۱٫ فلوچارات مراحل انجام پژوهش ۷۵

فهرست نمودارها
صفحه عنوان
نمودار ۴-۱٫ نمودار ستونی درصدی شرکت در پژوهش بر حسب جنسیت ۷۹
نمودار ۴-۲ نمودار ستونی درصدی شرکت در پژوهش بر حسب تحصیلات ۸۰
نمودار ۴-۳٫ نمودار ستونی درصدی شرکت در پژوهش بر حسب وضعیت تاهل ۸۱
۴- ۴٫ نمودار ستونی درصدی شرکت در پژوهش بر حسب سابقه خدمت ۸۲
چکیده
متغیرهای استرس شغلی و تعهد سازمانی از جمله موضوع های مهمی هستند که امروزه در سازمانهای موفق مورد توجه قرار گرفتهاند. یکی از متغیرهایی که با استرس شغلی و تعهد سازمانی مرتبط دانسته شده است اخلاق کاری است. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اخلاق کاری با تعهد سازمانی و استرس شغلی در میان کارکنان اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شهر بندرعباس بود. تعداد ۱۱۱ نفر از کارکنان اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شهر بندرعباس به صورت نمونه گیری تصادفی ساده، به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. از پرسشنامههای اخلاق کاری پتی (۱۹۹۰)، تعهد سازمانی آلن و مایر (۱۹۹۱) و پرسشنامه استرس شغلی برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. از آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری همزمان برای تجریه و تحلیل دادههای پژوهش استفاده شد.
نتایج نشان داد که ضریب همبستگی بین مؤلفههای اخلاق کار و استرس شغلی ۳۲/۰ به دست آمد. مشخصات ضرایب رگرسیونی نشان داد که از بین چهار مؤلفه اخلاق کار، مولفههای علاقه به کار (۲۳/۰=β)، و پشتکار در کار (۳۹/۰=β)، پیش بینی کننده معنیداری برای استرس شغلی کلی محسوب میشوند. ضریب همبستگی بین مؤلفههای اخلاق کار و تعهد سازمانی ۵۳/۰ به دست آمد. مشخصات ضرایب رگرسیونی نشان داد که از بین مولفههای پشتکار در کار(۲۴/۰=β)، روابط انسانی(۲۱/۰=β)، و مشارکت در کار(۱۹/۰=β)، پیش بینی کننده معنیداری برای تعهد سازمانی محسوب میشوند. ضریب همبستگی بین مؤلفههای اخلاق کار و تعهد عاطفی ۵۲/۰ به دست آمد. مشخصات ضرایب رگرسیونی نشان داد که از بین مولفههای اخلاق کاری، مؤلفههای روابط انسانی(۳۰/۰=β)، و مشارکت در کار(۲۵/۰=β)، پیش بینی کننده معنیداری برای تعهد عاطفی محسوب میشوند.

Related posts