تعهد سازمانی و رضایت شغلی، تعهد سازمانی

تلا و همکاران (2007)در تحقیقی با عنوان «انگیزه کاری،رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرسنل کتابخانه،در کنابخانه های آکادمیک و تحقیقاتی ایالت اویو نیجریه»،به این نتیجه رسیده اند که بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی رابطه ای وجود ندارد.
تحقیق ساعتچی، قاسمی و نمازی(1387) با عنوان « بررسی رابطه میان انگیزه شغلی مدیران،رضایت شغلی و تعهد سازمانی(دبیران)مقطع متوسطه شهرستان مرودشت » بیانگر عدم وجود رابطه معنادار بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی است.
2-5- مدل مفهومی تحقیق
مدل مفهومی تحقیق برگرفته از اهداف تحقیق است. با توجه به این مدل که در شکل 2-1 نشان داده شده است ، تأثیر برخی از ویژگی های فردی شامل سابقه خدمت ، نوع استخدام (رسمی/قراردادی) و نوع شغل (مدیر/کارمند) بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی بررسی می شود . همچنین رابطه بین رضایت شغلی ( شامل مؤلفه های رضایت شغلی و رضایت کلی) و تعهد سازمانی بررسی می شود.
با توجه به این که هدف از این تحقیق بررسی وجود رابطه همبستگی بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی است ، ارتباط بین این دو متغیر در مدل مفهومی یک ارتباط دوسویه در نظر گرفته شده است. همچنین بررسی تاثیر متغیر ویژگی های فردی بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی نیز جزء اهداف فرعی پژوهش است که در مدل مفهومی ارتباط یک سویه این متغیرها بر متغیرهای تعهد سازمانی و رضایت شغلی نشان داده شده است .

شکل 2-1 : مدل مفهومی تحقیق
2-6- خلاصه
تعهد سازمانی جایگاه مهمی در مطالعات رفتار سازمانی دارد. این اهمیت برآمده از مطالعات فراوانی است که رابطه بین تعهد سازمانی و نگرش ها و رفتارها را در محیط کار یافته اند. (پورتر و دیگران، 1974)
بتمن و استراسر (1984) عقیده دارند ، تعهد سازمانی در حقیقت یک تعریف عملیاتی چند بُعدی دارد که عبارتنداز : وابستگی و وفاداری کارکنان به سازمان ، خواست قلبی برای به کار گیری تمام تلاش در راه سازمان ، هم راستا بودن اهداف و ارزشهای فرد با اهداف و ارزش های سازمان و تمایل به ادامه عضویت در سازمان.
مدل های مختلفی برای تعهد سازمانی ارائه شده است. در این خصوص می توان به مدل آلن و می یر ، مدل پورتر ، مدل اریلی و چتمن ، مدل آنجل و پری ؛ مدل مایر و شورمن ، مدل پنلی و گولد ، مدل بیزینگ و مدل براگ اشاره نمود که مدل آلن و می یر به نوعی کامل تر و فراگیرتر از سایر مدل هاست.
آلن و می یر تعهد را دارای سه بُعد عاطفی، مستمر و هنجاری می دانند.
تعهد عاطفی اشاره به وابستگی احساسی فرد به سازمان دارد. می یر و آلن (1984) تعهد عاطفی را به عنوان احساس مثبت کارکنان برای تعیین هویت شان با سازمان و تعلق و وابستگی آنان به سازمان محل کارشان تعریف می کنند.
تعهد مستمر، تمایل به ادامه عضویت کارمند در سازمان ، به خاطر درک هزینه های ناشی از ترک سازمان ، یا مزایای ناشی از ماندن در سازمان را بیان می کند.