تعهد سازمانی و رضایت شغلی، تعهد سازمانی

2-2-2 پژوهش های خارج کشور
تحقیقی که به وسیله هافریتز و همکارانش (1999) صورت گرفت، به بررسی رابطه بین استانداردهای اخلاقی سازمان و تعهد سازمانی پرداختند. نتایج نشان داد که اجرای استانداردها ی اخلاقی به وسیله سازمان، طرفداری مدیران از این استانداردها و ارزش های اخلاقی در سازمان و گفتگوی همکاران با یکدیگر در مورد این استانداردها، جزء پیش بینی کنندگان مهم تعهد سازمانی هستند.
یوسف(2001) در تحقیقی بین 425 کارمند مسلمان در چند سازمان در ادارات امارات متحده عربی انجام شده است این نتیجه حاصل شده است، که بین اخلاق کار و تعهد سازمانی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد: همچنین اخلاق کار با ابعاد رضایت شغلی رابطه معنی دار دارد.
اسچیکر (2001) تحقیقی در بین نمایندگان فروش صورت گرفته است، نشان داده شده است که ایجاد یک جو اخلاقی وابسته به قوانین و خط مشی های اخلاقی باعث رضایت شغلی و تعهد سازمانی بیشتر و در نتیجه پایین آمدن نرخ ترک شغل می شود.
اکپرا و وبن در سال(2008) تحقیقی با هدف بررسی تأثیر اخلاق کار بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کشور نیجریه انجام داده اند و نتیجه گرفته اند که رابطه معنا داری بین اخلاق کار سازمانی ، تعهد سازمانی و رضایت شغلی وجود دارد.
پتی جان و چارلز (2008)تحقیقی در یک موسسه بازرگانی بر روی قوای درک فروشنده از اصول اخلاق کار و رفتارهای مصرفی و روابط موجود میان این مشاهدات و رضایت شغلی فروشنده ها انجام انجام گرفته است ، این نتیجه عاید شده است که رابطه مثبتی بین ادراک فروشندگان از اخلاق کار و اصول اخلاقی کارفرمایشان و رضایت شغلی آنان وجود دارد.
2-3 چارچوب نظری تحقیق
این تحقیق به بررسی رابطه اخلاق کار مدیران و تعهد سازمانی کارکنان می پردازد و برای سنجش اخلاق کار از پرسشنامه گری گوری سی پتی (1990) استفاده شده است و شامل مولفه های علاقه به کار، پشتکار در کار،روابط انسانی در کار و مشارکت در کار است و از نظر صاحبنظران اخلاق کار بیان گر حد یا قدر و منزلتی است هر فرد برای کار باور دارد. و برای سنجش تعهد سازمانی از پرسشنامه آلن و می یر بهره گرفته شده و شامل مولفه های تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و تعهد مستمر می باشد و از نظر وی تعهد سازمانی نوعی نگرش،احساس وابستگی و تعلق خاطر به سازمان است.تعهد سازمانی حالتی روانی است که بیانگر نوعی تمایل، نیاز و الزام به ادامه اشتغال در سازمان است.
متغیر مستقل
متغیر وابسته
مفهوم
مؤلفه
مؤلفه
مفهوم
اخلاق کار
علاقه به کار
تعهد عاطفی
تعهد هنجاری
تعهد مستمر
تعهد سازمانی
پشتکار در کار