تعهد سازمانی و رضایت شغلی، دلایل نا رضایتی پرستاران

دانلود پایان نامه

تعریف نظری: رضایت شغلى متشکل از واکنش شناختى و عاطفى افراد به صورت نگرشى نسبت به شغل و کار خود است (گل پرور و نادى، 1391). خشنودی شغلی، احساس ها و نگرش های مثبت و منفی، در مورد شغل است، که فرد به صورت ارزشیابانه ای جنبه یا بخش هایی از آن را در نظر می گیرد و این احساس ها و نگرش ها مجموعاً، میزان رضایت فرد را از شغلش، تعیین می کنند، به عبارتی، خشنودی شغلی نگرشی است مثبت که افراد شاغل نسبت به شغل خود دارند و می توان آن را نوعی سازگاری فرد با شغل و شرایط آن دانست (هاشمی شیخ شبانی و همکاران،بی تا).
تعریف عملیاتی: رضایت شغلی سوالات 8 تا27 پرسشنامه را در بر می گیرد که با20 سوال اسکوپکر اندازه گیری می شود و جهت ارزیابی رضایت افراد از شغل، ارتقاء، حقوق ودستمزد، مدیر، اعتبار وپاداش در قبال انجام درست وظایف، خط مشی، ارباب رجوع وهمکاران وتوجه به پیشرفت افراد مطرح شده است وحاکی از نقش مهم ومعنی دار هریک از سوالات در اندازه گیری عامل اهداف پیشرفت بوده که براساس مقیاس پنجگانه لیکرت سنجیده شده است ( Schwepker,2001).
1-7-3) تعهد سازمانی
تعریف نظری: تعهد سازمانی تمایل کارکنان برای تشریک مساعی در یک سیستم یا نظام سازمان مبتنی بر همکاری است(گل پرور و عریضی، 1387). به طور کلی تعهد، حالتی روانی است و نمایانگر شدت پیوند روحی و روانی فرد با سازمان است (شمس احمر و همکاران، 1390).
تعریف عملیاتی:. متغیر تعهد سازمانی با 9 سوال یعنی سوالات 28 تا 36، پرسشنامه در مورد میزان توانایی به پذیرش هر نوع وظیفه شغلی، مشابه بودن ارزش های فرد و سازمان واحساس رضایت و غرور از شغل، سازمان، و اهمیت سازمان می باشد که این موارد از پرسشنامه اسکوپکر استخراج گردیده و براساس مقیاس پنجگانه لیکرت سنجیده شده است ( Schwepker,2001).
1-7-4) نیت ترک خدمت
تعریف نظری: ترک خدمت به معنای جدا شدن فرد از سازمانی است که در آن کار می کند(اخباری و همکاران،1391). ترک خدمت در یک جمع بندی کلی، منعکس کننده علاقه کارکنان به جستجوی مشاغل جایگزین و ترک سازمان است.(گل پرور و عریضی، 1387).
تعریف عملیاتی متغیر نیت ترک خدمت با 6سوال یعنی سوالات37 تا 42 پرسشنامه در مورد میزان تمایل فرد به انتخاب شغل در سازمانی دیگر و اینکه تا چه حدی به طور دایم و یا درحال حاضر به فکر ترک خدمت بوده یا تمایل به ترک سازمان فعلی خود دارد و برنامه ریزی برای یافتن سازمان جدید طی چند ماه آینده است سوالات 37 تا 39 از پرسشنامه اسکوپکر استخراج گردیدند(Schwepker,2001). و سوالات 40 تا 42 برگرفته از پرسشنامه کلارلی می باشد که این موارد براساس مقیاس پنجگانه لیکرت سنجیده شده است,1984) .(Colarelli
1-8) قلمروتحقیق
1- قلمرو موضوع: با توجه به موضوع تحقیق، نیت ترک خدمت و عوامل موثر در آن هدف اصلی است. پژوهش حاضر به طور کلی در حوزه مدیریت دولتی منابع انسانی و به صورت خاص در حوزه مدیریت رفتار سازمانی قرار می گیرد.
2- قلمرو زمانی: قلمرو زمانی این تحقیق از آبان ماه 1392 تا پایان شهریور ماه 1393 است.
3- قلمرو مکانی: قلمرو مکانی تحقیق نیز بیمارستان های دولتی شهر رشت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان شامل بیمارستان های الزهرا(س)، پورسینا، ولایت، رازی، هفده شهریور، شفا، حشمت و امیر المومنین(ع) می باشد.
فصل دوم :
ادبیات تحقیق
پیشگفتار
رعایت اخلاق و حفظ ارزش های اخلاقی به صورت یکی از مهم ترین پدیده هایی در آمده است که در بیشتر سازمان ها مورد توجه قرار می گیرد. اخلاقیات به عنوان سیستمی از ارزش ها و بایدها و نبایدها تعریف می شود که بر اساس آن نیک و بدهای سازمان و عمل بد از خوب متمایز می شود (Öncer and Yildiz, 2012) جو اخلاقی یکی از انواع جوهای کاری است که رویه ها، سیاست ها و عملکرد سازمان را با یک نتیجه ی اخلاقی بازتاب می دهد (Filipova,2007). جو اخلاقی در سال های اخیر توجهات نظری زیادی را به خود جلب کرده است. این توجه بیشتر ماهیت راهبردی برای حل مسائل و معضلات غیر اخلاقی داشته که طی سال های اخیر تمامی جوامع بشر را به صورت کم بیش تهدید کرده است (گل پرور و همکاران، 1391). موضوع جو اخلاقی را می توان از زوایای متفاوتی بررسی کرد. {وجه اهمیت مطالعه این موضوع در میان پرستاران، این است که} نقش پرستاران هم در ساختار جو اخلاقی بیمارستان ها بسیار مهم است و هم دیدگاه آنان در زمینه ی جو اخلاقی بر زمینه ی کاری آن ها مؤثر است(برهانی و همکاران،1390). کالن و همکاران تعهد سازمانی و رضایت شغلی را به عنوان دو نتیجه ی عاطفی از این نوع جو بیان می کنند et al., 2003) Cullen (.
در ایران مطالعات زیادی در مورد رضایت شغلی پرستاران صورت گرفته است et al.,2014) (Jahangir. عدم رضایت شغلی در بین پرستاران می تواند سلامت جسمی، روانی و کیفیت زندگی آنان رامورد تهدید قرار داده و به صورت مانعی برای دست یابی به اهداف توسعه فردی و اجتماعی آنان عمل کند(جولایی و همکاران،1391).
تعهد سازمانى از موضوعات مهم مدیریت به ویژه رفتار سازمانى است که اخیراً توجه زیادى به آن معطوف شده است. تعهد عبارت است از وفادارى و حالتى که فرد بر اساس آن احساس مثبت و قاطعى نسبت به چیزى دارد (صمدی و مهدی خو، 1388). تعهد سازمانی، عامل میانجی در رابطه رضایت شغلی و نیت ترک خدمت است(رسولی وهمکاران، 1391).
ترک خدمت از پدیده های مهم و در عین حال عجیب در مطالعه رفتار افراد در محیط سازمانی است. زیرا تنها شاغلان ضعیف نیستند که شغل شان را ترک می کنند (ابراهیمی نژاد، 1388). ترک خدمت درجه ای است که فرد فکر می کند که موقعیت فعلی اش را داوطلبانه ترک خواهد کرد (حریری و همکاران،1391). وجود هر سازمانی به طورعمده به افرادی که داخل آن کار می کنند، بستگی دارد. احساسات کارکنان و ادراکشان از سازمان تعیین می کند که آیا آنها به کار در سازمان ادامه خواهند داد یا نه. مطالعه ای از سازمان نشان می دهد که استخدام و مزایا به جذب داوطلبین یک سازمان کمک می کند در حالی که فرهنگ و جو سازمانی مثبت، گرداننده ی اصلی رضایت کارکنان و حفظ آنها می باشد. نرخ ترک خدمت کارکنان، اثرات مختلفی بر سازمان و به طور کلی بر جامعه دارد (Owolabi, 2012). سازمان های معاصر، سرمایه زیادی را در قالب استخدام، آموزش، توسعه و پیشرفت، و نگهداری بر روی کارکنان خود صرف می کنند. از این رو، مدیران باید در برخی مواقع، با تمامی هزینه های احتمالی، ترک خدمت کارکنان را به حداقل برسانند .(Kevin, 2004)لذا در این فصل که شامل 4 بخش میباشد، به تشریح متغیرهای مذکور می پردازیم:
در بخش اول به تشریح مفاهیم مشتبه با اخلاق، ارزش های اخلاقی از نظر شمول نظام ارزشی، از نظر نسبی یا مطلق بودن تعاریف مختلف اخلاق، اهمیت اخلاق سازمانی، جو اخلاقی در سازمان های دولتی . جو اخلاقی یکی از انواع جو سازمانی می باشد، بنابراین قبل از توضیح جو اخلاقی، ابتدا به تشریح جو سازمانی می پردازیم. و بعد به اخلاق مدیریتی در اسلام، ارکان اخلاق، کدهای اخلاقی، عوامل موثر بر جو اخلاقی، ابعاد جو اخلاقی، مزایای جو اخلاقی، جو اخلاقی و وظایف مدیران سازمان ها پرداخته می شود.
در بخش دوم به تشریح ، تعاریف رضایت شغلی، اهمیت، عوامل موثر، دلایل نا رضایتی پرستاران، عوامل تعیین کننده اجزا رضایت شغلی، شیوه های ابراز نارضایی و دیدگاه منفی ( انتقاد به اهمیت رضایت شغلی) می پردازیم.