تعهد سازمانی و رضایت شغلی، رفتار شهروندی کارکنان

Businessman drawing a rising arrow over blue background

تعهد بالاترین شکل معناداری را در بیان وظایف سازمانی (دانیرو شارپ ، 1987) و بیشترین پایداری را در سازمان و رابطه قوی را با رفتار شهروند سازمانی نشان می دهد . (کوهی ، 2006 ، گانه لاچ ، آکراچ و سنتز 1995)..
بنابراین سؤالی که در اینجا پیش می آید این است که آیا بین بروز رفتار شهروند سازمانی با تیپ شخصیتی کارکنان بانک ارتباطی وجود دارد و آیا وجود متغیرهایی همچون تعهد سازمانی و رضایت شغلی می تواند در این ارتباط تأثیرگذار باشد یا خیر . و همچنین بروز رفتار شهروند سازمانی کارکنان بانک به چه میزانی است ؟
1-3) سوالات تحقیق
میزان بروز رفتار شهروند سازمانی کارکنان، چه میزانی است؟
آیا بین گشاده رویی شخصیت با رفتار شهروند سازمانی با توجه به رضات شغلی و تعهد سازمانی رابطه ای وجود دارد؟
آیا بین روان رنجوری با رفتار شهروند سازمانی با توجه به رضایت شغلی و تعهد سازمانی رابطه ای وجود دارد؟
آیا بین برون گرایی و رفتار شهروند سازمانی با توجه به رضایت شغلی و تعهد سازمانی رابطه ای وجود دارد؟
آیا بین مسئولیت پذیری و رفتار شهروند سازماین با توجه به رضایت شغلی و تعهد سازمانی رابطه ای وجود دارد؟
آیا بین سازگاری و رفتار شهروند سازمانی با توجه به رضایت شغلی و تعهد سازمانی رابطه ای وجود دارد؟
1-4) مدل تحقیق
ما در این تحقیق برآنیم تا ضمن تبیین ویژگیهای شخصیتی (پنج تیپ بزرگ شخصیت )کارکنان در کنار میزان رضایت شغلی کارکنان ومیزان تعهد کارکنان ،میزان بروز رفتار شهروند سازمانی در کارکنان بانک را بسنجیم و بررسی ارتباط این عوامل با رفتار شهروندی کارکنان بانک مهر اقتصاد را دریابیم همچنین، میزان تاثیر گذاری وارتباط هریک از مولفه های متغیرهای رضایت شغلی (همکاران –حقوق ومزایا- مافوق –مسیر ارتقا شغلی ) وتعهد شغلی (تعهد عاطفی- تعهد مستمر – تعهد هنجاری ) را بر بروز رفتار شهروندی ( نوعدوستی –گذشت وایثار و…)کارکنان بانک مورد تحقیق ومطالعه قرار دهیم.
1-5) اهمیت وضرورت تحقیق
با توجه به ساختار سازمانی سیستم بانکی که بیشتر از نوع ساختار وظیفه ای می باشد در واقع عملکرد بسیار دقیق مالی ازسیستم بوروکراتیک و منسجم پیگیری می کند. ولی با توجه به حضور رقبا و گسترش عرضه های رقابت آنچه که برای بانک ها می تواند در این عرصه به عنوان یک مزیت رقابتی تبدیل شود وجود نیروها و یا بهتر بگوییم سرمایه انسانی عظیمی است که در عین رعایت ضوابط و دستورالعمل ها مطابق با سیستم بانکی افراد دارای خصوصیات ویژه ای در قالب رفتارهای فرانقش باشند که منجر به این موضوع شود که این رفتارها در غالب نوع دوستی، ایثار ، حضور داوطبانه در رویدادها، خصوصیات از منابع بانک و … بروز نمایند .
عرضه گسترده رقابتی در بازارهای مالی به واقع کار را به نحوه برسیستم های بانکی جهت ادامه بقا سخت نموده و سطح انتظارات مشتریان از خدمات بانکی تا حدی بالا رفته که امروزه خلق ارزش برای مشتریان بسیار سخت تر از گذشته شود و به همین جهت کارکردهای منابع انسانی در چارچوب صرف ضوابط نمی تواند بقای سیستم بانکی و یا هر سازمانی مالی دیگر در این عرصه پررقابت تضمین نماید.
لذا برخورداری از نیروهایی بدون داشتن توقعی از منابع مالی در این بروز رفتار شهروند سازمانی پیش قدم و پیشروهستند موهبتی بزرگ است.
از آنجایی که افراد از نقطه نظر شخصیتی با یکدیگر تفاوت هایی دارند و از آنها به عنوان ویژگی های شخصیتی یاد می شود که این ویژگی می تواند زمینه ساز رفتار کارکنان باشد. بویژه در بروزرفتار شهروند سازمانی.البته مطالعات متعددی به بررسی رابطه بین تفاوت های فردی رفتار شهروند سازمانی پرداخته و نتایج متناقضی را نشان داده است (Holland, hgaan 2010: 5).
1-6 )اهداف تحقیق
اهداف تحقیق حاضر به قرار زیر است:
1-سنجش میزان گشوده بودن ،روان رنجوری،مسئولیت پذبری ،برون گرایی،سازگاری ،تعهد سازمانی ،رضایت شغلی ، رفتار شهروند سازمانی کارکنان بانک .
2-سنجش رابطه بین گشوده بودن شخصیت ورفتار شهروند سازمانی با توجه به رضایت شغلی وتهعد سازمانی.
3-سنجش رابطه بین روان آرزدگی شخصیت ورفتار شهروند سازمانی با توجه به رضایت شغلی وتهعد سازمانی.
4- سنجش رابطه بین برون گرایی شخصیت ورفتار شهروند سازمانی با توجه به رضایت شغلی وتهعد سازمانی.
5-سنجش رابطه بین سازگاری ورفتار شهروند سازمانی با توجه به رضایت شغلی وتهعد سازمانی.
6-سنجش رابطه بین مسئولیت پذیری ورفتار شهروند سازمانی با توجه به رضایت شغلی وتهعد سازمانی.
1-7 )فرضیههای تحقیق
فرضیه های تحقیق به قرار زیر است: