تفکر استراتژیک مدیران، مهارت های مدیریتی

Business team meeting idea innovation teamwork cooperation

1-8-2-فرضیات ویژه :
1-مهارت های فنی بر سطح تفکر استراتژیک مدیران شهرداری کاشان تاثیر دارد.
2-مهارت های انسانی بر سطح تفکر استراتژیک مدیران شهرداری کاشان تاثیر دارد.
3- مهارت های ادراکی بر سطح تفکر استراتژیک مدیران شهرداری کاشان تاثیر دارد.
1-9- روش تحقیق
تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از جهت شیوه اجرا تحقیقی توصیفی_ پیمایشی می باشد.
1-9-1- از لحاظ هدف :
کاربردی است چرا که با بهره گیری از یک تئوری و نظریه علمی پیرامون تفکر استراتژیک مدیران سعی دارد تا میزان تاثیر ابعاد و شاخص های تشکیل دهنده مهارت های مدیریتی را بر سطح تفکر استراتژیک مدیران شهرداری تبیین نماید.
1-9-2- از لحاظ اجرا :
تحقیق توصیفی – پیمایشی است زیرا هدف از تحقیقات توصیفی – پیمایشی توصیف علمی و واقعی وضعیت موجود است و محقق در این تحقیق قصد دارد تا به شیوه عینی و واقعی میزان تاثیر مهارت های مدیریتی را بر سطح تفکر استراتژیک در بین مدیران شهرداری کاشان مورد ارزیابی و سنجش قرار دهد .
1-10-قلمرو تحقیق
قلمرو های این تحقیق شامل موارد زیر است:
1-10-1- قلمرو مکانی:
با عنایت به اینکه تحقیق حاضر در سطح مجموعه شهرستان کاشان انجام می گیرد، لذا گستره تحقیق حاضر مشتمل بر مجموعه شهرداری کاشان و سازمان های تابعه هفتگانه ان می باشد.
1-10-2- قلمروهای زمانی تحقیق :
بازه قلمرو زمانی این تحقیق از ابتدای اردیبهشت ماه 1393 تا مهرماه سال 1393 می باشد .
1-10-3- قلمرو موضوعی
موضوع تحقیق حاضر در حوزه مدیریت می باشد که متغیر وابسته تحقیق، یعنی تفکر استراتژیک در قلمرو مدیریت استراتژیک و متغیر مستقل تحقیق، یعنی مهارت های مدیریتی در قلمرو مدیریت رفتار سازمانی قرار دارد.
1-11- جامعه ونمونه آماری تحقیق
جامعه اماری تحقیق حاضر شامل کلیه مدیران میانی و ارشد شاغل در مجموعه شهرداری کاشان و سازمان های وابسته ان می باشد که تعداد ان ها در زمان انجام تحقیق حاضر 186 نفر بوده اند .که از این تعداد،113نفر با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه مورگان و به صورت تصادفی ،به عنوان نمونه اماری تحقیق انتخاب گردیده اند.
1-12- ابزار و نحوه گردآوری داده ها
روش گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای – میدانی می باشد . در شیوه کتابخانه ای با بررسی متون علمی موجود مدل ها و تئوری های پیرامون ابعاد و عوامل تشکیل دهنده تفکر استراتژیک و مهارت های مدیریتی گردآوری شده و در شیوه میدانی – پیمایشی با طراحی و تدوین پرسش نامه ای به طور واقعی به سنجش مهارت های مدیریتی و پرسشنامه ای جهت سنجش تفکر استراتژیک مدیران شهرداری کاشان ( جامعه آماری مورد مطالعه) و همچنین میزان تاثیر مهارت های مدیریتی بر سطح تفکر استراتژیک مدیران انجام می گیرد.