تفکر انتقادی، رگرسیون

Active nerve cells

جدول 4-4 تحلیل کواریانس فرضیه یک…………………………………………………………………………………………………… 69
جدول 4-5 مقایسه ی چند گانه ی آزمون در فرضیه ی یک……………………………………………………………………..69
جدول 4-6 تحلیل کواریانس فرضیه دو………………………………………………………………………………………………………70
جدول4-7 مقایسه ی چندگانه ی آزمون در فرضیه ی دو……………………………………………………………………….. 70
جدول 4-8-تحلیل کواریانس فرضیه سه…………………………………………………………………………………………………..71
جدول 4-9 مقایسه ی چند گانه ی آزمون در فرضیه ی سه…………………………………………………………………71
جدول 4-10 تحلیل کواریانس فرضیه چهار……………………………………………………………………………………………..72
جدول 4-11 تحلیل کواریانس فرضیه پنج………………………………………………………………………………………………73
جدول 4-12 مقایسه چند گانه ی آزمون مفروضات……………………………………………………………………………….73
فهرست نمودارها
نمودار 4-1 توزیع پیش آزمون مهارت استقرا ………………………………………………………………………………………..60
نمودار4-2توزیع پیش آزمون مهارت قیاس ……………………………………………………………………………………………60
نمودار4-3 توزیع پیش آزمون مهارت مشاهده………………………………………………………………………………………..61
نمودار 4-4 توزیع پیش آزمون مهارت اعتبار و هماهنگی…………………………………………………………………….61
نمودار4-5 توزیع پیش آزمون مهارت مفروضات……………………………………………………………………………………62
نمودار4-6 توزیع پس آزمون مهارت استقرا……………………………………………………………………………………………62
نمودار 4-7 توزیع پس آزمون مهارت قیاس…………………………………………………………………………………………..63
نمودار 4-8 توزیع پس آزمون مهارت مشاهده……………………………………………………………………………………….63
نمودار4-9 توزیع پس آزمون مهارت اعتبار و هماهنگی………………………………………………………………………..64
نمودار 4-10 توزیع پس آزمون مهارت مفروضات………………………………………………………………………………….64
نمودار 4-11 توزیع پیش آزمون تفکر انتقادی………………………………………………………………………………………65
نمودار 4-12 توزیع پس آزمون تفکر انتقادی………………………………………………………………………………………..65
نمودار 4-13 پراکندگی خط رگرسیون………………………………………………………………………………………………….68

فصل یک
کلیات