تناسب محتوا با نیازهای اجتماع، تناسب محتوا با ساختار دانش

medicine and cells in an abstract scientific background

2006
بررسی تاثیر استفاده از روش های نوین تدریس نظیر، یادگیری مشارکتی، آموزش تفکر انتقادی و صحبت اکتشافی ( ET ) بر روی کودکان
افزایش معنادار خلاقیت دانش آموزان در پس آزمون بوده است.
چانگ شوک چیونگ
2005
معرفی برنامه فلسفه برای کودکانبه منظور ترغیب روح جست و جو در دانش آموزان ابتدایی در کشور سنگاپور در فاصله سال های 2004- 2006
معلمان این دروس را ابزاری قدرتمند در وارد کردن دانش آموزان در فرایند فکر کردن و سوال کردن معرفی کرده اند.
الخوالده
2005
بررسی ارزش های اسلامی در کتاب های درسی تربیت اسلامی کلاس های ششم، هفتم، هشتم و نهم در اردن
بیشترین فراوانی مربوط به حیطه ی ارزش های اخلاقی است و سپس به ترتیب حیطه های ارزش های عبادی، ارزش های اعتقادی، ارزش های اقتصادی و در آخر ارزش های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته اند. هم چنین، ارزش جهاد در راه خدا و سپس اقامه ی نماز، بیش ترین و همکاری و انجام کارهای داوطلبانه کمترین فراوانی را بین ارزش ها داشته اند.
کامرون حسن
2004
مطالعه برنامه درسی زبان انگلیسی در سطح متوسط در دبیرستان های بنگلادش
کم توجهی به تقویت مهارت شنیدن، اشکال در کتاب های درسی و شیوه های ارزشیابی نادرست دلایل عدم موفقیت در رسیدن به اهداف تعیین شده است.
کارن و کوین
2004
تحصیل محتوا از شخصیت دانشجویان در کتاب درسی روان شناسی آموزشی
شخصیت های مذکر با صفات مردانه ی منفی، مانند پرخاشگری توصیف شده اند و اغلب نسبت به شخصیت های مونث بیشتر معنی دار بودند. با این حال، تفاوتی در صفات مثبت مردانه و زنانه پیدا نشد.
2-4- چهارچوب نظری پژوهش
با توجه به مطالعه پژوهش های مختلفی که روی نیازها صورت گرفته بود معلوم گردید که یکی از سرشناس ترین نظریه پردازان در این زمینه مازلو است که در این پژوهش سعی شده برای بررسی نیازها به دیدگاه نظری او استناد گردد، مازلو نیازها را به سه دسته تقسیم کرده: نیازهای وجودی، نیازهای شناختی و فرانیازها؛
در این پژوهش برای بررسی نیازها از نظریه آلدرفر و نظریه گلاسر و همچنین از منظر اندیشمندان دینی استفاده شده بود که در یک جمع بندی کلی نیازها را به سه گروه می توان تقسیم کرد: نیازها از بعد مادی، نیازها از بعد روانی و نیازها از بعد روحی انسان.
در پژوهش حاضر به تعریف و مفهوم کتاب درسی پرداخته شد که کتاب درسی در بررسی و تحلیل نظام مند فرآیند یاددهی – یادگیری، به عنوان یک زیر نظام برجسته، محتوای آموزش پیش بینی شده را در بهترین شکل عرضه می نماید. کتاب درسی در حقیقت تکیه گاه معلم و دانش آموز برای یادگیری اثر بخش است( لنینگ و کاترین، 2007 ).
همچنین در پژوهش حاضر به تعریف و مفهوم برنامه درسی اشاره شد که از نظر ادری و هاروارد نیکلس عبارت است از فرصت یادگیری جهت ایجاد تغییرات خواسته شده در دانش آموزان و ارزیابی میزان ایجاد این تغییرات( میرزابیگی، 1389 ).درخصوص محتوا که مهم ترین بخش یک برنامه درسی است، به طوری که پوسنر ( 2004 ) معتقد است، برخی صاحب نظران آن را قلب برنامه درسی می دانند. که به عنوان یکی از عناصر برنامه درسی، اصول و مفاهیمی هستند که به شاگردان ارائه می شود تا ورود آنان را به فعالیت های آموزشی، مسیر و رسیدن آنان را به هدف های اجرایی امکان پذیر سازد( شعبانی، 1387 ).که در یک تقسیم بندی کلی می توان معیارهای انتخاب محتوا را به سه دسته تقسیم کرد: تناسب محتوا با نیازهای اجتماع، تناسب محتوا با نیازهای فراگیر و تناسب محتوا با ساختار دانش که برای انتخاب محتوای کتاب های درسی باید به هر سه منبع نیاز جامعه، نیاز فراگیر و ساختار دانش توجه کرد.
2-5- خلاصه و جمع بندی