توسعه اقتصادی و اجتماعی، اجتماعی و فرهنگی

۳d render, white female mannequin hands isolated on black background, holding gold ball, body parts, fashion concept, esoteric fortuneteller, sacred geometry, global care symbol, clean minimal design

کاهش مصرف و ضایعات منابع در مقصد؛
حفظ تنوع در سامانههای طبیعی، اجتماعی و فرهنگی؛ و
در بازار گردشگری توجه زیادی به محیطهای طبیعی، اجتماعی و فرهنگی نواحی مقصد و ارتقای رضایت و نیازهای مشتری وجود دارد (رضوانی، 1387، ص 126 ).
2-8- اثرات و پیامدهای توریسم در نواحی روستایی
یکی از حوزه‌های اصلی مورد علاقه برای جغرافی‌دان‌ها و همچنین دیگر محققان گردشگری، اثرات گردشگری و تفریحات بر جامعه مقصد است (رضوانی؛ 1387 صص 90 و 91).
بدیهی است که تامین نیازهای انسانی به بهای انجام تغییرات در کیفیات زندگی صورت میگیرد. دامنه این تغییرات با توجه به مکان و زمان و ماهیت پدیدههای تاثیر گذار بسیار متفاوت است.
توسعه صنعت گردشگر نیز موجب بروز تغییراتی در جوامع انسانی شده است که به دو صورت مثبت و منفی قابل تبیین هستند. این تغییرات در اشکال مختلف قابل مشاهده و بررسی هستند. بنابراین مطالعه و بررسی تغییرات و میزان تاثیرات در بخشهای مختلف جامعه بسیار ضروری به نظر میرسد.
میتوان مطالعه و بررسی تغییرات یاد شده را «فرآیند ارزیابی» نامید، فرآیندی که در طی آن تغییرات، مورد ارزیابی قرار میگیرند.
از اینرو شاید فرآیند ارزیابی در صنعت گردشگر را میتوان یکی از مهمترین مراحل برنامهریزی و اجرای برنامههای توریستی قلمداد کرد (حیدری چیانه، 1383، ص93 ).
فرآیند ارزیابی صنعت گردشگر را میتوان در سه محور عمده بررسی و تحلیل کرد:
ارزیابی اقتصادی
ارزیابی اجتماعی – فرهنگی
ارزیابی زیست محیطی؛ (همان منبع، ص 96).
شکل 2-2: مدل مفهومی ارزیابی اثرات گردشگری بر نواحی روستایی با رویکرد گردشگری پایدار
منبع: علی قلیزاده، 1386، ص89
1-2-8- اثرات و پیامد های اقتصادی
هدف از توسعه گردشگری، چه در سطح بین الملل و چه در سطح ملی، امکان توسعه اقتصادی و اجتماعی نواحی مقصد است. به همین دلیل، اکثر کشورهای جهان به اهمیت گردشگری در اقتصاد جهانی از نظر نقش آن در درآمد و اشتغال توجه کرده اند (رضوانی، 1387، ص 90 ).
در اکثر ارزیابی‌های به عمل آمده از توسعه گردشگری در جهان سوم تأثیرات اقتصادی مهمتر از ملاحظات دیگر است (افتخاری و صالحی امین؛ 1387ص:62).
در حقیقت توریسم به عنوان یک عامل اقتصادی عمده و بسیار مؤثر در سالهای اخیر مورد توجه فراوان قرار گرفته و بدین علت سعی می‌شود که حتی‌الامکان از عوامل مؤثر در کاهش جریان گردشگری جلوگیری به عمل آمده و امکانات لازم جهت رشد و توسعه آن فرآهم شود (رضوانی، 1374، ص6 )