طبق ماده 27 منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد، افراد از حمایت منافع مادی و معنوی حاصل از تولیدات علمی، ادبی و هنری بهره مند هستند. فلذا وایپو از سال 1970 فعالیت خود را آغاز کردو با انعقاد معاهده ای به عنوان موسسه تخصصی ملل متحد درآمد. این معاهده در سپتامبر 1974 توسط مجمع عمومی وایپو تصویب شد و در 17 دسامبر همان سال نیز به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید، تا بتواند فعالیت های مالکیت اموال فکری را ارتقاء بخشد و انتقال تکنولوژی را به کشورهای در حال پیشرفت تسهیل نماید و بدین وسیله توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را ایجاد نماید.
بند دوم : اهداف
بر اساس ماده 3 کنوانسیون استکهلم اهداف وایپو عبارتند از :
1. تشویق به حمایت از مالکیت فکری در سراسر جهان از طریق همکاری فیمابین دولتها و در صورت امکان با تشریک مساعی سازمان های بین المللی
2. تضمین همکاری اداری فیما بین اتحادیه های مربوط به مالکیت فکری
واضح است که ماده 3 کنوانسیون، کلی است و برای شرح آن در ماده 4 کنوانسیون اشتغالاتی برای اهداف مذکور بیان شده است که مختصرا در ذیل بدان ها اشاره می شود:
در مورد هدف اول :
1. وایپو کشورهای عضو را برای انعقاد معاهدات جدید بین المللی تشویق می نماید.
2. قوانین ملی مربوط به مالکیت فکری تصحیح و تعدیل شود.
3. به کشورهای در حال توسعه کمک فنی داده شود.
4. اطلاعات مربوطه جمع آوری و میان اعضاء اشاعه شود.
5. خدماتی جهت تسهیل دریافت حمایت از اختراعات، نشان تجاری و طراحی های صنعتی برای کشورهای نیازمند ارائه شود.
6. بین کشورهای عضو همکاری و هماهنگی وجود داشته باشد.
در مورد هدف دوم : وایپو مرکزیت هدایت و اجرای اتحادیه های مالکیت و دارایی های فکری را در دبیر خانه بین المللی خود در ژنو انجام می دهد و از طریق ارگان های مختلف بر این امر نظارت می نماید و نیز محوریت مسایل اقتصادی برای کشورهای عضو را نیز بر عهده دارد.
بند سوم : وظایف وایپو
بر اساس ماده 4 کنوانسیون استکهلم وظایف این سازمان اینگونه تعریف شده است:
1. طراحی و توسعه ابزاری لازم برای افزایش کارایی و اثربخشی فرآیند حمایت از مالکیت فکری دردنیا و کمک به تصویب قوانین ملی در این زمینه.
2. نظارت بر وظایف اجرایی اتحادیه های برن، پاریس و اتحادیه های وابسته
3. همکاری در ایجاد و تشویق و حمایت از اجرای توافق نامه های بین المللی در حمایت از مالکیت فکری
4. مساعدت های قانونی و فنی در مورد مالکیت فکری به کشورهای عضو